17 juli 2019

Algemene beschouwingen

 

Geachte raadsleden, collegeleden en aanwezigen,

Als CDA fractie willen wij dankzeggen aan college en ambtenaren voor het tot stand komen van deze Perspectiefnota. Wie had in januari kunnen bedenken dat we nu met een ombuigingsoperatie zitten van bijna 10 miljoen terwijl we toen 1 miljoen beschikbaar hadden voor nieuw beleid? De tegenvallers stapelden zich op vooral in het sociaal domein. In mei kwam er bijna wekelijks een miljoen bij. Zijn we wel in controle ? Blijkbaar niet. Het kan niet zo zijn dat de gemeente hier de grip op verliest. Een belangrijk punt van aandacht vindt de CDA fractie.

Maar er is perspectief. Door de verkoop van de Eneco aandelen kunnen we de algemene reserve op peil houden en tevens een pot met  structuurversterkende maatregelen voeden. Het houden van de Eneco aandelen is niet verstandig. Los van het financieel aspect is het je bevinden in een minderheidsbelang van 4% procent ten opzichte van de grootaandeelhouder met 96 % een niet gewenste situatie. Kortom het CDA steunt de verkoop van de aandelen..

Belangrijk wordt in 2021 een nieuwe verdeling van het  gemeentefonds. Dit jaar worden de onderzoeken afgerond. Het kan niet zo zijn dat provincies bulken van het geld, de overheid 15 miljard per jaar in de plus staat en dat gemeenten structureel te korten komen vooral op het sociaal domein. Dit vraagt een optimale druk door de VNG naar het rijk om deze scheve verhoudingen recht te trekken.

En nu het ombuigingsperspectief:

 • Het bestedingsniveau binnen het sociaal domein is naar de toekomst niet meer houdbaar. Er zal efficiënter moeten worden gewerkt en duidelijke keuzes moeten worden gemaakt. De miljoenen tekorten op jeugdzorg springen vooral in het oog. Een overschrijding van 4,6 miljoen!  Het CDA pleit er voor om  goed te kijken naar de huidige werkwijze en structuur. Zou het niet beter zijn dat de regie meer komt te liggen bij de scholen? De gebiedsteams, vooral in Noardeast-Fryslân blijkt uit cijfers, voegen weinig toe en zijn een doorgeefluik naar dure gespecialiseerde hulp met een open einde regeling. Integrale hulp met korte lijnen geeft minder wachtlijsten en is kwalitatief vaak beter en veel goedkoper. In het speciaal basisonderwijs wordt gemiddeld per leerling meer dan €10000 aan jeugdzorg besteed. Dus dan hebben het over minimaal 2,4 miljoen voor een sbo school! Er is kwalitatief en financieel een enorme slag te maken door  herstructurering en de regie bij scholen neer te leggen.

   

  In de perspectief nota staat dat concrete acties reeds in gang zijn gezet:

   

 • Er wordt een begroting scan uitgevoerd: vaak zie je dan optimistische maatregelen, die niet blijken te functioneren. Realiteitszin moet dus wel aanwezig zijn.

   

 • Het CDA is erg benieuwd naar de quick wins, dus de relatieve eenvoudige besparingen die nu worden genomen. Welke zijn dat ?

 • Genomen besluiten worden heroverwogen: Het CDA waarschuwt voor de eventuele juridische consequentie.

 • Er zal een benchmark over de personele omvang worden afgerond. Wat is de benchmarkt? Moet het niet zo zijn dat je gewoon moet afvragen welke taken moet je doen en hoeveel kwalitatief en kwantitatief personeel heb je daar voor nodig ? Gewoon je agrarisch verstand gebruiken. In dit licht zou ook de samenwerking met Dantumadeel mee kunnen worden genomen. Werkt deze? Zo niet. Dan is duidelijkheid scheppen en keuzes maken het advies van het CDA.

 • Het opschonen van de bestemmingsreserve is verstandig. Dit vraagt en zorgvuldige afweging van het college. Kunnen we de bv. de reserves van de grondexploitatie wel opheffen i.v.m. de IFLO norm ?  Het is wel eenmalig geld, maar als je het geld niet op de bank hebt, moet het bij het inzetten van concrete zaken wel worden geleend.                               

  In het algemeen: De PPN heeft veel tekst en geeft wel richting aan de gedachten waar te besparen/om te buigen, maar is niet echt concreet, dus is het maar de vraag of hier het papier gewillig is en de werkelijkheid straks weerbarstig.

De ambities,

De ambities in de perspectiefnota sluiten aan bij het raadsakkoord en het coalitieakkoord. Het CDA kan zich hier in vinden. Het CDA vindt het belangrijk dat er eerst goed gekeken wordt naar die structuurversterkende projecten waar co financiering op zit en daarbij moeten we de onderwerpen uit het overdrachtsdocument niet vergeten. Deze projecten hebben een lange termijn effect en zorgen er voor dat de leefbaarheid in onze gemeente wordt groot. Er zijn veel losse ambities, samenhang en samenwerking is  gewenst, vooral m.b.t. onze Waddenkust. Het CDA vindt dat we ondanks de financiële tegenvallers moeten blijven investeren in de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van ons gebied.  Deze perspectiefnota geeft een richting. We dagen het college uit deze de komende maanden zo concreet mogelijk te maken.

Wij wensen u allen daarbij veel kracht, wijsheid en Gods zegen toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.