24 november 2019

CDA fractie Noardeast-Fryslân op werkbezoek - Bijpraten met boer en LTO in de stal van de familie Antonides in Holwerd

22 november 2019 - Holwerd. Tussen de oude en ‘nieuwe’ zeedijk nabij Holwerd ligt het melkveehouderij bedrijf van Mts. Frans en Nienke Antonides aan de Ternaarderdyk 4a. Frans vertegenwoordigt de zevende generatie van de familie in de melkveehouderij. Het bedrijf kent zijn oorsprong in Veenwouden en in 1999 is het bedrijf verplaatst naar de huidige locatie.

Er worden 280 melkkoeien met bijbehorend jongvee gehouden, daarnaast is er een mestvergistingsinstallatie met generator voor de opwekking van elektriciteit t.b.v. het net. Frans vertelt enthousiast over de onderneming en zit vol plannen. Het bedrijf maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband ECOLANA: een samenwerking tussen twee akkerbouwers een schapenhouder en hijzelf. Een initiatief waarin natuurwaarden zoals plas dras, poelen t.b.v. biodiversiteit een plaats hebben. Van de totale oppervlakte van 360 ha agrarische grond wordt  10% onder agrarisch natuur beheer gebruikt, daarnaast is nog 80 ha natuurgrond (buitendijks) beschikbaar in het samenwerkingsverband. Ook wel gemengd bedrijf nieuwe stijl genoemd.

Een toekomstig geplande bedrijfsuitbreiding (mede t.b.v. de achtste generatie) omvat een modern stalsysteem waarin hoogwaardige ruige mest wordt geproduceerd en emissies kunnen worden beperkt door de urine van de mest te scheiden.

De onderneming denkt in kansen en ondanks de regeldruk blijft het bedrijf innoveren t.b.v. continuïteit.

Menno van der Veen (LTO) geeft een toelichting op de stikstof uitdaging waarvoor de sector is gesteld. Nu de provinciale regels voorlopig van tafel zijn, is er vanuit het landbouw collectief een voorstel opgesteld dat voorziet in maatregelen die voorzien in maatregelen op het voeren van eiwit; het uitbreiden van de weidegang en het toevoegen van water aan mest.

De sector wil  een constructieve bijdrage leveren op weg naar een oplossing, hierbij worden nauwe contacten onderhouden met andere betrokken sectoren om zo veel mogelijk samen op te trekken.

LTO is tevreden over de communicatie structuren (korte lijnen) met de gemeentelijke overheid. De harmonisatie van beleid in de nieuwe gemeente verdient nog wel aandacht.  Als voorbeeld wordt genoemd de aanbesteding van het hekkelen van de sloten langs gemeentewegen in de herfst. De boodschap aan de overheid is: ‘Tref een regeling die verantwoord bermbeheer en verantwoord gebruik van de landbouwgrond waarborgt.’

Met een rondleiding over het bedrijfsterrein wordt het werkbezoek afgerond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.