28 november 2019

Avond over stikstofproblematiek succesvol

Op 28 november 2019 hebben wij een avond over de stikstofproblematiek georganiseerd in Donkerbroek. Er waren ca 45 belangstellenden. Sprekers waren onafhankelijk adviseur Henk Westerhof, veehouder Gerben Smeenk en eigenaar van De Jong Bouwgroep, Barry Veenstra. 

De heer Westerhof schetste eerst de feiten. Van de 160 aangewezen Natura 2000-gebieden zijn er 118 stikstofgevoelig, waaronder het Fochtelooerveen. Per gebied is een beheersplan vastgesteld.

Het meten van stikstofuitstoot is niet eenvoudig. Het verschilt per gebied en bovendien kan stikstof 'verwaaien'. Stikstofdepositie bestaat uit ammoniak (NH3) en stikstofmonoxide en stikstofdioxide (samen ook wel NOx). Broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO2), Methaan (CH4) en lachgas (N20) en dan speelt in het kader van de luchtverontreiniging ook nog de fijnstofdiscussie.

Op 26 november jl is het kabinet gekomen met een set maatregelen voor de korte termijn: regels voor veevoeding, 100 km op snelwegen, een vereenvoudigde procedure voor vergunningverlening bij herstelmaatregelen, een depositoregistratiesysteem en een mogelijke drempelwaarde op nationaal niveau. Over de drempelwaarde zegt de Raad van State echter dat er eerst voldoende ecologisch onderbouwde maatregelen per Natura 2000-gebied (!) moeten worden uitgewerkt. 

De oplossing ligt in een regionale aanpak (gebiedsgerichte benadering), waarbij gestreefd moet worden naar:

- vermindering stikstofdruk
- verhandelbaarheid (emissierechten) binnen en buiten de sectoren
- toekomstige drempelwaarde (?)
- ontwikkelingsruimte

Gerben Smeenk gaf aan vooral verrast te zijn geweest door de voorgestelde maatregelen van de provincie om de latente ruimte van boeren weer in te nemen. Deze maatregel was al weer snel ingetrokken. Barry Veenstra zei vooral last te hebben van de Pfas (deze is toevallig vandaag verruimd zodat de grondverzetbedrijven weer verder kunnen) en de vele andere regels van de overheid. Hierna was er ruimte voor discussie, waar volop gebruik van gemaakt is.

Voorzitter Cees Pieter van Burgsteden concludeerde aan het eind van de avond dat het een complexe materie is, dat de oplossingen moeten komen uit Den Haag en dat het zoeken blijft naar de balans. Hij bedankte de sprekers met een attentie. 

Als CDA kunnen we terugkijken op een geslaagde avond. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.