15 november 2019

Begroting 2020

In de Raad van 12 november 2019 is de begroting 2020 behandeld. We zijn een financieel gezonde gemeente, maar om structureel in evenwicht te blijven moet de broekriem worden aangetrokken. Anders zitten we in 2023 met een tekort van 3 miljoen euro. Uit de lopende organisatie is al voor € 800.000,- aan besparende maatregelen gevonden. Het andere moet komen uit lastenverzwaringen. Het uitvoeringsprogramma van het College (met hoge ambities) kan wel gewoon doorgaan.

CDA is tevreden
Als CDA zijn wij heel tevreden met het resultaat van de uitkomst van de begrotingsvergadering. Onze amendementen, die we samen met andere partijen hadden ingediend, zijn aangenomen. Deze betroffen met name de formatieuitbreiding en de OZB-verhoging.

Formatieuitbreiding 
Besloten is dat het College voor formatieuitbreiding maximaal € 200.000,- mag uitgeven (voorstel College was € 325.000,-). Daarnaast mag ze tot maximaal € 125.000.- extra budget vragen, maar dat moet terug naar de Raad en goed onderbouwd zijn. Reden voor de formatieuitbreiding is dat er forse ambities liggen waarvoor extra personeel nodig is.

OZB-verhoging
De OZB op woningen en niet-woningen gaat in 2020 omhoog met 3% (voorstel College was 6%) en een indexatie van 1,5%. Alle partijen vonden een verhoging van 6% onacceptabel. Ook was er vanuit de samenleving veel kritiek op. Dat er verhoogd moest worden was wel duidelijk. Er is de afgelopen vier jaar niet geïndexeerd en hier is het tarief beduidend lager dan in omliggende gemeenten. De partijen hebben nog stevig onderhandeld over welk tarief dan wel acceptabel zou zijn. Uiteindelijk werd dat 3% + 1,5% indexatie.

Toeristenbelasting niet voor kinderen t/m 4 jaar
Van Wij Lokaal, ChristenUnie en StellingwerfPLUS lag er een amendement over de toeristenbelasting voor kinderen. Dit is aangenomen. Kinderen t/m 4 jaar worden vrijgesteld van toeristenbelasting.

Forensenbelasting
Van de VVD lag er een amendement om de forensenbelasting stapsgewijs te verhogen van € 15.000,- in 2020 tot € 60.000,- in 2023. Dit voorstel is aangenomen.

Septembercirculaire
De circulaire van afgelopen september zorgde voor een onverwacht voordeel van € 700.000,-. De oppositie had hier meteen al plannen voor, maar wij zien het niet als antwoord op de vraag hoe we voor de langere termijn de onbalans tussen uitgaven en inkomsten eruit krijgen. We weten inmiddels dat een dergelijke circulaire verre van consistent is en dat je er niet op kunt varen. Er komen ongetwijfeld ook weer teleurstellende circulaires in de toekomst. Als CDA staan wij voor robuust en toekomstbestendig financieel beleid. 

De verminderde inkomsten door de lagere OZB-verhoging (3% i.p.v. 6%) geven een gat van € 265.000,-. We gebruiken nu daarvoor een deel van de septembercirculaire om daarna een koers uit te zetten voor de langere termijn. Dat vraagt nog raadsbrede afstemming en wij zijn van mening dat die niet onder tijdsdruk moet plaatsvinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.