05 oktober 2021

Huidige geurbeleid blijft voorlopig van kracht

In de Raad van 28 september 2021 is uitgebreid gediscussieerd over het geurbeleid van de gemeente. Uitkomst is dat het huidige geurbeleid voorlopig van kracht blijft, ook al is het juridisch niet houdbaar.

Het college stelde juist daarom voor terug te vallen op de normen uit de Wet Geurhinder. Dit houdt in voor de intensieve veehouderij (varkens/kippen): geurnormen van maximaal 2 odeur binnen de bebouwde kom en 8 odeur buiten de bebouwde kom. En voor de melkveehouderij afstandsnormen van 100 meter binnen de bebouwde kom en 50 meter buiten de bebouwde kom. 
Er lagen twee amendementen op tafel. Eén van het CDA en één van de VVD/WL. Als CDA pleitten wij voor een tussenvariant, namelijk 4-14 voor de geurnormen en 50-25 meter voor de afstandsnormen. VVD/WL wilden nog verder gaan en pleitten voor 8-20 voor de geurnormen en ook 50-25 meter voor de afstandsnormen. 

Als CDA vonden wij het voorstel van het college een te grote stap. Wij hebben gesteld dat de agrarische sector diepgeworteld is in Ooststellingwerf en onder enorme druk staat. Onze agrariërs moeten al rekening houden met allerlei wetgeving op het gebied van dierwelzijn, fosfaat en stikstof. Wij vonden dat het college moet kiezen voor de optie 4-14. Men zou daarvoor voldoende onderbouwing moeten zoeken door een benchmark met vergelijkbare gemeenten. Zo ook met betrekking tot de afstandsnormen van 25 en 50 meter. 

Beide amendementen, maar ook het collegevoorstel, hebben het niet gehaald. Dit betekent dat het huidige geurbeleid voorlopig van kracht blijft. Het huidige beleid gaat qua geurnormen uit van 8 odeur binnen de bebouwde kom en 20 odeur buiten de bebouwde kom. En afstandsnormen van 50 meter binnen de bebouwde kom en 25 meter buiten de bebouwde kom. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.