26 juni 2020

Kaderbrief 2021-2024

In de Raad van 23 juni 2020 is unaniem ingestemd met de Kaderbrief 2021-2024. Met de behandeling van de Kaderbrief zetten we als Raad de financiële kaders neer voor de komende jaren. Hierbinnen moet het College acteren. Een belangrijk moment dus. Op basis van de gestelde kaders worden de uitvoeringsprogramma’s opgesteld.  

De nu voorliggende Kaderbrief maakt duidelijk dat we in 2021 nog rond komen, maar dat er  voor daarna scherpe keuzes nodig zijn. Er is unaniem ingestemd met een proces om, onder externe begeleiding, te komen tot een heroverweging van de keuzes bij de Kaderbrief 2022.

Over (hoe en wanneer) het heroverwegingsproces en (wel of niet) externe begeleiding ontstond discussie. Sommige partijen wilden er in het najaar van 2020 al mee starten, anderen vonden de externe begeleiding niet wenselijk. Hierop antwoordde wethouder Bos dat hij het proces zorgvuldig wil ingaan en daarom externe begeleiding noodzakelijk acht. Dan kan de aandacht intern gericht blijven op interne zaken en kan er gericht gezocht worden naar de meest geschikte externe begeleider. Over het participatieproces zei hij dat er rekening mee wordt gehouden dat de burger niet teveel belast wordt.  

Ten aanzien van het tijdpad zei wethouder Bos dat hij in september met een procesvoorstel komt en in maart 2021 met verschillende scenario’s. Hierin neemt hij het interne proces mee. Dit alles ter voorbereiding op de Kaderbrief 2022. De VVD vroeg per amendement om nog eerder te starten, namelijk in het najaar van 2020, maar dat vond de wethouder niet haalbaar. Het amendement heeft het niet gehaald.

Ten aanzien van de herijking van het gemeentefonds meldde wethouder Bos dat er inmiddels een brief is gestuurd aan de VFG, de minister van Financiën en de Tweede Kamerleden, waarin gemeld wordt dat kleine gemeenten (onder de 100.000 inwoners) in grote financiële problemen komen als er geschrapt wordt in bijdragen vanuit het gemeentefonds. Voor Ooststellingwerf zou dat 1,2 miljoen minder inkomsten betekenen. Hiermee heeft hij direct gevolg gegeven aan de unaniem aangenomen motie van de Raad, die hiertoe ook opriep.

De VVD wilde het College nog bewegen tot een besparing van 1 miljoen euro op de eigen organisatie in de jaren 2021 t/m 2024, maar dat amendement is verworpen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.