26 juni 2019

Kaders voor de komende jaren

Op 25 juni j.l. werd de kaderbrief in de gemeenteraad behandeld zoals die door het college was voorgesteld. Daarbij gaat het om de kaderstelling voor het college voor de komende jaren op het gebied van financiën. Een heel belangrijk moment dus.

Als CDA waren we op hoofdlijnen zeer ingenomen met de voorstellen. We herkennen de CDA uitgangspunten in de koers en dan met name het streven naar sluitende begrotingen door de jaren heen. We bevinden ons momenteel in een lastige periode waarin gemeenten een veel zwaarder takenpakket op hun schouders hebben gekregen, waar dit voorheen bij het Rijk of de Provincie lag. Denk daarbij aan de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de omgevingswet met al die ruimtelijke vraagstukken en opgaven. De inkomsten passen vooralsnog niet bij het nieuwe uitgavenbeeld. Indien we nu niet ingrijpen zouden we in 2023 in Ooststellingwerf 3,1 miljoen Euro tekort komen; geen optie natuurlijk! Daarover hebben ook wij ons duidelijk uitgesproken.
Het college kwam met diverse maatregelen in haar voorstel die we zeer kunnen onderschrijven. Besparingen in de organisatie door verhoging van de doelmatigheid en versobering op sommige punten moet 3 ton opleveren.

De meerjarenbegroting wordt structureel gepoogd in evenwicht te houden.
Door administratief- technische maatregelen, zoals anders afschrijven van kapitaalgoederen, wordt 6 ton gewonnen.

In het sociale domein wordt gestreefd naar een besparing van 4 ton en wordt geanticipeerd op 4 ton extra Rijkssteun. In ons amendement wilden we die 4 ton besparing taakstellend maken, maar dat heeft het helaas niet gehaald. Er was teveel zorg aangaande de kwaliteit van de zorg bij de bezuinigingen.

Belastingen en leges worden geïndexeerd en zoveel mogelijk kostendekkend vastgesteld. Hierbij werd nog een amendement aangenomen waarin indexatie van de OZB en verhoging toeristen- en forenzenbelasting werd opgedragen. Passende maatregelen onder de huidige omstandigheden zo stelde het CDA.

We hebben getracht de voorstellen van het college op punten (bijna details) nog wat aan te scherpen in een coalitie-amendement, maar dit heeft het niet gehaald door met name de afwezigheid van twee coalitie-raadsleden. Ook was het voortraject waar het gaat om het meenemen van de oppositie voor verbetering vatbaar geweest zo stelden we nadien. Een leermoment. We zijn duidelijk nog zoekende en lerende in het traject van bestuurlijke vernieuwing en het omgaan met coalitie en oppositie in dat proces. Maar we zien verbetermogelijkheden. In vroeg stadium meer samen optrekken levert meer punten van overeenstemming op. Vervolgens kan ieder zich profileren op de verschilpunten die resteren.

Al met al een goede raadsvergadering met een actieve dialoog over principiële punten waarin wij ons als CDA nadrukkelijk hebben geroerd. Complimenten voor onze wethouder, die overtuigend en standvastig het raadsvoorstel verdedigde en dus ook bijna unaniem gesteund door de raad kreeg. We kunnen stellen dat zowel de vorm als de inhoud in lijn met onze CDA ambities zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.