31 januari 2019

Plan van aanpak nieuwe omgevingsvisie Ooststellingwerf

In de Raad van 29 januari 2019 is het plan van aanpak voor een integrale omgevingsvisie vastgesteld. De visie is de opstap voor implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Gezien de grote impact hebben alle partijen ervoor gekozen om bij alle participatiestappen betrokken te blijven.

Uiteindelijke doel van de Omgevingswet is dat processen sneller en eenvoudiger gaan. Tot 2021 worden alle geldende bestemmingsplannen omgevormd tot zg omgevingsplannen. Tot 2029 heeft de gemeente de tijd om een ‘echt’ omgevingsplan op te stellen.

Ander doel van de Omgevingswet is om burgers meer invloed te geven. Binnen een vastgesteld omgevingsplan mogen ze handelen. Rol van de overheid is participeren in initiatieven, ruimte geven en verbinden. Ook moet ze duidelijke kaders meegeven. Als CDA hebben wij benadrukt dat ons College ook binnen de financiële kaders moet blijven.

Wij hebben aangegeven dat het CDA staat voor een eerlijke economie. Dat wil zeggen: iedereen moet de kans krijgen om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verdienen. Daarvoor is ruimte voor ondernemen nodig. Fysieke ruimte en ruimte in regels. Wij juichen de ontwikkelingen m.b.t. de Omgevingswet dan ook toe. Ondernemers krijgen meer ruimte om te ondernemen en burgers meer ruimte om de leefomgeving naar eigen goeddunken in te richten.

Daarnaast hebben we gezegd dat we gaan voor een sterke samenleving. Deze ontstaat door de kracht van de dorpen te benutten. Met alle burgerinitiatieven kun je bijvoorbeeld komen tot een ontmoetingsplaats in ieder dorp of een samenwerking tussen dorpen. Of tot een ontmoetingsplaats om iets te doen tegen eenzaamheid of om tegemoet te komen aan de behoefte van jongeren om elkaar te ontmoeten.  

Een motie van de VVD, S+, PvdA, CU, WL en GL over dit onderwerp is aangenomen. Deze betrof het risico dat zou bestaan dat het College het budget van € 100.000,- overschrijdt. De partijen roepen het College op vast te houden aan de financiële kaders en te verwachten overschrijdingen aan de raad ter goedkeuring te stellen. Als CDA hebben wij hier niet in mee ingestemd, omdat wij vinden dat het gewoon bij de € 100.000,- moet blijven. We willen niet nu al de deur op een kier zetten door te praten over overschrijdingen.

Ook was er nog een motie van de VVD, waarin ze opriepen om aansluiting te zoeken bij de Structuurvisie uit 2009, mensen niet opnieuw te bevragen en het wiel niet opnieuw uit te vinden. Deze motie heeft het gehaald. Ook wij zijn hierin mee gegaan.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.