28 februari 2019

Subsidie aan Coöperatie Appelscha 3.0

Onderwerp van de raadsvergadering van 26 februari 2019.

Ons werd gevraagd om € 300.000,- uit het budget Masterplan Appelscha te bestemmen voor een omvangrijk marketingprogramma voor Appelscha en omgeving. Als CDA zijn wij hierin meegegaan, maar we hebben ook aangegeven dat we na twee jaar substantieel minder geld beschikbaar willen stellen. De Coöperatie moet dan naar onze mening een grote mate van zelfstandigheid hebben. Dit is ook de bedoeling van het College.

De aanpak die de coöperatie voorstaat heeft onze steun en vertrouwen. Het is een goed marketingplan waarmee Appelscha en de regio op de kaart worden gezet. Wij zien Appelscha 3.0 bovendien als iets strategisch, waar iedereen de vruchten van plukt. Je mag ervan uitgaan dat, als het met het toeristische merk Appelscha goed gaat, het goed gaat met de hele gemeente. In die zin is € 300.000,- niet veel geld. Het plan is door een meerderheid van de raad aangenomen. Afgesproken is wel dat het College de raad na een jaar uitgebreid moet informeren en een tussentijdse evaluatie moet doen. Enkele partijen wilden al na zes maanden een tussenevaluatie, maar dat is niet realistisch.

Als CDA hechten wij veel waarde aan recreatie en toerisme. De afgelopen jaren heeft de gemeente de fysieke randvoorwaarden geschapen door investeringen in infrastructuur, fietspaden e.d. Daarom is het een logische stap om nu te investeren in PR.

We begrijpen ook de urgentie. Om ons heen is men druk bezig met allerlei promotieactiviteiten en het lijkt erop dat wij tussen wal en schip vallen. De provincie lijkt ons ‘over te slaan’. Wij hebben daarom nogmaals aangedrongen bij het College om in gesprek te gaan met de provincie over extra gelden voor onze regio.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.