29 januari 2021

Tiny Houses nu mogelijk in Ooststellingwerf

Op 26 januari 2021 is de notitie Tiny Houses vastgesteld. Deze kleine woningen zijn nu ook mogelijk in onze gemeente. De gemeente wil hierin meedenken, faciliteren en proberen het initiatief mogelijk te maken. In de uitgangspunten stond o.a. dat de gemeente ze niet in het buitengebied wilde hebben. Dat zou in strijd zijn met de Verordening Romte en niet passend zijn bij de tiny house-filosofie. 

Over dat laatste hebben wij een motie ingediend en die heeft het ruim gehaald. We verzoeken het College om nogmaals bij de provincie na te gaan wat de mogelijkheden zijn binnen de Verordening Romte voor meerdere tiny houses in het buitengebied. Volgens eigen onderzoek moet dat namelijk mogelijk zijn. Wij vinden het belangrijk dat plekken van voormalige agrarische bedrijven in het buitengebied in stand blijven. Enerzijds om verrommeling tegen te gaan, anderzijds om een mooie herbestemming voor het pand te vinden. Over tiny houses zelf hebben wij aangegeven dit een mooie mogelijkheid te vinden in deze tijd van woningkrapte en voor mensen die bewust willen werken aan een kleinere ecologische voetafdruk. Onze groene gemeente biedt daar bij uitstek gelegenheid voor.

We hebben een amendement ingediend samen met GL over dit onderdeel in de notitie en dat heeft het ruim gehaald. Er lag ook nog een ander amendement van de VVD, maar dat vonden we te ver gaan. Zij wilden namelijk alle uitleglocaties van de gemeente beschikbaar stellen voor tiny houses. Dat amendement heeft het niet gehaald. De notitie Tiny Houses is, met inbegrip van ons amendement, unaniem vastgesteld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.