04 juli 2020

Visie op Inclusie

In de Raad van 1 juli 2020 lag de ‘Visie op Inclusie’ ter vaststelling op tafel. De financiële gevolgen bedragen € 12.500,- (voor 2020) en € 7.500,- (voor 2021). 

In het kader van het Project “Iedereen doet mee” van de VNG is er een eigen Visie op Inclusie geschreven. De visie is opgesteld met input van verschillende plaatselijke belangengroepen (WTO, VAC, OSO) en een vertegenwoordiging van de LFB Wolvega. Ook de Adviesraad Sociaal Domein heeft geparticipeerd. 
Aan de eerste twee doelstellingen van de visie, ‘bewustwording’ en ‘meenemen in beleid’, wordt al gewerkt. Met betrekking tot doelstelling 3, een goedwerkende Lokale Inclusie Agenda, is de samenwerking met belangengroepen opgestart. In kleine stappen moet worden gestreefd naar een steeds inclusievere samenleving.

Het VN-verdrag voor mensen met een beperking is in 2016 geratificeerd. Er wordt al langere tijd op aangedrongen dat gemeenten uitvoering gaan geven aan dit verdrag. Binnen de kaders van de visie kunnen er stappen worden gezet naar een meer inclusieve samenleving en naar een bestendige samenwerking met belangengroepen binnen de gemeente. 

De visie sluit ook goed aan bij ons raadsprogramma, waarin staat dat de gemeente Ooststellingwerf inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven wil betrekken bij planvorming. Daarnaast sluit hij aan bij een brede ontwikkeling in de samenleving.

Voor het opstellen van de visie is gebruik gemaakt van een ingehuurde projectmedewerker met expertise. Deze expertise wil het College de komende 12 maanden ook benutten voor het werken aan de doelstellingen, waaronder het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda. 

De gehele Raad was zeer content met deze Visie. We vinden het belangrijk dat iedereen naar vermogen mee kan doen. Als CDA hebben we nog de suggestie gedaan om de groep ervaringsdeskundigen nog wat groter te maken met bijvoorbeeld mensen van Humanitas of Vluchtelingenwerk. 

Er lag een amendement van S+, GL, WL en CU om de ambitie nog hoger te leggen. In haar reactie zei de wethouder dat ze wil uitgaan van haalbare doelen en draagvlak. Ze wees erop dat het tijdpad en de ambitie samen de doelgroepen is bepaald. Omdat het ook over bewustwording gaat, kan het wel wat tijd kosten, maar “de belangengroepen bepalen het tempo”.

Het amendement is aangenomen. Toch hebben wij het als CDA niet gesteund, vanwege de reactie van de wethouder.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.