26 juni 2020

Voorjaarsrapportage 2020

De voorjaarsrapportage 2020 geeft een positief saldo van € 430.500,-. Het laat zien dat het College 'in control' is. Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Feit is wel dat de kosten van de coronaperikelen nog niet verwerkt zijn en dat het saldo deels is gebaseerd op incidentele meevallers, zoals Precario en de bouwleges. Er zijn tegenvallers op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Leerlingenvervoer. Dit heeft te maken met nieuwe wettelijke taken en regelingen. Als CDA zijn we blij met de ontwikkeling van het specialistisch kindcentrum dat naast goede zorg dichtbij waarschijnlijk ook tot kostenbesparing leidt.

Het CDA staat voor goed rentmeesterschap en dat betekent dat we goed op de centen moeten passen en zonodig moeten bijsturen. De gedane besparingen op de backoffice zijn hier een mooi voorbeeld van. De meevaller op de OWO-samenwerking door slimmer werken in de backoffice van het sociaal domein juichen we ook toe.

De structurele impact bedraagt de komende jaren jaarlijks ca € 21.000,-  negatief. Dat is jammer, maar vooralsnog te overzien.

De sterk verhoogde inkomsten uit bouwleges zijn weliswaar incidenteel, maar geven ook een positief signaal. Het houdt bedrijvigheid in, wat bijdraagt aan de leefbaarheid op termijn.

De Voorjaarsrapportage laat zien dat we als Raad de inkomsten en uitgaven beter met elkaar in balans moeten brengen. We zullen de komende tijd scherpe keuzes moeten maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.