31 januari 2019

Woningbouw in relatie tot planvoorraad

In de Raadsvergadering van 29 januari 2019 is gesproken over de woningbouw. Het probleem is dat er in onze gemeente veel meer plannen zijn dan toegestaan door de provincie. Er zijn ruim 600 plannen, terwijl we tot 2025 ‘slechts’ 361 mogen bouwen. Daarom is er een Afwegingskader nodig. Dit (aangepaste) Afwegingskader is op 29 januari vastgesteld, evenals de lijst te schrappen plannen. Ook is besloten een aantal plannen van de zg harde planvoorraad te deprogrammeren. De harde planvoorraad is een lijst van 286 plannen die alle procedures doorlopen hebben en in principe direct gebouwd mogen worden. Bij deze lijst zaten echter veel plannen van lang geleden die om een of andere reden nooit opgestart zijn. Of die niet meer passen bij de huidige lange termijn visie van de gemeente. De gemeente had zelf ook zg uitleglocaties voor woningen en die worden gedeprogrammeerd. Deze locaties worden overigens wel als strategische grondpositie in bezit gehouden.

Belangrijke wegingspunten in het Afwegingskader zijn: de mate van duurzaamheid, in het stedelijk gebied, is het een woon-zorgwoning, is de woning gericht op doorstroming (veel betaalbare woningen worden bewoond door ouderen, waardoor jongeren geen kans krijgen) en het feit of de woning een bijdrage levert aan een betere leefbaarheid van de buurt. Alle plannen op de lijst van deprogrammering krijgen van de gemeente nog anderhalf jaar de tijd om toch te beginnen, anders worden ze definitief ‘wegbestemd’.

Als CDA hebben we gewezen op twee belangrijke punten: dorpen mogen niet op slot komen en bouwplannen moeten passen bij de demografische ontwikkelingen. We vinden een halfjaarlijkse evaluatie dan ook belangrijk. De wethouder heeft ons ervan verzekerd dat dorpen niet op slot komen. Ze heeft nauw overleg met de Gedeputeerde. Nieuwe innovatieve plannen blijven altijd mogelijk, ook in de dorpen.

Een motie van OB is aangenomen, waarin ze stellen dat vrijgekomen projecten ingezet moeten worden voor innovatieve, duurzame projecten. Hier zijn wij niet in mee gegaan, omdat deze afweging volgens ons al gemaakt wordt in het Afwegingskader. Wij vonden deze motie overbodig.

Van WL, CU en VVD is een motie afgewezen waarin ze verzochten om meer wooncontingent bij de provincie op te halen. Wij hebben hier niet mee ingestemd, omdat dat nu niet aan de orde is. We bouwen nog lang niet wat we mogen bouwen, dus vinden we het raar om nu al te vragen om meer contingent. Bovendien spant de wethouder zich al tot het uiterste in.

Een amendement van de CU heeft het niet gehaald. Dat betrof het verzoek om plannen die vallen onder de Ruimte voor Ruimte-regeling niet mee te nemen in het Afwegingskader. Die plannen gaan vaak over kleinschalige uitbreiding in het buitengebied. De CU wees op leegstand en verpaupering, wat kan ontstaan bij de sanering van bedrijfsgebouwen. Bij sloop van 1000 m2 bedrijfsgebouwen zou er 1 wooncontingent voor terug mogen komen. Wij hadden hiermee ingestemd, omdat in ons verkiezingsprogramma staat dat we ruim willen omgaan met plannen in het buitengebied. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.