14 mei 2023

Schriftelijke vragen over fietspad tussen De Morra en De Lanen

Schriftelijke vragen over het fietspad tussen De Morra en de Lanen

Een tijdje geleden zijn Tjebbe en Niels op bezoek geweest bij een bewoonster van wijk De Morra met een klacht over het fietspad tussen De Morra en de Lanen. Om de proef op de som te nemen zijn beiden ook even over het fietspad heen gefietst en hebben inderdaad geconstateerd dat er diepe kuilen en groeven in de asfaltlaag van het fietspad zaten. Hierom heeft Niels namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college om hier duidelijkheid over te krijgen. Deze week kwam de reactie waarin wordt aangegeven dat het fietspad op de korte termijn met het klein onderhoud wordt meegenomen en dat op de middellange termijn het fietspad groot onderhoud zal krijgen. Wij zullen de ontwikkelingen als CDA fractie goed in de gaten houden.

De reactie van het college:

"De fietspaden in de gemeente Smallingerland onderhouden we op afgesproken
kwaliteitsniveau sober en doelmatig. De veiligheid en beschikbaarheid dient altijd geborgd te
blijven en de kwaliteit moet bijdragen aan het stimuleren van het fietsgebruik.


Dit betreffende fietspad tussen De Mora en De Lanen maakt onderdeel uit van de
ontwikkeling van het plan "Bos Maartenswoude", waarvoor extra budget is aangevraagd in
de kadernota. Dit plan betreft de aanleg van enkele vijvers, de herinrichting van het groen en
een verbetering van de huidige paden.


Beantwoording van de vragen:
1. Is het college bekend met de situatie zoals te zien op de foto’s?
Ja, het college is bekend met de slechte plekken in de asfalt laag van het fietspad.


2. Is het college het met het CDA eens dat deze staat van het fietspad zorgt voor onveilige
situaties?
De fietspaden worden onderhouden op niveau sober en doelmatig, waarbij veiligheid niet
in geding mag komen. Onderdelen van dit fietspad hebben slechte plekken in de asfalt
laag maar zijn nog niet direct gevaarlijk.


3. Is het college het met het CDA eens dat dit niet is hoe wij willen dat onze fietspaden erbij
liggen, zeker aangezien we als gemeente toegankelijk willen zijn voor fietsers en ook
mensen willen aanmoedigen de fiets te kiezen?
De fietspaden worden onderhouden op kwaliteitsniveau sober en doelmatig en moeten
veilig en beschikbaar zijn.

4. Is het college bereid hier (op korte termijn) actie op te ondernemen? Zo nee, waarom
niet?
Ja, voor de korte termijn wordt het fietspad met het klein onderhoud meegenomen en
worden de slechtste plekken in het asfalt hersteld. Voor de middel lange termijn wordt er,
in combinatie met de werkzaamheden voor het plan Maartenswouden, groot onderhoud
aan het fietspad uitgevoerd.
"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.