16 mei 2019

Uit de gemeenteraad van 14 mei

Ronde TafelTijdens de Ronde Tafel stond de dienstverlening van de gemeente op de agenda. De Raad is intern in voorgaande bijeenkomsten bijgepraat over het plan en de visie voor de cultuur- en organisatieverandering en de verbouwing die hierbij nodig is voor het nieuwe werken bij de gemeente.Het contact met inwoners, ondernemers en instellingen laat te wensen over en in het coalitieakkoord is verbetering van de dienstverlening één van de speerpunten.Insprekers waren de voorzitter van de Jeugdraad en een lid van het VN panel (Verenigde Naties), die beiden pleitten voor een klankbordgroep om mee te denken bij de organisatieverandering.Namens de CDA fractie vroeg Minke zich af of het onderwerp wel rijp was voor het Debat over 2 weken, aangezien er nog veel vragen zijn bij het CDA (en andere fracties) wat deze organisatieverandering nu concreet zal opleveren.

Met name het forse bedrag van 8 miljoen euro die zich met dit meebrengt is de CDA fractie een doorn in het oog. Dit mede dat hier nog dekking voor gezocht moet worden en de financiële middelen van de gemeente niet rooskleurig zijn. Over 2 weken staat dit onderwerp geagendeerd voor het Debat.

Debat

Jaarrapportage Sociaal Domein 2018: Het college stelt voor om de jaarrapportage ter kennisgeving aan te nemen en “geen gevoelens” kenbaar te maken. Dit was voor veel partijen iets tekort door de bocht en ook de CDA fractie vroeg zich af wat de Raad met deze jaarrapportage moet.Zoals eerder aangegeven bij de Ronde Tafel is het een rapport met cijfers en uitkomsten, en niets over gevoerd beleid en doelstellingen. Verder maakt de CDA fractie zich zorgen over het tekort in de Jeugdzorg (3,9 miljoen) en het tekort in de WMO (500.000 euro). Hoe zit het met de transformatie, hoe kunnen we het stelsel slimmer organiseren, wat gaat Carins anders doen en hoe wil het college de tekorten in 2018 en de te verwachten tekorten in 2019 voorkomen, vroeg Corrie namens de CDA fractie zich af.De CDA fractie stelde voor om dit rapport als een bijlage te beoordelen en in 2019 (tussen)rapportages te voorzien van zowel inhoud en cijfers. Zodoende kan beter de verbinding gemaakt worden tussen gevoerd beleid, preventie, uitkomsten en financiën.

Wethouder Trompetter antwoordde dat de gevoelens uit de Raad duidelijk waren en zegde een aantal zaken toe;

 

  • bij de perspectiefnota (voor de zomer) zullen maatregelen worden beschreven om tekorten te beheersen,
  • er komt een aparte rapportage over re-integratiebeleid,
  • eind 2019 zal het college duidelijk maken wat er gedaan is aan preventie en de bereikte doelstellingen.

De wethouder maakte duidelijk dat er bij het college het besef en de urgentie aanwezig is op het Sociaal Domein, “op deze manier doorgaan, dan komt het niet goed”.

Beleidsnotitie schuilstallen Smallingerland: Met deze regeling wordt het mogelijk om één schuilstal in het buitengebied te realiseren zodat dieren op die plek uit de zon of regen kunnen staan.Karin gaf namens de CDA fractie aan dat de voorliggende regeling veel beperkingen oplegt en hoe gaat de gemeente dit vervolgens toetsen? In het licht van de nieuwe Omgevingswet, is deze regeling van vele pagina’s wel veel van het goede. Ook enkele andere fracties hadden opmerkingen over de regeling.In het Debat wat volgde plaatste D66 en CU een kritische vraag naar de CDA fractie; als u het beter weet, waarom komt u dan niet met een amendement?Karin antwoordde dat juist in het Debat meningen worden gedeeld en draagvlak wordt gezocht voor eventuele amendementen of moties. Het indienen van veel amendementen en moties vooraf, zoals D66 vaak doet en die vervolgens worden ingetrokken, is niet de stijl van de CDA fractie, aldus Karin.

Wethouder ter Keurs pleitte voor het aannemen van de regeling aangezien deze in lijn is met de provinciale regeling. Evalueer over een jaar en kijk dan of de regeling aangepast moet worden, afhankelijk van aanvragen die binnen komen.

Het Besluit

In het vragenuur stelde de CDA fractie vragen over de voortgang van het extra onderzoek van de vernieuwbouw van de Lawei. Voor het onderzoek zullen 3 partijen een handtekening moeten zetten, te weten de gemeente, het onderzoeksbureau en de Lawei. Tot nu toe ontbreekt 1 handtekening, welke partij dit is, wilde portefeuillehouder Rijpstra niet zeggen. Duidelijk is dat dit niet de gemeente is.De CDA fractie maakte duidelijk dat er geen cent wordt verrekend met De Lawei totdat de uitkomsten van dit vervolgonderzoek bekend zijn. De Lawei wil een bijdrage van 800.000 € van de gemeente om openstaande bouwkosten mee te betalen. De portefeuillehouder maakte duidelijk dat dit niet aan de orde is.Verder werden er vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de woonwagens.

Wethouder ter Keurs beaamde dat het college te ambitieus is geweest om voor de zomer met een plan te komen. Het college beseft dat het vertrouwen van de woonwagen bewoners in de gemeente flinterdun in dit toch al moeilijke dossier. Hij zegde de Raad toe om de Raad in juni met een brief te informeren over de stand van zaken.

  • Jaarrapportage Sociaal Domein: veel partijen gaven een stemverklaring af, waarna een korte schorsing de tekst van het college voorstel werd aangepast in “kennis te nemen van de jaarrapportage Sociaal Domein, met inachtneming van de gevoelens die leven bij de Raad”. Het voorstel werd vervolgens aangenomen.
  • Schuilstallen Smallingerland: aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,

Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com

Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.