16 mei 2019

Uit de gemeenteraad van 23 april

Ronde TafelIn de Ronde tafel stonden 2 onderwerpen geagendeerd; de jaarrapportage Sociaal Domein en de beleidsnotitie Schuilstallen Smallingerland. De CDA fractie vroeg aan de inspreker namens de WMO adviesraad of de WMO adviesraad was gevraagd door het college om vooraf input te geven op de beleidsnotitie en of hoe hij deze jaarrapportage zag.De WMO adviesraad is vooraf niet gevraagd om mee te lezen en input te geven of dit stuk, aldus de inspreker. Verder benoemde hij dat het positief is dat de inleiding van de jaarrapportage ambitie beschrijft, maar de rest van het document bevatten cijfers en grafieken, waarbij er geen relatie wordt gelegd met daadwerkelijk beleid. Zoals al eerder benoemd in de Raad door de CDA fractie wordt “de mens” achter het Sociaal Domein gemist.

De gemeente heeft een beleidsnotitie schuilstallen buitengebied opgesteld, dit houdt in dat de mogelijkheid wordt gegeven om een schuilstal voor dieren te bouwen. De inpsreekster sprak namens de dieren en vindt de maatstaf van 1 schuilstal per 5000 m2 niet reëel. Zij pleitte ervoor om deze eis los te laten en vooral maatwerk te leveren voor het buitengebied.

Debat

Toekomst vliegveld Drachten:Het college is voornemens om het vliegveld te verkopen met hierbij 2 voorwaarden; het moet de functie van een vliegveld behouden en de gemeente wil het eerste recht van terugkoop houden.De ELP fractie diende een amendement in waarin het pleitte om eigen regie te houden in dit proces, de verkoop van het totale terrein (25 hectare) in kavels te laten plaatsvinden aan vlieggerelateerde bedrijven die verantwoordelijk worden voor beheer en exploitatie. Daarnaast zou de gemeente een deel van het terrein zelf kunnen inrichten als zonnepark.De meeste fracties zijn voorstander van behoud van de functie van het vliegveld, en zien graag dat de gemeente meer regie houdt dan het college nu voorstelt.De CDA fractie ziet het vliegveld als een kans voor ontplooiing van nieuwe innoverende bedrijven.In de vorige raadsperioden heeft de CDA fractie meerdere keren opgeroepen om te komen tot concrete plannen en in het huidige collegeplan ziet zij dit niet terug. Er wordt bijvoorbeeld niet beschreven hoe men met de huidige gebruikers van het vliegveld wil omgaan. De CDA fractie riep het college op om met een beter en meer uitgewerkt plan te komen, voordat de raad een besluit kan nemen.Wethouder Bakker constateerde dat Raad en College overeenkomsten hadden, namelijk dat het runnen van een vliegveld geen taak is van een gemeente en dat de functie van het vliegveld behouden moet worden.

Het amendement zag hij als een tussenstap om in de komende periode te onderzoeken of de voorgestelde losse kavelverkoop kans van slagen heeft bij eventuele kopers en wat de juridische consequenties zijn.

Hij zegde toe voor 31 juli de Raad te informeren over ontwikkelingen.

Frysk taalbelied:De FNP en D66 dienden maar liefst 7 amendementen in totaal in over de beleidsnotitie Frysk taalbelied.Deze varieerden van een tussentijdse evaluatie over het nieuwe beleid tot het verplichten van beheersing van het Fries bij aanstelling van ambtenaren.De CDA fractie vindt dat er met de startnotitie Frysk taalbelied een mooi en goed begin ligt, maar constateert ook dat het Fries meer is dan alleen de taal, het houdt ook cultuur in. Een aantal amendementen werd door de CDA fractie als te drammerig gezien. De boodschap is dan ook om vast te houden aan de grote lijnen en uitvoering van Frysk taalbelied en niet te gedetailleerd beleid vast te leggen met allerlei aanvullende eisen.

Wethouder de Ruiter was het eens met deze opmerking van de CDA fractie en wil als gemeente met het beleid het goede voorbeeld geven, maar wil graag dat de gemeente ook de kans krijgt om te groeien hierin.

Zienswijze begroting Carins 2019 (Overheids BV):

Tijdens de Ronde Tafel op 9 april werden al kritische vragen gesteld door meerdere fracties en ook de CDA fractie had forse kritiek op gang van zaken en de bijbehorende begroting. Het college vroeg de Raad om akkoord te gaan met de voorliggende begroting van Carins.In een breed gedragen motie van de ELP (met steun van de CDA fractie) werd het college opgeroepen om eerst de prestatieafspraken met Carins vast te leggen en dan pas een begroting in te dienen. De CDA fractie heeft grote moeite met het feit dat geld van het veranderbudget (voor transformatie Sociaal Domein) wordt ingezet in Carins, er extra geld nodig is voor de BV, dit geen realistische begroting is en het college beter haar best moet doen om met zorgvuldige voorstellen te komen. Een begroting opstellen zonder dat de onderliggende prestatieafspraken nog niet helder zijn, is niet correct.Volgens wethouder de Ruiter zijn de prestatieafspraken bijna klaar en worden deze op korte termijn met de Raad gedeeld. In de tussentijd heeft Carins de opdracht om het werk voort te zetten, zoals reeds in de gemeente werd gedaan. Kwaliteitsverbetering is hierbij het uitgangspunt.

De wethouder zegde toe voor de zomer met een nieuwe realistische begroting te komen, gebaseerd op de prestatieafspraken.

Het Besluit

  • Vaststelling van de besluitenlijsten
  • Verklaring omgevingsvergunning paardenrijhal De Skieding: aangenomen
  • Amendement ELP vliegveld Drachten: aangenomen
  • Motie ELP over prestatieafspraken en begroting Carins: aangenomen

Overig nieuwsOp 15 april heeft de CDA fractie een bezoek gebracht aan scholengemeenschap Liudger in Drachten.Na een rondleiding door de school, is er gesproken over de doorstroming van MBO naar hoger onderwijs, de relatie van Liudger met omringende bedrijven (voor o.a. stage mogelijkheden), onderwijshuisvesting, de relatie tussen Liudger met gemeente en wijkteams en middelengebruik.

18 april hebben, op initiatief van de CDA fractie Smallingerland, een aantal fracties uit buurgemeenten, een werkbezoek gebracht aan Caparis in Drachten. Na een rondleiding is er gesproken over de ontwikkeling van Caparis en toekomst.

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,

Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com

Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.