10 oktober 2019

Uit de Raad van 1 oktober

Debat

De FUMO vraagt voor 2020 aanvullende financiële middelen voor de uitvoering van haar taken en het college heeft op een aantal punten kritiek ten aanzien van deze (ontwerp)begroting van de FUMO 2020. Namens de CDA fractie had ook Hans kritische opmerkingen; de FUMO bestaat inmiddels 5 jaar en je mag verwachten van een organisatie dat deze op een gegeven moment in een stabilisatie periode komt. Dit is echter niet het geval, de FUMO blijft maar vragen om extra geld, waarbij het voor de CDA fractie onduidelijk blijft waar deze verhogingen op zijn gebaseerd. Daarnaast ontvangt de CDA fractie graag het rapport van het externe bureau wat FUMO heeft doorgelicht ten aanzien van begrote loonkosten. Ook andere fracties hebben moeite met het steeds meer vragen om geld door de FUMO, het lijkt als of er steeds minder wordt uitgevoerd voor meer geld. Wethouder de Ruiter vindt ook dat de FUMO efficiënter, effectiever en goedkoper moet gaan werken en dit standpunt is ook weergegeven in de zienswijze. Hij gaat zijn best doen om het rapport van het externe bureau aan de Raad door te geven. Bij het onderwerp herstructurering Caparis geven de meeste partijen aan tevreden te zijn met de uitkomst en dan vooral de rust die dit geeft bij werknemers van Caparis. Minke maakte namens de CDA fractie duidelijk dat ze hoopt dat deze rust in de komende jaren ook gegarandeerd kan worden. Wel waren er nog vragen over het proces bij de totstandkoming van de uitkomst. Wethouder Trompetter legde het proces uit waar deze uitkomst op gebaseerd is; er was een breed gedragen visie van aandeelhouders en bestuurders dat toekomstige inrichting van Caparis anders moest, dit ook in het licht van de participatiewet. Er blijven 4 gemeenten betrokken bij Caparis, maar deze gemeenten hebben geen directe relatie en invloed meer op Caparis. Caparis wordt een meer zelfstandige NV en dient om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk een plek te geven. Met de 4 participerende en de 4 vertrekkende gemeenten zijn afspraken gemaakt om de komende 5 jaar bepaalde diensten te blijven afnemen bij Caparis. Smallingerland heeft bewust gekozen om te blijven werken met Caparis. De fair deal (finale kwijting en ontvlechting van financiën) is tot stand gekomen door vele discussies, waarbij gemeenten hebben moeten geven en nemen. “Je kunt niet tot in den einde doorgaan”, aldus de wethouder. Een motie vreemd van de CU (met steun van CDA en SB) vroeg het college om in gesprek te gaan met het Oranje comité Drachten. Uit media blijkt volgens het Oranje Comité dat de gemeente niet welwillend staat om meer subsidie te geven voor de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid in 2020. In de beantwoording door portefeuillehouder Rijpstra en wethouder Sijperda gaven zij meer duidelijkheid over het proces tot nu toe; gemeente en het Oranje Comité zijn al langer in gesprek over de extra bijdrage van de gemeente voor het Oranje Comité. Hierbij hebben zowel de gemeente, als het Oranje Comité eigen gedachten en plannen voor de viering in 2020, waarbij de gemeente zich vooral richt op alle dorpen en kernen in Smallingerland en een breed programma wil aanbieden. Het programma van het Oranje Comité richt zich vooral op Drachten en de omgeving bij de Lawei. Daarbij vindt de gemeente de extra gevraagde subsidie te hoog in deze tijden van financiële krapte. In de gesprekken heeft de gemeente voorgesteld om samen op te trekken, maar dan vooral een programma gericht op heel Smallingerland. Ook heeft ze aangeboden om externe financiering te zoeken voor het Oranje Comité. Uitkomst van deze gesprekken waren dat het Oranje Comité niet bereid is om haar programma aan te passen. Rijpstra zegde toe in gesprek te willen gaan, maar maakte duidelijk dat hij niet veel verwachtte van dit gesprek. Met deze nieuwe informatie, niet bekend bij de Raad, bleek volgens de CDA fractie dat partijen niet op 1 lijn zaten, maar hoopte dat met een nieuw gesprek er wel meer overeenstemming kon komen. Met de toezegging van een nieuw gesprek, werd de motie ingetrokken.

Het Besluit

In het vragenuur stelde Minke namens de CDA fractie vragen over de kandidaatstelling van “European City of Sports”. Ze vroeg zich af wat dit oplevert voor Smallingerland en haar bewoners en hoe het zit met de 30.000 euro die dit met zich meebrengt.

Volgens wethouder Trompetter biedt dit kansen om aan te sluiten bij het Europees netwerk en goede exposure van Smallingerland als sportgemeente. Op 9 juli was de Raad geïnformeerd over de kandidaatstelling, maar hij gaf toe dat deze informatie uitgebreider had gekund via een brief. Mocht de keuze definitief op Smallingerland vallen, dan zal de Raad meegenomen worden in het uitvoeringsprogramma inclusief bijbehorende begroting. Ook werd er een vraag gesteld door de CU fractie wanneer de ombudspersoon nu eindelijk werd aangesteld in de gemeente. Hiervoor is al in 2018 een motie aangenomen door de Raad. Volgens wethouder Sijperda is het de bedoeling om in het 1e kwartaal 2020 deze functie definitief in te vullen.

Er werd afscheid genomen van de raadsleden van der Horst (SP) en van Eerden (CU) en Schrier (SP) werd geïnstalleerd als raadslid en van der Wijk als fractievertegenwoordiger (CU).

Besluiten:

·Provinciaal inpassingsplan N358 de Skieding: aangenomen

·Zienswijze (ontwerp)begroting 2020 FUMO:aangenomen

·Herstructurering Caparis/GR SW Fryslân: aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema),Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com   Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.