17 december 2019

Uit de Raad van 10 december 2019

Debat

Een volle agenda met maar liefst 13 onderwerpen bij het debat beloofde een lange avond te worden.  Het belangrijkste onderwerp was de toekomst van het vliegveld Drachten, een dossier wat al meerdere jaren regelmatig de agenda in de Raad bepaalt.  Wethouder Bakker nam de Raad mee in de geschiedenis van het vliegveld en wat het Smallingerland heeft gebracht. Het voorstel van het college om het vliegveld te verkopen of te sluiten lag vanavond op tafel.  Er werden meerdere amendementen ingediend door de fracties.  Standpunt van de CDA fractie is dat we trots mogen zijn op het vliegveld in Drachten en dat deze functie behouden moet blijven, maar dat exploitatie geen taak van de gemeente is, maar van derden. Sluiting van het vliegveld is voor de CDA fractie geen optie.  De fractie diende 2 amendementen in; ga het verkoopproces aan en stel een aantal verbindende voorwaarden hierbij (o.a. bescherming rechten van huidige gebruikers, een non speculatie beding en recht op eerste terugkoop), het 2e amendement hield in onder geen beding over te gaan tot sluiting.  Het amendement van de ELP hield in om niet meer over te gaan tot verkoop, de grond in eigendom van de gemeente te houden en tot overeenstemming te komen met de vliegclub Drachten voor gebruik. De omliggende gronden gebruiken voor aanleg van zonnepanelen, om te voldoen aan de energietransitie opdracht.  Het amendement van D66 steunde de ELP en hield in een zonnepark aan te leggen met maximale participatie van inwoners.  CU kwam met 2 amendementen; geen sluiting van het vliegveld indien verkoop niet lukt en onderzoek of een erfpacht constructie mogelijk is.  In het debat was de conclusie dat veel fracties de functie van het vliegveld wilden behouden, maar de wijze hoe was de vraag. De waarde van de 25 hectare riepen ook vragen op, in eerdere documenten werden koopbedragen genoemd van 1 euro tot 1 miljoen euro. Het vliegveld zou niet moeten worden verkwanseld aan een partij met dollartekens in de ogen.  De CDA was zeer verbaasd over het amendement van de ELP, de partij die wil opkomen voor de ondernemer, sluit verkoop bij voorbaat uit aan een commerciële partij. Een aantal partijen heeft serieus interesse in het vliegveld en laat dit dan in ieder geval goed onderzoeken, aldus Karin.   Conclusie van het debat: partijen willen wel de lusten van een vliegveld, maar niet de lasten.    Na een schorsing van het debat was het woord aan wethouder Bakker. Gezien de geluiden van de fracties (vliegveld functie behouden,  geen verkoop of sluiting, ga voor duurzaamheid) stelde hij voor dat het college met een nieuw voorstel zou komen in Q2 2020 om te kijken met geïnteresseerde partij exploitatie kan worden uitgewerkt. Het college trok dus vrij gemakkelijk haar eigen voorstel terug.  Meerdere fracties hadden moeite met de termijn die Bakker stelde bij dit nieuwe voorstel, ook de CDA fractie was voorstander van nu doorpakken en een besluit nemen.  Bij de stemming over alle amendementen, bleek een meerderheid voor het amendement van de ELP te zijn: Stop verkoopactiviteiten en kom met de vliegclub Drachten tot overeenstemming over gebruik en verantwoordelijkheid van de airstrip. De CDA fractie stemde tegen, aangezien het amendement inhoudt dat als het college niet tot overeenstemming kan komen met de vliegclub, het vliegveld op 31 december 2020 gesloten zal worden.   

Actieagenda economie: Minke sprak namens de CDA fractie over het voorstel van het college en pleitte voor een specifiekere focus op een aantal gebieden: zet vooral in op acquisitie en promotie, high tech industrie, haveneconomie en zorgeconomie. Denk vooral in wat er mogelijk is en neem een meer pro actieve rol als college. Andere fracties vroegen om een goede monitoring op de activiteiten van de actieagenda. Wethouder Bakker vond dat het college met de actieagenda gekeken heeft naar korte- en lange termijn doelstellingen; in 2050 zijn er 25% minder werkenden en hier moet je al rekening mee houden. Hij zegde toe waar mogelijk effectrapportages aan de raad te doen toekomen.  Het focussen op 4 thema’s i.p.v. 9, zoals de CDA fractie voorstelde, vond hij geen goed idee. Alle thema’s staan in verbinding met elkaar en hebben elkaar nodig om op alle gebieden voortgang te maken.  

Halfjaarsrapportage Sociaal Domein: Enkele fracties spraken hun waardering uit van deze rapportage, waarin beleid en “uitkomsten” van zorg meer aan elkaar gekoppeld worden. Wel was er ongerustheid over de toenemende tekorten (400 K per maand), de werkdruk en lange wachtlijsten bij Carins en hoe de raad meer grip kan krijgen op het sociaal Domein.  Wethouder Trompetter verwoordde dat het college scherp aan de wind zeilt in het Sociaal Domein, door structureel overleg met Carins over zaken, snellere terugkoppeling aan de raad in de toekomst en deed het voorstel om een commissie college-raad op te richten, waarin sneller en beter overleg kan plaatsvinden over het Sociaal Domein.  

Voorbereidingsbesluit wonen in bestemmingsplan: Dit voorstel van het college houdt in om illegale kamerverhuur in woningen tegen te gaan. In bestaande bestemminsplannen is dit niet geregeld. Enkele fracties maakten zich zorgen dat bijvoorbeeld mantelzorgers dupe zouden worden van dit nieuwe beleid en er onnodig vergunningen moeten worden afgegeven.  Wethouder Trompetter deelde deze mening niet, hij zegde toe dat hier goed naar wordt gekeken, maar dat het college middelen wil hebben om illegale kamerhuur tegen te gaan.  

Motie vreemd D66/CDA/GL: de motie roept op om via een zienswijze bij de Provincie Fryslân aan te dringen tot het verruimen van provinciale windmolenbeleid. In dit beleid worden geen nieuwe windmolens (dorps)molens toegestaan en molens met een ashoogte tot 15 meter alleen bij boerenbedrijven mogen worden geplaatst mits daar nog geen zonnepanelen aanwezig zijn.  Wethouder de Ruiter was blij met deze motie en zou dit meenemen richting de provincie.  

 

Besluit

 Amendement CDA (verkoop vliegveld met verbinden voorwaarden): verworpen

 Amendement CDA (geen sluiting vliegveld): verworpen 

 Amendement CU (geen sluiting vliegveld): verworpen

 Amendement CU (onderzoek erfpacht constructie vliegveld): verworpen

 Amendement ELP: aangenomen (CDA tegen)

 Subamendement D66 (plaatsen zonnepanelen bij vliegveld en participatie inwoners): aangenomen

 Amendement CDA (focus op 4 thema’s in actieagenda economie): verworpen   

 Actieagenda economie: aangenomen

 Halfjaarsrapportage Sociaal Domein 2019: aangenomen

 Belastingverordening 2020: aangenomen

 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie Smallingerland 2020: aangenomen

 Statutenwijziging Adenium: aangenomen

 Tweede wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2019: aangenomen

 Verordening toekenning uitsluitend recht: aangenomen

 Voorbereidingsbesluit wonen in bestemmingsplan: aangenomen

 Motie vreemd windmolens: aangenomen  

Installatie van dhr. Molhoek als raadslid VVD en dhr. Brandsma als fractievertegenwoordiger VVD.  

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma) 

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com    Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.