16 december 2018

Uit de Raad van 11 december 2018

Het Debat

Op voorhand een volle agenda tijdens de laatste gemeenteraad van 2018, waarbij het onderwerp uitbreiding van de woonwagenplaatsen weer zorgde voor een volle publieke tribune. Bij de start van het debat gaf wethouder ter Keurs een korte uitleg over het voorstel van het college voor de verdere stappen om te komen tot concreet beleid en erkende dat het hele proces veel te lang heeft geduurd, waarvoor hij excuses aanbood. De FNP kwam, namens de gehele coalitie, met een amendement voor het college om voor de zomer met een plan te komen voor extra woonwagenplaatsen en direct te starten met de fysieke realisatie van de locatie Dr. Compagnie en de Wetterwille. Ook D66 had maar liefst 3 moties met alternatieve locaties. In het debat wat volgde, was de conclusie dat alle partijen betreuren dat dit dossier al jarenlang loopt, waarbij opviel dat zowel D66 en PvdA een emotioneel betoog hielden voor de woonwagenbewoners, terwijl deze 2 partijen deel uit maakten van het vorige college en dit dossier enigszins hebben laten liggen. Namens de CDA fractie stelde Corrie dat de woonwagenbewoners een plek verdienen in de gemeenschap, dat er concrete stappen gemaakt moeten worden, dat het amendement van de FNP een goede aanvulling was op het raadsvoorstel en om de motie van D66 te vervlechten in het amendement van de FNP. Na een korte schorsing werd het aangepast amendement van de FNP besproken en hier bleek nog enige onduidelijkheid over het totaal maximale aantal plaatsen. De woordvoerder van de woonwagenbewoners heeft het ineens over maximaal 30 plaatsen (eerder tussen de 15-25) en het college uit gaat van maximaal 20 plaatsen. Dit verschil ligt in het feit dat de woonwagenbewoners uitgaan van de reële behoefte en het college van bewoners die ingeschreven staan voor een plek. Bijzonder was dat de wethouder zich direct richtte tot de woordvoerder van de woonwagenbewoners op de tribune en hem vroeg “dat 8 plaatsen bij Dr. Compagnie toch wel voldoende was”. Bij Drachtstercompagnie ziet de wethouder ruimte voor maximaal acht plekken. Bij de Wetterwille is uitbreiding met drie woonwagens mogelijk.

Een ander belangrijk onderwerp was de Statuten van de Overheids BV voor het sociale domein. Namens het college voerde wethouder de Ruiter het woord, aangezien wethouder Haverkort zijn functie om persoonlijke redenen heeft neergelegd, zoals u in de pers heeft kunnen lezen. Volgens de gehele coalitie zijn de voorliggende aangepaste statuten het meest maximaal haalbare aan raadsbeïnvloeding bij de Overheids BV, D66 kwam met een motie (gesteund door de CDA fractie) om een onbezoldigde RvC in te stellen, om toch meer invloed uit te kunnen oefenen. In het korte debat wat volgde werd snel duidelijk dat de coalitie-oppositie stellingen niet meer te vermurwen zijn en dat er geen gemeenschappelijke raadsconsensus zal zijn over de BV.

Hans stelde namens de CDA fractie vragen over het onderwerp Belastingverordening 2019: het CDA pleit in haar verkiezingsprogramma al voor vrijheidstelling van WOZ belasting voor niet commerciële sport- en maatschappelijke verenigingen. Binnen de gemeente is er een werkgroep die hier onderzoek naar doet en de CDA fractie is erg benieuwd naar de uitkomsten hiervan. Daarnaast pleitte de CDA fractie om in 2019 als raad en college te kijken naar de draagkracht van mensen met weinig inkomen en het effect op gemeentelijke belastingen wat dat heeft op inkomen. De fractie vindt dat hier meer aandacht voor moet komen en zijn. VVD en PvdA stonden positief in deze oproep en dit wordt ongetwijfeld vervolgd.

Het Besluit:

De SP kwam met een motie vreemd aan de orde van de dag over de Voedselbank: het blijkt dat de Voedselbank liquiditeitsproblemen heeft (tekort van 12-15.000 euro), mede veroorzaakt door de huur van het pand en de hoge energiekosten. De motie riep om een voor 2019 een éénmalige extra subsidie te geven en te kijken naar verdere ondersteuning. Duidelijk werd dat een aantal partijen geen voorstander zijn van directe extra subsidie wegens het feit dat dit mogelijk een structureel beleid zal krijgen. Na een korte schorsing werd de motie op advies van de CDA fractie aangepast: onderzoek samen met de Voedselbank hoe in 2019 en structureel de huur en energiekosten omlaag gebracht kunnen worden (bijvoorbeeld door zonnepanelen plaatsing), kijk wat het effect zal zijn op de kosten en bepaal hierna of een éénmalige extra subsidie nog nodig is. 

De Stemmingen:

  • Uitbreiding woonwagenstandplaatsen: amendement FNP unaniem aangenomen (met luid applaus vanaf de tribune)
  • Nieuwe WMO verordening: aangenomen
  • Samenwerking OPO Furore en PCBO Smallingerland: aangenomen
  • Bestemminsplan Drachtstercompagnie-Zuid: aangenomen
  • Aanpassing Wabo bouwleges en Wro leges 2019: aangenomen
  • Belastingverordening 2019: aangenomen 
  • Statuten Overheids BV: o amendement instellen onbezoldigde RvC: verworpen 
  • Politieke goedkeuring Statuten: verleend en aangenomen
  • motie vreemd Voedselbank: unaniem aangenomen

De volgende raadsvergadering is op 2 januari 2019.

De CDA fractie wenst u alvast noflike krystdagen en in lokkich nijjier!

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.