11 april 2019

Uit de Raad van 12 maart

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde tafel stonden de volgende onderwerpen geagendeerd:

Vaststelling bestemmingsplan De Pender Mieder herziening, bestemmingsplan Iendrachtsingel 2 Opeinde, onderzoek Rekenkamercommissie over privacy- en informatieveiligheid en de privacybeleid van gemeente Smallingerland. Er werden geen vragen gesteld door de fracties over de onderwerpen.

Vragenuur

Er werden vragen gesteld door de PvdA fractie over het informatieboekje van Carins (de naam van de Overheids BV Sociaal Domein) en waarom bij sommige Carins medewerkers er nog een mailadres van de gemeente Smallingerland achter stond. Meerdere fracties gaven aan dat het toch juist de bedoeling was om deze Overheids BV volledig los van de gemeente te laten werken en vroegen zich af het dit zat.

Wethouder de Ruiter bevestigde dat het informatieboekje van Carins alleen voor interne medewerkers is bestemd en niet voor externe doeleinden. Sinds vorige week zijn de mailadressen voor medewerkers van Carins allemaal aangepast naar de nieuwe situatie. Hij benadrukte dat bij de gemeente inmiddels duidelijk is “ ingedaald” dat Carins een zelfstandige organisatie is en los staat van de gemeente.

D66 had vragen over het Noordelijk Belastingkantoor en de geluiden die zij hoorden over de moeilijke bereikbaarheid en matige service vanuit deze organisatie bij bijvoorbeeld kwijtschelding og betalingsregelingen.

Wethouder ter Keurs maakte duidelijk dat de gemeente weinig zaken doet met het Noordelijk belastingkantoor, zij int alleen de waterschapsbelasting voor de 3 noordelijke provincies. De gemeente Smallingerland is zelf verantwoordelijk voor de invordering van de gemeentelijke belastingen.

De CDA fractie kwam met een motie vreemd: de motie riep op om gezamenlijk in Friesland met provincie, gemeenten en andere partijen, burgerparticipatie mogelijk te maken voor zowel dorps- en molens op zee. In het kader van rentmeesterschap en verbondenheid voelt het CDA zich geroepen om te zorgen voor klimaat en natuur. Mogelijkheden voor deze energietransitie is een en-en verhaal. Niet alleen zonnepanelen, geothermie, waterstof, windmolens op land, maar ook op zee.

Het CDA vraagt om ook te kijken naar investering en participatie van burgers in windmolenparken op zee. Een windmolen op zee levert meer opbrengst dan een windmolen op land.

De meeste fracties stonden niet onwelwillend tegenover de motie, maar zien meer in lokale participatie en de energie opdracht die er ligt.

Wethouder de Ruiter is zeker voorstander van burgerparticipatie, maar beargumenteerde dat veel van de zaken die worden gevraagd in de motie, al zijn of worden ingezet in Friesland.

Na een korte schorsing werd duidelijk dat de motie op dit moment geen voldoende steun zou krijgen van de andere fracties en de motie werd niet in stemming gebracht. 

Het CDA is het eens met de wethouder dat er al veel wordt gedaan, maar vindt tevens dat er ook “out of the box” mag worden gedacht.

www.waldnet.nl/wn/nieuws/60892/CDA_pleit_voor_dorpsmolens_op_zee.html

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,

Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

 

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com  

Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.