15 mei 2020

Uit de Raad van 12 mei 2020

Ronde Tafel

Naar aanleiding van het aangenomen amendement op 10 december 2019 (CDA tegen) van de ELP (stop verkoopactiviteiten en kom met de vliegclub Drachten tot overeenstemming over gebruik en verantwoordelijkheid van de airstrip), heeft het college aanvullend juridisch onderzoek laten doen. Uit dit onderzoek blijkt dat exclusiviteit en aanbestedingsrechtelijke uitvoerbaarheid mogelijk tot juridische problemen kan leiden. De conclusie van het college is dat het amendement technisch uitvoerbaar is, maar dat bijbehorende risico’s en onzekerheden dermate groot zijn, dat invoering van het amendement niet opportuun is. En wederom stond het vliegveld op de agenda van de gemeenteraad. Insprekers bij de ronde tafel waren Vliegclub Drachten, Frisian Air, Aero Service, Flightlevel, Stichting Vliegveld Drachten en andere belanghebbenden. In de afgelopen weken is de gemeenteraad veelvuldig met brieven geïnformeerd met de standpunten van de diverse betrokkenen en ook tijdens de ronde tafel kreeg de gemeenteraad veel informatie te verwerken. Op vragen van de CDA fractie of de partijen kansen zien om er gezamenlijk uit te komen, kwam niet een helder antwoord. Duidelijk is dat zij “preken voor eigen parochie”, op de man spelen en elkaar weinig gunnen. Standpunten en meningen zijn ingenomen en er wordt niet afgeweken hiervan. De conclusie van de ronde tafel was dat de meeste partijen dit dossier nu niet rijp vinden voor het debat over 2 weken. Dit ook met de reden dat de verantwoordelijk wethouder Bakker afgelopen week opgestapt is. De CDA fractie ziet graag voortgang in dit dossier en was voor door leiden naar het debat. Of dit dossier nog zal worden behandeld door het huidige college of het zakencollege is onzeker.

Debat

Ambtelijke welstandstoets: Het college is niet langer verplicht om bij omgevingsvergunningen bouwen en reclame advies te vragen aan Hus en Hiem (besluit omgevingsrecht). Zij stelt dan ook voor om dit in de toekomst zelf uit te voeren. De CDA fractie is het hiermee eens, maar ziet wel graag een evaluatie over 2 jaar hoe dit loopt. Wethouder Sijperda zegde dit toe en meldde dat bij twijfel over een vergunning altijd nog advies wordt gevraagd aan Hus en Hiem.

Realisatie nieuw zwembad de Welle: Het college stelt in haar raadsvoorstel voor om te gaan voor de meest uitgebreide variant (50 meter bad/400 m2 recreatie bad/25x10 doelgroepen bad/150 m2 buitenvertier) en een voorbereidingskrediet van 726 K beschikbaar te stellen. Op dit moment vindt er nog een aanvullend locatie onderzoek plaats voor de mogelijke locaties (Sportlaan, Noorderhogeweg en Tussendiepen). De reden hiervoor is om te kijken of er ontwikkelkansen zijn op economische en ruimtelijk gebied bij een nieuwe locatie. Alle partijen zijn voor de meest uitgebreide variant, alleen de CU fractie wilde toch weer een onderzoek naar de kosten en of het 50 meter topsportbad financieel ook uit kon. ELP/SB en D66/SP dienden een amendement in dat het zwembad respectievelijk moet komen op de Noorderhogeweg cq. de Sportlaan. De CDA fractie is ook voorstander voor de meest uitgebreide variant en vroeg de wethouder wat het aanvullende locatie onderzoek nu zou moeten opleveren, dat de uitkomst van dit onderzoek op korte termijn naar de raad moet (voor de zomer), het zwembad turn key opgeleverd moet worden voor 35 miljoen euro en dat we niet zitten te wachten op een 2e Lawei debacle. De fractie ziet het nieuwe zwembad graag gebouwd worden op grond die in eigendom is van de gemeente (scheelt aankoopkosten). Wethouder Hoekstra zegde toe dat de uitkomst van het locatie onderzoek op 25 augustus in de ronde tafel en op 8 september in het debat wordt geagendeerd. Het doel van het locatie onderzoek is om te kijken of er transformatie kansen liggen in het gebied waar het zwembad komt (recreatie/bouw etc). Een aanvullend kosten onderzoek waar de CU fractie om vraagt, vindt hij niet nodig. Er is uitgebreid onderzoek geweest naar financiële haalbaarheid. De amendementen over de locaties werden door de partijen ingetrokken na de toezegging van de wethouder dat er direct na de zomer een raadsvoorstel zal liggen.

Motie vreemd aan de orde van de dag D66/ELP: In september 2018 is een motie aangenomen om het skatepark op te knappen en de wethouder werd gevraagd waarom dit nog niet is uitgevoerd. In een eerder verstuurde collegebrief is uitleg gegeven dat er nog geen financiering is gevonden voor het opknappen en het college voorstelt om dit mee te nemen in het nieuwe speelbeleid. Wethouder de Ruiter erkende dat hij de raad eerder had mee kunnen nemen in voortgang en communicatie, maar dat er gedurende dit proces regelmatig contact is geweest met de jeugdraad en de skaters. Hij zegde toe contact op te nemen met de jeugdraad en de raad op de hoogte te stellen van het proces. De motie werd vervolgens aangehouden.

Besluit

Ambtelijke welstandstoets: aangenomen

Herziening bestemmingsplan de Efterwei Rottevalle: aangenomen

Realisatie nieuw zwembad de Welle: aangenomen

In verband met de eerder uitgestelde raadsvergaderingen vinden er extra vergaderingen plaats op 19 en 26 mei.

De agenda hiervoor is in te zien via de gemeente website en de vergaderingen zijn online te volgen.

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma) Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.