15 november 2019

Uit de Raad van 12 november 2019

Ronde Tafel

Bij de ronde tafel waren er alleen sprekers aanwezig bij het onderwerp verkabelen hoogspanningsleiding A7-de Hemmen. Het betrof omwonenden, netbeheerder Tennet en GGD Friesland. Tennet heeft een haalbaarheidsstudie verricht naar de mogelijkheden van verkabeling en komt tot de conclusie dat er 3 tracés mogelijk zijn. Zij geeft aan dat er een voorkeurstracé is, dit vanwege de minste kosten en de meest optimale tracé route. Een nieuwe kabel wordt grotendeels via boring aangelegd (10 tot 20 meter diep). In de betogen van aanwezigen werd gesproken over het nut van verkabeling en of dit nu gezondheidswinst zal opleveren voor omwonenden. Wetenschappelijke studies over gezondheidsrisico’s over het wonen dichtbij een hoogspanningskabel komen niet altijd tot dezelfde conclusie; er is wel risico en er is geen risico. Het onderwerp wordt in de volgende raadsvergadering geagendeerd in het debat, waarbij de raad het college al meerdere malen heeft opgeroepen tot verkabeling.

Het Debat

Tijdens het vragenuur stelde de CDA fractie vragen over de korting van subsidie bij Vluchtelingenwerk, een bedrag van 80K in de komende 3 jaar, terwijl voor de zomer is aangegeven bij Vluchtelingenwerk dat zij niet zouden worden gekort. Wethouder de Ruiter was verbaasd dit te horen en beantwoordde dat Vluchtelingenwerk al in een vroeg stadium is geïnformeerd over het voorgenomen besluit tot subsidiekorting. Hij zegde toe om in gesprek te gaan met Vluchtelingenwerk om dit te bespreken.

SB vragen over projecten die in Smallingerland stil liggen i.v.m. de stiktofcrisis. Wethouder de Ruiter verwees hierbij naar de beantwoording van het college op eerdere schriftelijke vragen van de CDA fractie over dit onderwerp. Het gaat in totaal om 96 projecten die in de komende 1,5 jaar een mogelijke stikstofvergunning nodig hebben.

Verder had de SB vragen over het besluit van minister de Jonge om delen van de jeugdzorg weer te decentraliseren gevolgen zou hebben voor Smallingerland. Wethouder Trompetter kon hier nog geen concreet antwoord opgeven, aangezien nu nog niet duidelijk is wat dit besluit daadwerkelijk betekent. Hij merkte op dat dit besluit mogelijk kan betekenen dat er meer zorg gecentraliseerd moet worden.

ELP stelde vragen over het pledooi van Vogelbescherming Nederland om vogelgebieden in Nederland een beschermde status te bieden, ook in het licht van de stikstofcrisis. In Opsterland/Smallingerland gaat het hierbij om 17.000 hectare. Wethouder Bakker antwoordde dat het college niet op de hoogte was van dit advies en wil ook weten wat het Ministerie gaat doen met dit advies. Hij zal hierbij optrekken met Opsterland.

Het Besluit

Benoeming van mw. Kramer als fractievertegenwoordiger van SB.

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,

Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.