14 november 2018

Uit de Raad van 13 november 2018

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde Tafel was er voor de Raad gelegenheid om vragen te stellen aan dhr. van Westreenen 

(adviseur in agrarische milieu-, bouw- en ruimtelijke ordeningswetgeving), die optrad als vertegenwoordiger namens zijn cliënt. De aanvrager is voornemens om aan de Skieding 1 in Houtigehage een kalverexport- en verzamelcentrum te beginnen en hiervoor is de uitbreiding getoetst aan wettelijke regels.Vragen die werden gesteld waren onder andere of de aanvraag wel/niet een MER (Milieu Effect Rapportage) behoeven en de mogelijke doorgroei van het bedrijf in de toekomst.De aanvraag is getoetst op diverse onderdelen en de conclusie is dat de er geen significante nadelige effecten zijn voor milieu, omgeving en natuur. Mocht het bedrijf uitbreiding willen toepassen in de toekomst, is een mogelijke MER procedure wel noodzakelijk.Het onderwerp wordt op 27 november geagendeerd voor het Debat.Het DebatTijdens het vragenuur stelde Corrie namens de CDA fractie een vraag over een aangenomen, maar nog niet uitgevoerde motie dd. juli 2017. In deze motie riep het CDA het college op om de halfjaarrapportage Sociaal Domein te agenderen en te bespreken in het Debat en de rapportage niet alleen tkg. naar de Raad te sturen. Corrie drong er op aan dat de halfjaarrapportage nu zo snel mogelijk in de Raad besproken moet worden.Wethouder Haverkort had de motie niet meer helder op zijn netvlies, maar zegde toe dit advies op te volgen. Hij gaat in overleg met de griffie dit te agenderen.Verder had de PvdA vragen over de beoogde sloop van de woningen aan de Geelgorsstraat, waarbij volgens de PvdA de bewoners aangeven dat zij zich geïntimideerd voelen door de individuele gesprekken met Accolade.Wethouder ter Keurs gaf aan dat hij in contact is met zowel Accolade en de bewoners. Op korte termijn volgt een brief van het college aan de raad over verdere ontwikkelingen in dit dossier en het onderzoek naar mogelijkheden van beschermende status van betreffende woningen.Het Besluit:•     Vaststelling van de besluitenlijst dd. 2 oktoberMet vriendelijke groet uit de CDA fractie,Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.comSjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.