17 september 2021

Uit de Raad van 14 september 2021

Debat
Wethouder van Beek opende het debat met de stand van zaken over de jaarrekening. Voor het zomerreces is
dit agendapunt van de agenda gehaald i.v.m. het nog niet aanwezig zijn van het verslag van bevindingen en
controleverklaring van de accountant. Een verzoek voor uitstel is aan het ministerie gestuurd door het college.
Er wordt momenteel hard gewerkt om voor de vergadering van 28 september alle stukken beschikbaar te
hebben zodat het behandeld kan worden.
• Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Opeinde
Ondanks enkele zienswijzen van omwonenden en organisaties over de in hun ogen gebrekkig onderzoek naar
vogelstand en archeologisch bodemonderzoek, waren de meeste fracties voorstander van aanleg.
De CDA fractie is geen voorstander van het aanleggen van zonneweiden op landbouwgrond, maar ziet wel de
noodzaak om stappen te maken in de energietransitie. De fractie is van mening dat in de toekomst zoveel
mogelijk moet worden voorkomen dat goede landbouwgrond wordt opgeofferd voor zonneweiden. Tevreden
was de fractie over de inzet van dorp en organisaties om participatie mogelijk te maken.
In het initiële plan was er een fietspad ingetekend en de fractie vroeg aan de wethouder of dit er nog kwam.
Wethouder le Roy beaamde dat het fietspad geen onderdeel meer uit maakte van dit plan, maar dat dit
separaat zal worden aangelegd. Ze begreep het standpunt van de CDA fractie t.a.v. aanleg zonneweiden op
landvouwgrond. Verder zegde ze toe dat er onderzoek zal plaats vinden over de ontwikkeling van biodiversiteit
onder de zonnepanelen.
• Eindrapport kerntakenonderzoek
In het eindrapport hebben raadsleden en inwoners zich kunnen uitspreken over wat nu kerntaken zijn van de
gemeente en welke prioritering hieraan hangt. Dit is gebeurt voor de thema’s sport/onderwijs/cultuur, sociaal
domein, openbare ruimte/wonen en bestuur/economie/duurzaamheid.
In de raadsvergadering van 31 augustus lagen er al een motie en amendementen voor die opnieuw werden
behandeld.
• Motie CU/CDA (vertalen van kerntaken naar mogelijke bezuinigen): in de afgelopen 2 weken is duidelijk
geworden dat het college de fracties zal vragen om mogelijke bezuinigingen aan te geven (op basis van
documentatie die eerder heeft plaats gevonden in 2019). Aangezien motie en voorstel college overeen
kwamen, werd de motie ingetrokken.
• Amendementen ELP hielden in om een sluitende meerjarenbegroting op te leveren (en niet alleen voor
jaar 2022) en om de richtingen die de ELP had beschreven mee te nemen als mogelijke bezuinigingen.
In het debat gaf de CDA fractie aan dat er vooral moet worden gekeken naar mogelijke bezuinigingen op
organisatie in het sociaal domein en niet op inhoud en kwaliteit. Daarnaast had de CDA fractie al eerder
voorgesteld om het vastgoed in kaart te brengen en te bezien wat behouden of verkocht kan worden.
De VVD vroeg nog aandacht voor de doorgeschoven projecten, die voor miljoenen aan de lat staan. Ook de
CDA fractie is hier voorstander van om te zien of projecten nog moeten plaats vinden of niet.
GL vroeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van bezuinigingen en zich niet alleen te richten op het
passend maken van de begroting.
Zo gaven veel fracties hun wensen mondeling door en werd besloten om het amendement van de ELP aan te
passen, zodat alle geluiden uit de raad worden meegenomen in de bezuinigingen en scenario’s die het college
zal gaan opstellen.
Wethouder van Beek zegde toe de wensen mee te nomen in de scenario’s en dat het college binnenkort komt
met een update over het vastgoed en de mogelijkheden hierin.
Motie vreemd CU (implementatie IJslands model): het IJslands model houdt in dat gemeenten zich kunnen
aansluiten bij dit project, waarbij het tot doel heeft om jongeren te stimuleren tot gezonde keuzes en het
creëren van een gezonde omgeving (ook vermindering van alcohol/drugsgebruik).
Veel fracties vonden de motie sympathiek, maar vroegen zich af of dit niet dubbel op was. Momenteel doen
Carins en MOS al veel op dit gebied. Ook de CDA fractie vindt het een mooi traject, maar vroeg de CU nog wel
naar de kosten (0,6 FTE interne projectleider en 15 K per jaar). De CDA fractie stelde dus voor om dit eerst in de 
werkgroep sociaal domein te bespreken en Carins/MOS hierin ook te betrekken om zodoende goed te
beoordelen of het IJslands model wel/geen toegevoegde waarde heeft.
Wethouder Westerink vond de motie nogal uit de lucht komen vallen en beaamde dat er al veel gebeurt op dit
gebied. Hij vond het voorstel van de CDA fractie een goed idee. De motie werd ingetrokken door de CU.

Besluit
• Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw GBS de Parel: aangenomen
• Wijziging profielschets leden Raad van Toezicht Adenium: aangenomen
• Opheffen begeleidingscommissie programma dienstverlening: aangenomen
• Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Opeinde: aangenomen
• Amandement ELP (sluitende meerjarenbegroting): verworpen
• Amendement ELP (meenemen wensen uit raad voor mogelijke bezuinigingen en scenario’s): aangenomen
• Amendement D66 (ter kennisgeving aannemen kerntakenonderzoek): verworpen
• Geamendeerd raadsvoorstel kerntakenonderzoek: aangenomen
• Toekennen erepenning Smallingerland voor mw. Hofstra voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger bij Karmel klooster: aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,
Karin (van der Velde-Ronda), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)
Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com
Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.