20 november 2020

Uit de Raad van 17 november 2020

Ronde tafel

Eén van de onderwerpen bij de ronde tafel was de aangepaste verordening peuteropvang en VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie). De wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) is gewijzigd, waarbij het aantal uren voor opvang is uitgebreid. Daarnaast is nu een eerder aangenomen amendement van de FNP (opvang en communicatie van kinderen in zowel Nederlands als Frysk) ook in de aangepaste verordening verwerkt. Aanwezige gasten van diverse opvang organisaties zijn reeds begonnen met de uren uitbreiding en vertelden dat zij zoveel mogelijk inzetten op het tweetalig communiceren met kinderen.

Debat

Beleidsplan openbare verlichting 2020

Het geactualiseerde beleidsplan zet in op sober en doelmatig, waarbij er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het terugdringen van lichtvervuiling, het verminderen van lichtpunten in centrum en buitengebieden en vervanging van lichtpunten met LED verlichting. Alle partijen waren te spreken over het beleidsplan, waarbij o.a. de CDA fractie wel zorgen uitte over het uitzetten van verlichting in de buitengebieden. Schoolgaande kinderen en jeugd moet wel veilig naar huis kunnen fietsen. Wethouder le Roy was blij met de steun van alle fracties en vertelde dat er nog onderzoek wordt gedaan naar het effect van oriëntatie verlichting in de buitengebieden. Zij stelde voor om de uitkomst van de onderzoeken af te wachten en dan eventuele nieuwe inzichten mee te nemen in actueel beleid. Verder is er contact met andere gemeenten die al ervaring hebben oriëntatie verlichting in de buitengebieden en verlichting hebben die pas aan gaat als er verkeersbewegingen zijn.

Carins

Dit onderwerp was op verzoek van de CU op de agenda gezet, dit naar aanleiding van de uitkomst van de nulmeting van Carins van de rekenkamercommissie. Dit onderzoek vormt de basis voor een effect meting over 2-3 jaar of Carins opbrengt wat met de oprichting is beoogd. Uit het onderzoek komt naar voren dat er vooral aandacht moet zijn voor de overeenkomsten die opgesteld zijn en nog moeten worden opgesteld (prestatie OVK en governance OVK) en de sturing en bewaking van zorgkosten. In de huidige organisatorische relatie tussen gemeente en Carins is hier nog weinig garantie op. De CDA fractie is blij met de uitkomsten van het onderzoek en vroeg aan de wethouder of het college heeft nagedacht over betere sturing en bewaking van kosten en het budgethouderschap. In de voorbereiding van het college op dit onderwerp was het college ervan uitgegaan dat dit vooral een onderwerp zou zijn, waarbij de Raad met elkaar in debat zou gaan, aldus wethouder Westerink. Directe vragen aan het college, had hij niet verwacht en hij kon dus op dit moment de Raad ook niet van adequate beantwoording voorzien. De CDA fractie stelde voor om het college tijd te geven voor de beantwoording en dit onderwerp weer op de agenda te plaatsen bij de volgende vergadering.

Motie PvdA “Perspectief bieden aan jongeren in Corona tijd”.

De motie riep het college op om aandacht te hebben voor deze specifieke groep in Corona tijd, om in gesprek te gaan met jongeren en te zien welke behoeften er zijn om verdere ontwikkeling te kunnen ondersteunen. De meeste partijen stonde positief in deze motie, waarbij de VVD, na een goed inhoudelijk betoog van Corrie namens de CDA fractie, ook over de streep werd getrokken. Wethouder Westerink kon de motie ook steunen.

Motie CU/D66/GL “Brief gemeentelijke organisatie”

Na de 2e begrotingsvergadering van 10 november is er veel aandacht geweest in de lokale media over de ontstane situatie. Het college, de ambtelijke organisatie en CDA/ELP/SB/VVD hebben brieven opgesteld over deze situatie (zie onder aan verslag). De brief van het college aan de Provincie stelt dat de aangenomen begroting die mogelijk niet structureel en reëel in evenwicht is. Het college wil graag met de Provincie in overleg en wil in december een herstelbegroting bij de Raad neerleggen.

In een reactie brief van CDA/ELP/SB/VVD aan de Provincie beschrijven deze partijen de redenen voor hun gewijzigde begroting en benadrukken dat zij vertrouwen hebben in het gemeentelijk apparaat. In de brief van directie en ambtenaren aan de Raad beschrijft het ambtelijk apparaat een gevoel van wantrouwen, teleurstelling en frustratie naar de Raad. Zij roepen op tot een gesprek tussen ambtenaren en Raad. Karin sprak namens de CDA fractie dat het CDA nooit heeft gesproken over geen vertrouwen in het ambtelijk apparaat en dit dat ook totaal niet aan de orde is. Het gaat om de inhoud en dit staat volledig los van vertrouwen. In een vooroverleg tussen de fractie voorzitters in de middag was al besloten dat het gesprek zou worden aangegaan, de motie was derhalve overbodig. Niet alle partijen konden zich vinden in de opgestelde motie en na een korte schorsing en overleg tussen de fractie voorzitters werd de tekst enigszins aangepast, waar alle partijen zich in konden vinden.

In het vragenuur werden er vragen gesteld over de stand van zaken aanpak overlast jongeren in het centrum. Portefeuillehouder Rijpstra vertelde dat er gesprekken plaats vinden met de jongeren en hun ouders. De overlast is op dit moment verminderd. Verder werden er vragen gesteld over het misbruik van jongeren bij Friese zorginstellingen, waarover de LC kortgelden berichtte. Rijpstra vertelde dat op dit gebied er een zeer intensieve samenwerking plaats vindt tussen instellingen, gemeente Leeuwarden/Smallingerland en politie.

Besluit

 Beleidsplan openbare verlichting 2020: aangenomen

 Motie PvdA (Perspectief bieden aan jongeren in Corona tijd): aangenomen

 Motie CU/D66/GL (Brief gemeentelijke organisatie): aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.