10 oktober 2019

Uit de Raad van 17 september

Ronde Tafel

Er waren 2 Ronde Tafels betreffende onderwerpen de herstructurering Caparis en begroting 2020 FUMO. De herstructurering betreft een nadere organisatiestructuur en de “ fair deal”. De fair deal houdt in dat de gemeenten Ooststellingwerf, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf hebben aangegeven niet meer te willen participeren in Caparis. De overige 4 gemeenten blijven wel aandeelhouder in Caparis. De fair deal houdt in dat tussen de 8 gemeenten een financiële regeling wordt getroffen, de zogenaamde financiële kwijting. De CDA fractie vroeg aan directeur Bonnema van Caparis of de rust nu enigszins was terug gekeerd bij de medewerkers van Caparis. Bonnema beaamde dat er voorzichtig vertrouwen komt bij de medewerkers, en dat door de nieuwe organisatiestructuur en de fair deal er rust wordt gecreëerd voor de komende 5 jaar. Bij de begroting van de FUMO werden er vragen gesteld door meerdere fracties. Ook de CDA fractie maakt zich zorgen over de forse toename in de begroting voor 2020. Beide onderwerpen staan over 2 weken geagendeerd tijdens het Debat.

Debat

Een extra raadsvergadering vond plaats n.a.v. het unaniem niet akkoord gaan van de gehele Raad met de Perspectief Nota voorhet zomerreces. In de afgelopen periode zijn alle fracties gevraagd om kritisch te kijken naar de PPN en aan te geven waar wel/niet moet worden bezuinigd. In de aangeleverde stukken van het college over de uitkomst van deze inventarisatie werd duidelijk dat er steun is vanuit de coalitie voor een totaal bezuiniging van bijna 11 miljoen euro en dat er nog een tekort overblijft van 1,9 miljoen euro. De CDA fractievroeg zich af in hoeverre er nog gediscussieerd kan worden in de Raad over deze bezuinigingen, aangezien nu al duidelijk is dat de coalitie de meerderheid heeft. “De oppositie is geheel buitenspel gezet” aldus Karin. Grote financiële projecten als de nieuwbouw zwembad, verbouwing van het gemeentehuis en de dienstverlening worden door het college een jaar doorgeschoven. De CDA fractie vindt dat juist hierover moet worden gedebatteerd. Volgens de coalitie is alles bespreekbaar, maar duidelijk is dat de verbouwing gemeentehuis en de dienstverlening een no-go issue is en dat dit doorgaat. Aan deze kroonjuwelen mag niet worden getornd. Wethouder ter Keurs gaf aan dat alles wel bespreekbaar is en dat er in november een sluitende begroting moet liggen. Zo niet, dan zal het college niet aarzelen om terug te vallen op de eerder ingediende PPN. Naar aanleiding van een brief van het college over de herindicaties van bewoners van Samendracht werden er door veel partijen kritische vragen gesteld aan de wethouder. Het “gepingpong”, de slechte communicatie en volgens de CDA fractie het “ onmenselijk”  omgaan met bewoners is een doorn in het oog. Wethouder de Ruiter bevroor de herindicatie in augustus, in september liet hij de indicaties ambtelijk verlengen, om hier vervolgens een week later weer op terug te komen. Volgens de wethouder is dit niet de taak van Smallingerland, maar ligt deze verantwoordelijkheid bij de centrumgemeente Leeuwarden en Sociaal Domein Friesland (SDF).Vervolgens bleek dat SDF gisteren de herindicaties heeft verlengd tot 1-1-2020. Wethouder de Ruiter erkende dat alles niet de schoonheidsprijs verdient, maar op de vraag van de CDA fractie of hij ook excuses heeft aangeboden aan Samendracht, antwoordde hij ontkennend. Hij draagt Samendracht een warm hart toe en gaat wederom in gesprek. Daarnaast laat hij onderzoek doen of alle zorg wordt die is afgesproken ook wordt geleverd. Ook in het dossier Aventura werd wethouder de Ruiter aan de tand gevoeld, dit naar aanleiding van berichten in de media inde afgelopen 2 weken over gebrekkige zorg en financiën. In de media liet wethouder de Ruiter dat er niets aan de hand is bij Aventura (dit bleek uit eerdere controle door de gemeente). Een vervolgonderzoek was niet nodig, terwijl burgemeester Rijpstra een paar dagen later wel pleitte voor een onderzoek. De Raad was onaangenaam verrast dat zij veel informatie via media moest horen en pas in een later stadium een brief ontving van het college. Achteraf gezien was de gang van zaken niet netjes en met de feiten van nu had hij meer onderzoek moeten doen, aldus de wethouder zelf. Het onderzoek naar Aventura moet binnen 3 weken plaatsvinden. Omdat gemeenten onvoldoende zijn toegerust voor controle op zorgbedrijven, start het college met betere toezicht op governance van zorgbedrijven. De CDA fractie vindt dat het college steken heeft laten vallen en wil een veel meer proactieve houding van college en wethouders om de raad tijdig en volledig te informeren. Naar aanleiding van al deze ontwikkelingen, de toenemende kosten in Jeugdzorg en WMO en het onderzoek van KPMG over teveel betaalde zorg, kwam een aantal fracties (waaronder het CDA) met een 3 tal moties; onderzoek naar financiële informatie van zorgaanbieders, herziening overeenkomst met zorgaanbieders en onderzoek of Smallingerland uit de centrum regeling met SDF kan stappen. Volgens de CDA fractie vliegen de miljoenen de deur uit, is er geen of slechte controle op geleverde zorg en uitkomsten en speelt het college hier onvoldoende op in. “Het is een drama van de bovenste plank” aldus Hans. In december is er een evaluatie met alle gemeenten over de samenwerking met de centrum gemeente/SDF en de wethouder ziet deze moties als goede steun om door te pakken. Hij zei toe alle moties op te volgen. Al met al wordt duidelijk dat niet alleen Smallingerland, maar bijna alle gemeenten, ernstige tekorten hebben in het Sociale Domein en dat het hen over de schoenen dreigt te lopen.

Als laatste werd er gedebatteerd over de verhuizing van Hart In Friesland (HIF) van de huidige locatie naar de overkant van de staat (voormalig Gamma). 2 weken geleden werd dit onderwerp van de agenda gehaald door het college, met als reden dat zij meer tijd nodig had om dit nader te onderzoeken. De CDA fractie had al in een eerder stadium schriftelijke vragen gesteld en ook in het Debat maakte de CDA fractie opnieuw duidelijk dat HIF geen dupe mag worden bij verlenen van vergunningen. Alle fracties hadden veel kritiek op de wethouder dat dit allemaal onder stoom en kokend water geregeld moet worden, om opening op 1 oktober te waarborgen. Het CDA had een motie voorbereidt, waarin zij het college opriep om per direct een omgevingsvergunning te verlenen zodat HIF open kan per 1 oktober. Wethouder ter Keurs stond welwillend tegenover deze motie, maar al snel werd duidelijk dat er grote vragen waren of dit juridisch ook allemaal kan en mag. De twijfels sloegen toe bij de wethouder en het onderwerp werd wederom van de agenda gehaald. Een en ander wordt uitgezocht en over 2 weken wordt dit onderwerp weer geagendeerd.

Het Besluit

·Reglement van Orde gemeenteraad: aangenomen

·Kernbeleid Veiligheid 2019-2022: aangenomen

·Motiesvreemd EPL/CDA/VVD/GL/FNP/PvdA/SB over herzieningovereenkomst zorgaanbieders, financieel onderzoek en centrumregeling SDF: aangenomen

·Installatie van Mw. Merkus als raadslid CU

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com   Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.