26 september 2018

Uit de Raad van 18 september

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde tafel was er een vertegenwoordiging uit de Taskforce Werkgelegenheid Smallingerland, waarbij er vragen werden gesteld door de Raad aan de Taskforce leden n.a.v. het opgestelde rapport. Ook een vertegenwoordiger van het Innovatiecluster was hierbij aanwezig. smallingerland.raadsinformatie.nl/document/6785205/1/Definitief_document_Taskforce De CDA fractie ervaart de aanbevelingen en conclusies uit het rapport bijna als vanzelfsprekend. Opvallend dan toch dat dit soort zaken nu nog niet gebeurt! De CDA fractie wilde ook graag weten wat de Taskforce zelf vond van het rapport. Duidelijk werd dat de gemeente in de afgelopen jaren een afwachtende houding heeft gehad en dat het initiatief voor samenwerking tussen gemeente en het innovatiecluster voornamelijk vanuit het innovatiecluster kwam. Volgens de Taskforce is het nodig dat er ingezet wordt op meer en betere samenwerking, betere profilering vanuit de gemeente, een lange termijn visie, betrekken van onderwijs bij ontwikkelingen en vol inzetten op acquisitie van nieuwe bedrijven binnen Smallingerland. Als voorbeeld werd benoemd dat bij gesprekken met potentiele bedrijven voor vestiging in Smallingerland, er door de gemeente zelfs doorverwezen werd naar Heerenveen of Leeuwarden. Een gemiste kans, aldus de Taskforce. De reactie van wethouder Bakker was dat het verbeteren van werkgelegenheid niet alleen ligt bij acquisitie van nieuwe bedrijven, maar ook van behoud en uitbreiding van bestaande werkgelegenheid. Harde conclusie vanuit de Taskforce is dat er een grote opgave ligt voor dit college en de wethouder om meer pro actief te acteren in dit dossier.

Het Debat

Tijdens het Debat werden er diverse onderwerpen besproken, o.a. over de begrotingswijziging GR SW Fryslân 2018. De begroting valt hoger uit dan voorzien, o.a. door hogere transitiekosten en het feit dat gedurende een periode de WAO gelden voor zieke werknemers afgetrokken zijn van de loonkosten. Wethouder Haverkort antwoordde dat de hogere transitiekosten zijn voorzien en al langer bekend waren. De hogere loonkosten had als oorzaak dat er vanwege ziekte van de controller er door de vervanger een fout is gemaakt. Caparis is door de GR hierop aangesproken en gewezen op het verbeteren van voldoende en kwalitatief goede bezetting van de control afdeling. Het onderwerp “zienswijze Overheids BV” zorgde voor een breed debat in de Raad. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van bijna alle fracties heeft een zienswijze opgesteld over het voorgenomen besluit van het college om het sociaal domein te herstructureren naar een overheids BV. Dit om betere samenwerking en integraal werken te bevorderen. In deze zienswijze onderschrijft de Raad het voorgenomen besluit, wel met aantal aanvullende adviezen richting het college. Wethouder Haverkort opende het debat met de opmerking dat het college blij is met de zienswijze en een stap zet naar passende, goede zorg in een passende organisatievorm. Tijdens de raadsvergadering dd. 4 september uitten vertegenwoordigers van o.a. WMO consulenten/cliëntenraad hun kritiek op het voorgenomen besluit (zie vorig verslag). En met deze nieuwe informatie blijken een aantal fracties ineens toch moeite te hebben om de door hen zelf opgestelde zienswijze te blijven ondersteunen. ELP en SB zien de zienswijze nu als onzorgvuldig, er ontbreekt essentiële informatie, niet alle stakeholders zijn gehoord tijdens het lange proces en dat de organisatievorm niet goede zorg bepaalt, maar cultuur, medewerkers en werkprocessen. Duidelijk werd dat er een principiële discussie ontstond over dit onderwerp, waarbij het onderscheid tussen de zienswijze (het daadwerkelijk te nemen besluit van de Raad deze avond) en de oprichting van een Overheids BV moeilijk uit elkaar is te halen en los te koppelen. Het standpunt van de CDA fractie is dat dit onderwerp een zeer lange geschiedenis kent, het geen gemakkelijk onderwerp is, er veel ronde tafels zijn georganiseerd en dat er nu in de praktijk nog niet wordt gewerkt volgens 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Met de oprichting van een overheids BV kunnen er goede stappen worden gezet om meer integraal te werken en het is de hoogste tijd dat er nu echt iets gebeurt in het sociaal domein. Wel wil de CDA fractie betrokken worden bij de op te stellen statuten van de BV om waarborgen en zekerheden in te bouwen, zodat de raad ook in control kan zijn. De CDA fractie is intern verdeeld over de zienswijze Overheids BV: Hans legde een stemverklaring af dat hij tegen de zienswijze is. Dit met als reden dat Hans vindt dat er te weinig informatie beschikbaar is welke garanties een Overheids BV geeft en wat de eventuele kosten zijn. Na 2 schorsingen werd er door ELP/SB/VVD een amendement ingediend, met als oproep de oprichting van een BV minimaal 1 jaar uit te stellen en in de tussenperiode de samenwerking in het sociale domein te verbeteren en stakeholders meer te betrekken bij een eventuele opzet van een BV. Wethouder Haverkort zegde toe tijdens beantwoording van de vragen dat alle fracties zullen worden betrokken bij het vaststellen van de statuten en dat zij alle vrijheid krijgt om hier invulling aan te geven. Logischerwijs raadde hij het amendement af.

Het Besluit:

  • Bouwverordening gemeente Smallingerland 2018: aangenomen  Bestemmingsplan de Singels: aangenomen
  • Begrotingswijziging GR SW Fryslân: aangenomen
  • Amendement ELP/SB/VVD over uitstel Overheids BV: verworpen
  • Zienswijze Overheids BV: aangenomen

Tijdens het vragenuur stelde de CDA fractie vragen over hoe het zit met het beleid binnen Smallingerland over kunstgrasvelden en dan met name over de afvoer van kunstgras. Dit n.a.v. de Zembla uitzending dd. 11 september. Verder stelde de CDA fractie de vraag aan wethouder Haverkort welke problemen hij nu heeft en waarom het zo moeilijk is om de CDA vragen over Caparis te beantwoorden? (zie vorig verslag). De wethouder zegde toe de vragen op korte termijn schriftelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma) Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.