23 mei 2020

Uit de Raad van 19 mei 2020

Ronde Tafel

De FNP heeft een inisjatyfutstel journalisiteke ferslachlizzing riedsgearkomsten gemaakt en hiervoor waren journalisten van de LC, Friesch Dagblad en een inwoner aanwezig tijdens de ronde tafel. Alle insprekers stonden niet echt positief tegenover dit voorstel, met als reden dat de journalistiek in principe altijd onafhankelijk is en dat de schrijvende media in Friesland voldoende aandacht heeft voor de gemeente politiek. Het maken van een onafhankelijk verslag van een gemeenteraad bijeenkomst, zou in feite een schriftelijke samenvatting worden van de bijeenkomst. Dit is in meerdere gemeenten geprobeerd, maar de ervaring leert dat dit vaak geen succes is. Verder kan de gemeente dit altijd zelf organiseren via een communicatie afdeling. Daarnaast hebben Inwoners voldoende gelegenheid om raadsbijeenkomsten bij te wonen.

De Veiligheidsregio Fryslan heeft de jaarstukken 2019, programma begroting 2021 en de 1e begrotingswijziging 2020 opgeleverd, hiervoor was dhr. Oostinga namens de VRF aanwezig. In verband met de corona crisis maakt ook de VRF extra kosten, waarbij er nu landelijk overleg plaats vindt om deze extra kosten te declareren bij de overheid. Gevolg van de corona crisis is wel dat er werk niet uitgevoerd kan worden, die wel financieel zijn ingepland. Dit werk met bijbehorende financiën zullen mogelijk in de bestemmingsreserve worden geplaatst, het is zeker niet de bedoeling om gemeenten extra te belasten.

Debat

Bestemmingsplan extra woningen Kletsterlaan Drachten: Door D66 werd aangegeven dat zij tegen dit plan gezien het cultureel agrarisch grondgebied betreft en hier geen woningen gebouwd zouden moeten worden. Wethouder Sijperda gaf aan dat het cultureel beeld vooral de lintbebouwing langs de straat betreft en niet de grond betreft waar gebouwd zal worden.

Verder met zonne-energie in Smallingerland: De meeste fracties zijn positief over het plan, waarbij de CDA fractie aangaf meer duidelijkheid te willen van de wethouder over het opruimen van de zonnepanelen bij einde van de levensduur. Hierbij werd aangegeven dat de ontwikkelaar Kronos Solar bij het beoogde zonneveld in Opeinde, heeft aangegeven om de zonnepanelen na levensduur naar Afrika te verschepen. De CDA fractie wil voorkomen dat ontwikkelingslanden mogelijk de dupe worden van afval uit het Westen.

Er werden 2 amendementen ingediend; amendement FNP/GL/CDA) voor een garantie dat zonnepanelen bij einde levensduur door de ontwikkelaar worden opgeruimd en zij ook financieel verantwoordelijk zijn, amendement PvdA om alleen ontwikkelaars toe te laten die de gedragscode “zon op land” hebben ondertekend (de gedragscode houdt in dat ontwikkelaars zoveel mogelijk inwoners laat participeren, goede locatiekeuze en vormgeving en oorspronkelijk grondgebruik mogelijk blijft na levensduur zonnepark). De motie van D66 hield in om minimaal 50 % participatie te eisen bij inwoners. Wethouder de Ruiter zei dat beide amendementen goed uitvoerbaar zijn en ook zijn vermeld in het beleidsstuk. Tevens staat in het beleidsstuk vermeld zoveel mogelijk (financiële) participatie van inwoners te stimuleren, waarbij dit ook al is vastgelegd in het klimaatakkoord. Een harde eis van minimaal 50% is discutabel.

Beleidsplan focus op werk: De CDA fractie gaf aan content te zijn met het beleidsplan en gaf complimenten hoe dit plan in gezamenlijkheid met relevante betrokkenen tot stand is gekomen. Koersen op maatwerk is een belangrijk onderdeel, vindt de fractie. Wel had zij vragen aan de wethouder over de uitvoering van het plan, aangezien het college in de begeleidende brief schrijft dat beleid afhankelijk is van financiële situatie. Daarnaast ziet de fractie graag dat een aantal doelstellingen meer SMART worden beschreven en de koppeling met het onderwijs. Wethouder Hoekstra vertelde dat de koppeling met het onderwijs loopt en ook met het innovatiecluster, maar dat dit nog verbeterd kan worden. De opmerking van het college over de financiën, moet men zien als een “winstwaarschuwing”. De volledig uitvoering van het plan is financieel niet gedekt en Hoekstra zal de raad hier verder over informeren.

Besluit

Bestemmingsplan Kletsterlaan: aangenomen (CDA voor)

Amendement PvdA (verplichting governance code): verworpen (CDA tegen)

Amendement FNP/GL/CDA (garantie opruimen zonnevelden): aangenomen

Motie D66 (verplichting en eis minimaal 50% deelname): verworpen (CDA tegen)

Verder met zonne-energie: aangenomen

Beleidsplan focus op werk: aangenomen

In verband met de eerder uitgestelde raadsvergaderingen vinden er extra vergadering plaats op 26 mei. De agenda hiervoor is in te zien via de gemeente website en de vergaderingen zijn online te volgen.

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.