05 juni 2020

Uit de Raad van 2 juni 2020

Ronde Tafel

Als gast was aanwezig dhr. Luinstra (secretaris GR SW Fryslan) om verdere duiding te geven over de concept jaarstukken 2019, de concept begrotingswijziging 2020 en de concept begroting 2021 GR Fryslan. Na de fair deal in 2019, is de organisatie en begroting anders geworden; de GR is nu de formele werkgever van de WSW medewerkers, andere activiteiten verlopen nu via de individuele deelnemende gemeenten en de NV Caparis. Er werden vragen gesteld over de nog missende loonkosten van het ambtelijk kader personeel in de begroting 2020, waarbij door dhr. Luinstra werd aangegeven dat per 1-1-2020 het kaderpersoneel in dienst is gekomen van de NV Caparis en niet meer in de GR.

Debat

Met de concept Regionale Energiestrategie Fryslan geeft de provincie Fryslan haar plannen weer hoeveel duurzame energie kan worden geleverd in 2030. In maart 2021 moet een definitief bod aangeleverd worden (samen met de andere 29 RES regio’s) bij de overheid. Het concept bod van 2,3 TWh is dit volgens de opstellers van de RES Fryslan concreet en realistisch en biedt mogelijkheden voor een eventuele hogere doelstelling. Smallingerland streeft naar energieneutraliteit in 2050. De CDA fractie ziet in deze concept RES een 1e stap naar duurzaamheid voor Fryslan, waarbij er een haalbaar bod ligt. Wel vraagt de fractie aandacht voor participatie en betrokkenheid van inwoners van Fryslan en Smallingerland bij het hele proces. Een aantal partijen gaf aan de RES niet ambitieus te vinden en vond dat er grotere stappen genomen kunnen worden. Wethouder de Ruiter gaf aan dat het huidige bod realistisch is voor Fryslan en dat met dit bod niet de kantjes er vanaf worden gelopen. Verder wil hij graag met de fracties bespreken hoe de raad en de inwoners actief kunnen worden betrokken bij verdere stappen.

FNP kwam met een amendement op haar eigen voorstel n.a.v. de ronde tafel. Het voorstel behelsde nu om geen onafhankelijk journalistiek verslag te maken van raadsbijeenkomsten, maar wel korte samenvattingen van voorstellen en besluiten en dit op de gemeente website kenbaar te maken. De CDA fractie is geen voorstander van het amendement, aangezien zij vindt dat een partij een eigen verslag kan maken en haar achterban informeren en daarnaast is er voldoende mogelijkheid voor inwoners om vergaderingen bij te wonen en aandacht via de normale media. Bij de reactie van de ELP werd duidelijk dat dit onderwerp een harde eis is geweest van de FNP tijdens de coalitie onderhandelingen en dat de ELP zich aan haar woord zou houden. Een interessante opmerking, aangezien de ELP altijd heeft verwoord dat er geen hard coalitie akkoord lag met duidelijke afspraken. Wethouder Sijperda had al eerder in een brief op het voorstel gereageerd dat het college geen voorstander was (met name een eigen journalistiek verslag), maar met dit amendement liet zij het laatste woord aan de raad.

Jaarraportage Carins 2019 CU, CDA en ELP diende een motie in, mede naar aanleiding van een rapport van de Rekenkamer commissie over Carins. De motie hield in om meer en betere sturing te krijgen op (zorg)kosten van Carins, de bedrijfsvoering en een goede prestatie overeenkomst gemeente en Carins. Met de motie wilde de partijen een positieve bijdrage leveren om Carins verder helpen te verbeteren in organisatie en zorg. Wethouder Sipkema vertelde dat 2019 een roerig jaar is geweest, dat er zeker nog zaken zijn die beter kunnen, maar dat Carins ook zelf hiermee bezig is. Hij wil niet dat dit proces zou vertragen door de ingediende motie.

Naar aanleiding van de stakende stemmen aangaande de amendement FNP (passieve beheersing Fryske taal nieuwe wethouder), werd dit amendement en het amendement D66 wederom bij het besluit geagendeerd. Ook de ELP kwam met een nieuwe motie om de vacature opnieuw uit te zetten en de sluitingstermijn te verlengen en had zij nog een amendement als verrassing waarbij zij apart wilde stemmen over het profiel nieuwe wethouder en de raadsvisie 2020-2022. Dit met als reden dat de ELP dan tegen het profiel wethouder kon stemmen. De CDA fractie vindt dat de vorming van het zakencollege en de procedure onderhand veel te lang gaat duren en wil spoed in dit dossier. Daarnaast heeft burgemeester Rijpstra vorige week al aangegeven dat de definitieve vacaturetekst zal worden aangepast en dit aan belangstellenden kenbaar gemaakt wordt. Mede daarom stemde zij tegen de amendementen en de motie.

Besluit Bezoekerspas en verordening parkeerbelasting 2020: aangenomen

Verordening naamgeving en nummering adressen Smallingerland: aangenomen

Concept RES Fryslan: aangenomen

Amendement Initiatief voorstel FNP verslaglegging raadsbijeenkomsten: (CDA tegen): aangenomen

Motie CU/CDA/ELP Carins: aangenomen Motie vreemd ELP (opnieuw uitzetten van de vacature wethouders zakencollege met correcte vacature tekst (CDA tegen): verworpen

Amendement ELP apart stemmen wethoudersprofiel en raadsvisie 2020-2022 (CDA tegen): aangenomen

Functieprofiel wethouders zakencollege: aangenomen

Raadsvisie 2020-2022: aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via [email protected] Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.