06 november 2021

Uit de Raad van 2 november

Begrotingsdebat

Het begrotingsdebat kende een groot verschil met vorig jaar. Waar de begroting vorig jaar in een lang en tumultueus debat uitmondde, was het deze keer een rustige bijeenkomst. Dit had mede te maken met het feit dat er door het college wordt gewerkt met een 2 sporen strategie. Het 1e spoor betreft het aanbieden van een begroting voor het jaarschijf 2022, en het 2e spoor behelst de meerjarenbegroting 2023-2025 die in december wordt besproken. Dit heeft dan weer te maken met de uitwerking van de kerntakendiscussie en het voorstel van het college om de raadsfracties de mogelijkheid te geven voor de financiën na 2022 wijzigingen aan te geven. De CDA fractie blijft ongerust over de financiële situatie van de gemeente, hoewel jaarschijf 2022 en de jaren daarna met een positief resultaat eindigen. Dit heeft vooral te maken met de extra bijdrage van de overheid van jeugdzorg gelden. Zonder deze externe financiering zag de situatie er minder rooskleurig uit. Rentmeesterschap en solidariteit zijn en blijven erg belangrijk in de komende jaren, de fractie wil graag een begroting gebaseerd op realiteit en ziet voordelen om de begroting van onder op opnieuw op te bouwen door middel van een zero based principe (wat willen we en welke reële kosten horen daarbij). Ook de miljoenen die worden gestoken om de dienstverlening en anders werken op het gemeentehuis baart zorgen, de fractie wil graag een overzicht wat dit nu precies heeft opgeleverd. Ook PM posten die nu voor een bedrag van 100K in de boeken staan, is een doorn in het oog. Volgens de CDA fractie niet reëel. De fractie kwam met 2 moties; materiele risico’s concreter en realistischer in beeld brengen en een betere financiële verordening hoe om te gaan met budgetoverschotten en overheveling) De bijdragen van andere fracties varieerden van complimenten voor het ambtelijk apparaat voor het opstellen van de financiële stukken, dat dit college alleen op de winkel past en geen nieuw beleid initieert en enkele fracties namen al een voorschot op de komende gemeenteraadsverkiezingen door vooral naar de toekomst te kijken en dat alles anders moet. In de beantwoording van de wethouders viel op dat men de raad opriep om ook te kijken naar de toekomst en te discussiëren wat voor gemeente men wil zijn. Keuzes moeten niet alleen gebaseerd zijn op financieel economische redenen. Wethouder Westerink verwoordde als volgt: “u stelt de vragen aan het college, maar eigenlijk moet u als raad met de antwoorden komen”. In het debat wat volgde, werden de moties besproken en ging het over meer niet financiële zaken, zoals wat de komst van de Lelylijn gaat betekenen en woningbouw. Wat voor gemeente wil Smallingerland zijn en welke opgaven horen hierbij. Waar de begrotingsvergadering vorig jaar tot in de late avonduren duurde, was de raad dit jaar vlot klaar. Besluit • Raadsvoorstel (vaststellen begroting 2022 en jaarschijven 2023-2025 voor kennisgeving aannemen): aangenomen • Motie CDA (realistisch en concreter in beeld brengen) materiele risico’s: aangenomen • Motie CDA (budgetoverheveling): aangenomen • Motie ELP (onderzoek duurzaamheid pont de Grietman en geen verhoging van tarief): aangenomen • Motie VVD (hoogte reserve en voorzieningen gesubsidieerde instellingen in kaart brengen): aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via [email protected] Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

 

Bijdrage CDA fractie begrotingsdebat

“Voorbij de start maar nog niet voorbij het begin”. Zo typeerde het kabinet in maart 2020 de toenmalige fase van het proces waarin we met elkaar zitten, in de strijd tegen de corona pandemie. Zo zou dat ook gezegd kunnen worden van het op orde maken van de financiële situatie in de gemeente Smallingerland, aldus het college in haar brief naar de raad. De titel van de vorige begroting was op weg naar een begroting in balans, waarbij de CDA fractie het college attendeerde op de financiële weegschaal, waarbij deze weegschaal precair in evenwicht is en zomaar de positieve maar ook negatieve kant op kan slaan. Dit blijkt ook door de financiële meevaller van de gemeente door de rijksgelden op de jeugdzorg. Zonder deze gelden zou de financiële situatie er veel minder rooskleurig voor staan. Dit laat zien dat door externe factoren de begroting nu positief uitvalt en dit baart de CDA fractie zorgen omdat het beslist geen garanties voor de toekomst geeft. Het op orde brengen van de begroting en financiën van Smallingerland lijkt onderhand op het lopen van een marathon. De finish ligt op 42 kilometer en het is goed dat het college het advies van de gemeenteraad opvolgt om voor 1 december met een plan van aanpak te komen. Hierdoor komt er hopelijk een duidelijke trainingsplan om in de komende periode mee aan de slag te gaan. Wij realiseren ons dat deze tijden veel van onze gemeente vragen, het is immers nog maar enkele weken geleden dat onze jaarstukken een afkeurende verklaring kregen van de accountant. Het schaamrood hierover zou nog op onze kaken moeten staan maar helaas kregen wij tijdens de vergadering daarover niet de indruk dat het college daar erg van onder de indruk was. Het kwam zelfs zover dat wij als gezamenlijke raad een spoedig plan van aanpak moesten afdwingen. Daarom blijft de CDA fractie erg ongerust! We pleiten al jaren voor een andere houding en een reële, stevige manier van begroten maar het lijkt wel dat alleen de raad zich daarover zorgen maakt. Daarom vragen wij ook dit jaar hier weer aandacht voor, een begroting zou meer moeten zijn dan een plusje op de begroting van vorig jaar plaatsen. Wat de CDA fractie betreft zijn ook vandaag de kernwaarden solidariteit en rentmeesterschap nog steeds heel belangrijk; laten we er met elkaar voor zorgen dat wij uit de papieren werkelijkheid stappen en van onderen op onze begroting, deel voor deel weer gezond en realistisch maken door ‘zero-based’ stukje voor stukje onze begroting te reorganiseren. Ik zou graag van de wethouder de toezegging krijgen dat we deze zero-based methode terug vinden in het plan van aanpak van december. Dat verdient onze samenleving maar ook onze organisatie want hoe serieus neem je jezelf als je hier genoegen mee blijft nemen? Onze organisatie verdient een goed imago en serieus genomen te worden als je aangeeft dat je op het gemeentehuis in Smallingerland werkt. Nu word je slechts meewarig aangekeken, wij verdienen toch meer?! Wij zijn als CDA niet bang om de vinger op de zere plek te leggen maar willen graag meewerken aan het zoeken naar oplossingen. De insteek moet zijn om onze organisatie correct georganiseerd te hebben omdat we met gemeenschapsgeld werken. Wij willen volgend jaar niet weer geconfronteerd worden met een afkeurende verklaring van de accountant, daar rekenen we op. We zetten er graag de schouders onder om deze hachelijke situatie achter ons te laten en te gaan voor een mooie toekomst! Daar hebben we nu tijd voor, het leek erop dat wij ver in de rode cijfers zouden eindigen maar door de grote gulheid van Den Haag zijn wij even uit de eerste brandende nood. De provincie kan op papier geen problemen hebben met het sluitend jaar 2022 en dat geeft ons tijd om orde op zaken te stellen. We zijn toch nu nog niet vergeten dat de accountant onze situatie als één van de meest zorgwekkende kwalificeerde die hij ooit meegemaakt heeft? Eerlijk gezegd betwijfeld de CDA fractie sterk of de ernst van de situatie echt leeft binnen het college en binnen de organisatie. Wij verwachten binnen enkele weken een duidelijk antwoord vanuit dit huis hoe deze situatie op te lossen met een duidelijk plan van aanpak. Daarbij kan het niet anders dan dat wij als raad meer willen zien dan slechts een vraag om extra middelen want dat is te gemakkelijk. Hoe gaat u ervoor zorgen dat wij een organisatie zijn die strak georganiseerd, sober en doelmatig met een excellente vorm van dienstverlening aan haar burgers recht doet aan haar taak? Welke stappen zijn nodig om deze reorganisatie door te voeren in alle geledingen van onze organisatie. Wat het CDA betreft is geld daarvoor een sluitstuk want we realiseren ons dat we al jaren vele miljoenen pompen in de organisatie en wat blijft daarvan het resultaat als je de snoeiharde conclusies van de accountant leest? Het CDA staat voor een gezonde financiële huishouding en we sluiten onze ogen niet voor de financiële situatie en de bijsturing die dit vraagt, dit mag echter niet slechts ten koste gaan van onze inwoners. In de voorgaande vergaderingen hierover gaven wij al aan dat wij een extra inspanning verwachten om te komen tot een betere begroting, we hebben u als college daar meermaals aan herinnerd. Wij kunnen het onze inwoners niet aandoen dat het nog verder op de lange baan geschoven wordt. We hopen het college door de in te dienen moties en amendementen bagage mee te geven voor een scherpere wijze van begroten. We denken graag met u mee om ervoor te zorgen dat Smallingerland die gemeente is waar we allen zo trots op zijn. Waar niemand tussen wal en schip valt, waar we zuinig zijn op ons maatschappelijk middenveld en gezamenlijk zorg dragen voor een veilige, schone leefomgeving waar alle mensen tot bloei kunnen komen. November 2021

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.