06 november 2018

Uit de Raad van 2 oktober

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde tafel was er een vertegenwoordiging van de Veiligheidsregio Fryslân en de rekenkamer commissie. Onderwerpen waren de zienswijze concept beleidsplannen Veiligheidsregio Fryslân 2019-2022/wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Fryslân en de kadernotitie beheer kapitaalgoederen. De CDA fractie constateert dat de concept beleidsplannen Veiligheidsregio een “hoog over” niveau hebben en er niet wordt terug gekeken op gevoerd beleid van de afgelopen jaren. De vraag was dan ook hoe de Veiligheidsregio haar beleid evalueert en lessen kan leren. Als voorbeeld werd aangedragen de brand die heeft plaats gevonden aan de Lange West in 2016. Door de vertegenwoordiger werd inderdaad bevestigd dat het beleidsplan de grote lijnen uitzet en vooral gericht is op de toekomst. Evaluatie vindt plaats op bestuursniveau en er wordt zeker geëvalueerd van gebeurtenissen op operationeel niveau. De kadernotitie beheer kapitaalgoederen is 2 weken geleden in de rekenkamercommissie besproken met vertegenwoordigers uit de raad en zal over 2 weken verder geagendeerd worden. Wat hierbij opvalt is de extra kosten die er komen voor onderhoud en het inhuren van extra personeel in de komende jaren.

Het Debat

In het debat stond het rapport van de Taskforce Werkgelegenheid centraal. Wethouder Bakker opende het debat door te melden dat het college de aanbevelingen ter harte neemt en in de brief van het college aan de Raad wordt verder puntsgewijs beschreven hoe zij dit zal doen. Speerpunten die voor het college hierbij centraal staan:

 Smallingerland en Drachten meer op de kaart zetten als high tech en maak industrie,

 Verbeteren van attitude en cultuur in gemeentelijk apparaat,

 Focus op hoofdthema’s en maken Plan van Aanpak

De CDA fractie vond de opmerking van wethouder Bakker over het ter harte nemen van de aanbevelingen iets te vrijblijvend. Zij diende een motie in om met een concreet Plan van Aanpak te komen voor 1 januari 2019 en nu toch echt de uitgestoken hand van o.a. het innovatiecluster aan te nemen om beter en meer gezamenlijk op te trekken. De opmerking van de wethouder dat men er al mee bezig is, blijkt niet uit het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. De motie werd niet door alle partijen gesteund, een aantal fracties zijn van mening dat het te voeren beleid al verwoord staat in het beleidsplan van de gemeente. De wethouder zegde wel toe dat het Plan van Aanpak tijdig en concreet acties zal bevatten.

Het Besluit:

Voor aanvang van het Besluit deelde de CDA fractie mee dat de ingediende motie voorlopig wordt aangehouden en dat we eerst het Plan van Aanpak afwachten. Tijdens het vragenuur werden er vragen gesteld over de mogelijke sloop van woningen door Accolade aan de Geelgors. Sloop van de woningen hangt af van een te houden bewonersonderzoek door Accolade. De wethouder stelde dat het college hierin een niet actieve rol speelt. Het college heeft kort geleden besloten om de noodopvang uitgeproduceerde asielzoekers met een half jaar te verlengen tot 1 juli 2019. Dit heeft als reden dat er nog steeds geen landelijke afspraken zijn gemaakt over de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (bed-bad-brood regeling). De oorspronkelijke noodopvang zou per 31-12-2018 stoppen. De CDA fractie vroeg wethouder de Ruiter wat hij gaat doen als er ook per 1 juli 2019 nog geen landelijk akkoord is; hij zegde toe dan weer terug te komen bij de Raad.

De CDA fractie behaalde nog een succesje door bij wethouder Bakker aan te kaarten dat zij teleurgesteld is in het feit dat de bewaakte fietsenstalling op de Noordkade (promenade) wordt gesloten. Sluiting heeft te maken met het bereiken van pensioen gerechtigde leeftijd van de huidige medewerker en er helaas geen opvolgers zijn. De CDA fractie deed de suggestie aan wethouder Bakker om te kijken naar een creatieve inzet van bijvoorbeeld werkzoekenden/asielzoekers om de fietsenstalling open te houden. Wethouder Bakker zei dit toe.

Bij het Besluit werd het rapport Taskforce Werkgelegenheid aangenomen.

Overig nieuws:

 De CDA fractie heeft op donderdag 27 september een meeting gehad met de Statenfractie Fryslân en hier hebben we gesproken over duurzaamheid, breedband en de investeringsagenda. Het was een goede meeting en we hebben afgesproken elkaar regelmatig te treffen en bij te praten.

 Op zaterdag 29 september was de startdag van CDA Fryslân. Er werd een inspirerende lezing gehouden door Pieter Jan Dijkman (directeur Steenkamp Instituut) over waar het CDA voor staat en welke rol de C en A speelt in de huidige politiek. Met unanieme stemmen werden de lijsttrekkers van de Provinciale Staten (Sander de Rouwe) en Wetterskip (Bé de Winter) gekozen. Op de lijst voor de Provinciale Staten staan 2 kandidaten uit Smallingerland, te weten Anton Meijerman en Niels Jacobi. Bijzonder om te vermelden hierbij is, dat Niels de jongste kandidaat op de lijst is!

 Vrijdag 5 oktober brengt de CDA fractie een werkbezoek aan twee boerenbedrijven in Groningen om ervaringen te bespreken met boeren over de windmolens die zij hebben geplaatst bij hun bedrijf.

 Op zaterdag 3 november wordt het landelijke partijcongres gehouden in Groningen. Een mooi moment voor u om in gesprek te gaan over CDA onderwerpen en in contact te komen met CDA leden en vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer. Reserveer deze datum in uw agenda en meldt u aan via: https://www.cda.nl/groningen/actueel/agenda/partijcongres-cda

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via [email protected] Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.