25 april 2020

Uit de Raad van 21 april 2020

De gemeenteraad komt weer langzaam op gang en vergaderingen vinden tegenwoordig via Zoom plaats. Dit vergt een ander vergaderbeleid en door de griffie zijn afspraken gemaakt over de organisatie ervan. Raadsleden en vertegenwoordigers maken in een opgezette gemeenteraad whatsapp groep duidelijk via codes wanneer zij het woord willen voeren.

Ronde Tafel

Bij het onderwerp herziening bestemmingsplan Rottevalle (woningbouw de Efterwei) waren omwonenden aanwezig die een zienswijze hadden ingediend. Het raadsvoorstel behelst de bouw van 4 woningen op dit perceel en de aanleg van een fietspad. Direct omwonenden maken bezwaar tegen de aanleg van zowel de woningen als het fietspad. Een oplossingsrichting volgens hen zou kunnen zijn dat er minder woningen worden gebouwd dan de geplande 4 woningen.

Bij het onderwerp realisatie van nieuwbouw van zwembad de Welle waren er insprekers van o.a. de KNZB, directie sportbedrijf Drachten en Drachtster zwemclub. In de afgelopen periode is er veel documentatie opgeleverd door het college, waaronder verschillende nieuwbouw varianten (50 meter bad en eventuele uitbreiding met doelgroepenbad en buitenfaciliteiten), de mogelijke locaties (Sportlaan/Noorderhogeweg/Tussendiepen), de financiële onderbouwing en duurzaamheid. Duidelijk is dat het college nog een extra onderzoek wil naar een definitieve locatiekeuze, waarbij de Drachtster zwemclub en sportbedrijf Drachten aangeven de Sportlaan de meest geschikte locatie vinden. De CDA fractie vroeg aan de KNZB of zij kon aangeven of het mogelijk is om een 50 meterbad met bijbehorende faciliteiten aan te leggen volgens hun wensen voor de prijs van 10 miljoen euro (voorwaarde van de subsidie van Provincie Fryslân) en of zij het commitment van 8 jaar kon duiden. De KNZB gaf aan dat het absoluut mogelijk is om een state of the art 50 meterbad te realiseren, waarbij werd aangegeven dat dit 50 meterbad niet exclusief bestemd is voor topsport, maar ook voor de breedtesport. Daarnaast gaf de KNZB aan dat zij Drachten ziet als een hot spot voor ontwikkeling van zwemtalent en wil investeren voor minimaal 8 jaar in het nieuwe zwembad. Het organiseren van bijvoorbeeld nationale wedstrijden in Drachten is zeker de bedoeling. Beide onderwerpen zijn geagendeerd voor het debat op 12 mei.

Debat

In verband met technische problemen kon het debat/besluit helaas niet doorgaan en wordt er gekeken naar een nieuwe datum.

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.