13 februari 2019

Uit de Raad van 21 januari 2019

Ronde tafel

Tijdens de Ronde tafel stonden de volgende onderwerpen geagendeerd;

Vaststelling update gemeentelijk woningbouwprogramma 2018-2025

In september 2016 heeft de gemeenteraad de 'Actualisatie gemeentelijk woonbeleid en woningbouwprogramma 2016 t/m 2025' vastgesteld. Vanwege verschuivingen in projecten in tijd en programma en de aantrekkende woningmarkt is er behoefte aan actualisatie van het woningbouwprogramma.

Als gasten was er vertegenwoordiging van Accolade Friesland, Woon Friesland en huurdersvereniging Friesland. De fracties stelden vragen wat de vertegenwoordiging vond van het woningbouwprogramma. Conclusie van de gasten was dat er voldoende aanbod is van (sociale) huurwoningen in met name Drachten, dat er uit het behoefte onderzoek van bewoners komt dat er vooral behoefte is aan (sociale) huurwoningen en nieuwbouw is in de kern Drachten en minder in de omliggende dorpen. Er is bij de Accolade en Woon Friesland behoefte aan nieuwbouw locaties in Drachten, maar dat dit aanbod bijna niet voorhanden is.

De huurdersvereniging Friesland mist een integrale visie op woningbouw en ziet veel omliggende gemeenten individueel handelen en weinig overleggen. Een gedegen demografische woonanalyse, met een jaarlijkse monitoring zou moeten plaatsvinden om snel in te kunnen springen op ontwikkelingen.

Ook de CDA fractie ziet in de het woningbouwprogramma vooral aandacht voor koopwoningen tussen de 150-250 K, en te weinig aandacht voor sociale huurwoningen, tiny houses en woningbouw in omliggende dorpen.

Omdat de antwoorden van de insprekers meer vragen opriepen en nadere duiding vraagt, stelde Karin namens de CDA fractie voor om dit onderwerp over 2 weken nogmaals in de Ronde Tafel te agenderen en hier langer over te discussiëren. Dit voorstel werd aangenomen.

Eindejaarrapportage Sociaal Domein 2017 en halfjaarrapportage Sociaal Domein 2018:

Gasten waren de voorzitter cliëntenraad Werk en Inkomen en Zorgadvies Noord (adviesbureau voor informatie Sociaal Domein).

Namens de CDA fractie vroeg Corrie de gasten wat zij vonden van beide stukken, waarin vooral veel cijfers en grafieken staan. Volgens de cliëntenraad kloppen de cijfers over de participatiewet niet, de cliëntenraad heeft zeer recent een uitnodiging ontvangen van de beleidsambtenaar om in gesprek te gaan hierover.

Volgens Zorgadvies Noord worden er onterecht gelden ingezet en gefactureerd in het Sociale Domein. Zorgadvies Noord heeft op verzoek van enkele cliënten onderzoek gedaan naar de inzet van WMO/WLZ gelden vanwege het vermoeden dat er zaken zijn die niet kloppen.

Dit is eerder gemeld aan enkele partijen en de betreffende ambtenaar, maar tot nu toe zonder voldoende resultaat, aldus Zorgadvies Noord. Ook de CDA fractie heeft in een eerder stadium gesproken met Zorgadvies Noord en hen doorverwezen naar de wethouder.

Na de Ronde Tafel heeft de CDA fractie voorgesteld aan Zorgadvies Noord om in contact te treden met de burgemeester hierover.

Kaderbrief 2019-2023 Veiligheidsregio Fryslan:

De kaderbrief is ter ondersteuning voor de raad en betreft een overzicht van de voorgaande begroting en wat dit concreet heeft opgeleverd en hieruit volgt de beknopte begroting 2019-2023.

Hans vroeg namens de CDA fractie om de leesbaarheid en taalgebruik in dergelijke stukken minder te voorzien van “onduidelijke” en vakjargon taal. 

Het Debat

Bij de vaststelling van de agenda werden er 2 moties aangekondigd:

Motie D66 over extra grijze afvalcontainer legen in de maanden juni, juli en augustus.

De argumenten van D66 waren dat de doelstelling van het college goed is, maar dat de plannen nu wellicht iets te ambitieus zijn. Sinds kort is er een petitie gestart door bewoners, die bezwaar maakt tegen dit ophaalbeleid.

Een groot deel van de fracties vond de motie van D66 te opportuun en te haastig. Men vroeg zich ook af waarom D66 dit niet eerst met de wethouder had opgenomen.

Namens de CDA fractie verwoordde Hans dat het nieuwe beleid pas 22 dagen oud is, dat dit gezamenlijk door de Raad is vastgesteld en dat een evaluatie over 3-4 maanden meer kan vertellen over de resultaten en of het beleid dan aanpassing nodig heeft. Meer en beter schedien van afval vraagt ook creativiteit van bewoners zelf, bijvoorbeeld door in overleg met buren gebruik te maken van afvalcontainers. “Geef het beleid ook de tijd die het soms nodig heeft”, aldus Hans.

Wethouder de Ruiter vertelde dat bij een steekproef van 15 grijze afvalcontainers in een straat, er gekeken was naar de inhoud van de containers. Na opnieuw scheiden van deze 15 containers bleek dat er 5 containers overbleven met grijs afval. De rest van de inhoud had in andere containers gemoeten. Hij zegde toe in gesprek te gaan met de opstellers van de petitie, maar dat het beleid niet werd aangepast.

Motie CDA om kritisch te kijken naar de rol van Hûs en Hiem. Karin voerde als argumenten aan dat het college in de laatste maanden steeds vaker het advies van Hûs en Hiem naast zich neerlegt en dat nut en noodzaak helder moet worden.

Een aantal partijen herinnerde de CDA fractie eraan dat de rol van Hûs en Hiem een aantal jaren geleden ook is besproken in de Raad en dat toen de conclusie was dat we niet zonder Hûs en Hiem konden.

Karin zei dat de CDA fractie besefte dat dit eerder is besproken in de Raad, maar dat de CDA fractie niet wil blijven hangen in het “oude”, maar vooral gericht wil zijn op de toekomst. Dit met het oog op de nieuwe omgevingswet, waarbij je kunt discussiëren over de rol van Hûs en Hiem.

Wethouder ter Keurs beaamde dat de omgevingswet consequenties zal hebben voor welstand en rol Hûs en Hiem, maar stelde voor dit dan vooral te betrekken bij behandeling van de omgevingswet.

Bij het vragenuur stelde de CU vragen over de sluiting van de noodopvang in Smallingerland per 1 juli. Wethouder de Ruiter vertelde dat Smallingerland aansluit bij de pilot in Groningen, een van de locaties waar een  landelijke vreemdelingenvoorziening (lvv) komt. Indien de afspraken met Groningen niet voor 1 juli lukken, zullen er geen uitgeprocedeerde asielzoekers op straat komen, aldus de wethouder.

Namens de CDA fractie vroeg Minke de wethouder over de status van het nieuwe zwembad, waar volgens afspraken in januari meer duidelijkheid over moest zijn. Wethouder Bakker zei dat het college hier druk mee bezig is en dat er duidelijkheid komt binnen enkele maanden.

De CDA fractie vond de term “enkele maanden” erg laconiek en de wethouder beloofde binnen 2-3 maanden met meer informatie te komen.

Het Besluit:

Zowel de motie van D66 en CDA werd aangehouden naar aanleiding van beantwoording tijdens het Debat.

·         Verordening Jeugdhulp Smallingerland 2019 aangenomen

·         Herziening Bestemmingsplan Drachten-Buitenstvallaat ontsluiting De Werf: aangenomen

·         Benoeming en ontslag leden Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit: aangenomen

·         Wijziging tarieventabel bij Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019: aangenomen

Als laatste werd afscheid genomen van raadslid Hofstra (PvdA) en werd dhr. Veldkamp als vervangend raadslid geïnstalleerd.

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,

Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com  

Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.