26 juni 2020

Uit de raad van 23 juni 2020

Ronde Tafel

Voor de onderwerpen herschikken begroting 2021/2024 en de Perspectief Nota (PPN) waren o.a. dhr. Meijerman (vz cliëntenraad werk en inkomen) en het VN panel aanwezig. Allen spraken hun grote bezorgdheid uit over de voorgestelde herschikkingen. Conclusie was dat de herschikkingen vooral het sociaal domein zullen treffen en daarmee de zwakkeren in de samenleving. Nu bezuinigen in het sociaal domein geeft grote risico’s dat dit in een later stadium gevolgen zal hebben en als een boemerang terug zal keren naar de gemeente. De directie van Carins schrok van het harde beeld wat geschetst werd van Carins door aanwezigen.

Debat

Jaarrapportage sociaal domein 2019: De CDA fractie ziet de huidige rapportage als een stap vooruit in vergelijking met vorig jaar, waarbij er echter nog wel verbeteringen mogelijk zijn. In de jeugdzorg is 2 miljoen minder uitgegeven, maar een goede toelichting mist in de rapportage. Verder ziet de fractie graag een betere vertaling wat ingezet beleid nu echt concreet heeft opgeleverd in resultaten. Wethouder Hoekstra ziet deze rapportage ook als een verbetering, maar ziet zeker nog meer kansen voor verbeteren van de rapportage in beleid en resultaten.

Begroting Carins 2020: “Waar we ooit met een begroting van 3 miljoen euro begonnen bij de start van Carins, zitten we nu al tegen een begroting van 8 miljoen euro aan, probeer hier maar eens droge ogen bij te houden” aldus Hans. Volgens de CDA fractie blijft de vraag staan wat de oprichting van Carins nu moet opleveren in verbeteren van uitvoering in het sociale domein. De meeste fracties maken zich druk over de stijgende kosten van de organisatie Carins en de uitvoering. Wethouder Hoekstra beaamt dat er nog verbeteringen noodzakelijk zijn en maakt hier met Carins ook harde afspraken over. De bestaande wachtlijsten zullen weggewerkt worden door de inzet van een extern buro.

Monitor onderwijshuisvesting: Alle fracties zijn positief over de onderwijshuisvesting, waarin de doorontwikkeling naar een integraal huisvestingsplan staat beschreven. Corrie vroeg namens de fractie of het college ook innovatief wil kijken naar een eventuele versnelde bouw van scholen om werkgelegenheid in de gemeente zoveel mogelijk te behouden en of de gemeente bereid was om de financiële middelen die nu gereserveerd worden    vanwege Corona in te zetten hiervoor. Wethouder Hoekstra dankte de fracties voor de complimenten en beseft dat huidige bouwkosten groter zijn dan voorheen en dat dit een druk legt op de begroting. Op zich is de wethouder bereidt om te kijken of bouw eventueel naar voren gehaald kan worden, maar voorbereidingen daartoe vergen tijd en het is de vraag of dit ook reëel gemaakt kan worden.

Jaarstukken 2019: Uit de jaarstukken 2019 blijkt een positief resultaat van bijna 8 miljoen euro, waarbij het college voorstelt om 3 miljoen euro te reserveren en te oormerken voor de gevolgen van de Corona crisis. De ELP diende een amendement in om de 8 miljoen euro te storten in de algemene reserve en later te bepalen wat te doen met dit geld. De CDA fractie had veel opmerkingen over de jaarstukken en is teleurgesteld over de jaarstukken. Grootste kritiek punt is dat het college zich niet houdt aan gezonde wet- en regelgeving over financiën. Kosten worden niet goed verantwoord en posten worden doorgeschoven. Beleid wat in de plannen stond voor 2019 is niet altijd uitgevoerd. Ook andere fracties merken op dat er zaken in de jaarstukken staan die als uitgevoerd staan, maar dat dit altijd niet het geval is. Wethouder Hoekstra zegde toe dat de opmerkingen van de CDA fractie worden meegenomen in de auditcommissie en dat door een andere planning en control cyclus zaken zullen worden opgepakt.

Concernrapportage 2020-I: De Corap I laat een nadeel zien van dik 2 miljoen euro. Ook hier was de CDA fractie kritisch op enkele extra kostenposten, waaronder jeugdzorg, visie sociaal domein en invoering van de omgevingswet. Wethouder Hoekstra zegde toe schriftelijk terug te komen op vragen die werden gesteld.

Motie vreemd coalition of the willing (D66/SP/GL/CU); de motie roept het college op bij de regering aan te dringen om vluchtelingkinderen in Griekenland de mogelijkheid te geven om deze (wees)kinderen ook op te vangen in Smallingerland. Inmiddels hebben zich 100 gemeenten aangesloten. Hoewel de motie erg sympathiek is, geven meerdere fracties aan dat dit ook landelijk beleid is en gemeenten afhankelijk zijn van dit beleid. Karin gaf namens de CDA fractie aan dat er een gesprek heeft plaats gevonden in Den Haag met de CDA woordvoerder; duidelijk is dat het gaat om ongeveer 5000 kinderen met een leeftijd tussen de 17-18 jaar, waarbij het grootste gedeelte uit veilige landen komt. Duitsland vangt inmiddels een aantal kinderen op, waarbij later blijkt dat een aantal kinderen geen wees zijn en direct om gezinshereniging vragen. In Smallingerland zijn er de laatste periode problemen geweest met asielzoekers uit veilige landen, dus de oproep van de fractie is om voorzichtig te zijn en goed na te denken wat je wilt. “We zouden mee kunnen gaan met de motie en ons hart laten spreken, maar onnodig hoop bieden aan kleine kinderen is ook niet correct”. Wethouder de Ruiter kan niet toezeggen dat er alleen kleine kinderen (bijvoorbeeld tot 12 jaar) opgevangen moeten worden, maar laat het verder aan de raad.

Besluit

In verband met de lange uitloop van besluit en debat, werden de besluiten doorgeschoven naar de vergadering van 30 juni.

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via [email protected] Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.