27 mei 2023

Uit de raad van 23 mei 2023

Uit de Raad 23 mei 2023

Ronde Tafel


Verlenen van een omgevingsvergunning voor de herinrichting van het Van Haersmapark ten behoeve van
de aanleg van 10 parkeerplaatsen.

Dit onderwerp is in de afgelopen jaren al meerdere malen besproken in de raad en er zijn diverse voorstellen
geweest. In een zogenaamde kettingbeding constructie in de koopovereenkomst heeft de eigenaar recht op 10
parkeerplaatsen op het terrein. Er zijn meerdere voorstellen geweest over de locatie van deze parkeerplekken
en na uitgebreid onderzoek is het de bedoeling om aan de zijkant van het terrein 10 plekken te realiseren.
Deze locatie heeft het minst negatieve effect op o.a. groenvoorziening en aanzicht van het park.
Gasten waren omwonenden die bezwaar maken tegen de beoogde plek, vanwege kap van bomen en groen en
het creëren van nog een extra uitrit op de van Haersmasingel. Deze weg wordt volgens hen intensief gebruikt
door auto’s en fietsers en levert mogelijk gevaar op.
Er is in een eerder stadium een compromis overeengekomen over een andere plek op het park, maar deze plek
is door de Rijksdienst cultureel erfgoed en bomenspecialisten afgewezen. Omwonenden pleitten voor een
andere plek voor het creëren van de parkeerplaatsen.

Debat


Initiatiefvoorstel: Aanpak Thalenpark, Reidingpark en Van Haersmapark Drachten
SP, D66 en PvdA hebben een initiatiefvoorstel gemaakt over de aanpak van deze 3 parken. In het debat van 9
mei besloten deze fracties het voorstel voorlopig in te trekken en met een nieuwe uitwerking te komen. In het
debat bleek dat het voorstel niet was aangepast en men een extra motie hadden gemaakt. De motie werd
echter voor het debat alweer ingetrokken door de indienende partijen. Men hield vast aan het initiatiefvoorstel
en kort werd het voorstel nogmaals besproken.
Wethouder le Roy herhaalde haar argumenten van 2 weken geleden en de brief van het collega van enkele
weken geleden. Ze zei toe om met omwonenden, politie, MOS en andere relevante partijen in gesprek te gaan
om focus aan te brengen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.
Het initiatiefvoorstel werd wel in stemming gebracht ondanks deze toezegging. De CDA fractie gaf bij de
stemming een stemverklaring af dat de fractie blij was met de toezegging van de wethouder en het reeds
ingezette integrale beleid over veiligheid, verlichting en centrumvisie en de parken hiervan onderdeel zijn en
steunde daarom het initiatiefvoorstel niet.


Besluit


Tijdens het vragenuur stelde Niels namens de CDA fractie vragen over het artikel in de LC over de penibele financiële situatie
van de sporthal in Houtigehage. De CDA fractie heeft eerder aandacht gevraagd voor ondersteuning van
sportverenigingen en ziet in deze faciliteiten een grote sociale cohesie voor dorpen.
Wethouder van der Zwan is op de hoogte van de situatie, waarbij hij aangaf dat de sporthal wordt beheerd
door een stichting en sportverenigingen gebruikmaken van de sporthal. Er worden momenteel interviews
gehouden met alle sportverenigingen in Smallingerland om te onderzoeken hoe zij er financieel en bestuurlijk
voor staan. Verenigingen kunnen een beroep doen op het sprotbedrijf Smallingerland voor ondersteuning,
zoals in de gemeente is afgesproken. De verwachting is dat op korte termijn duidelijk wordt wat de stand van
zaken is. De CDA fractie is blij dat de wethouder bovenop deze situatie zit.
De ELP fractie vroeg hoe het zat met de betaling van de overtocht bij het pontje de Grietman. Er wordt met
stickers vermeld dat er alleen met in kan worden betaald.
Wethouder le Roy vertelde dat deze bestickering wordt aangepast en dat er ook nog contant kan worden
betaald, maar dat pinbetaling wordt gestimuleerd. Dit heeft te maken met het feit dat vrijwilligers soms met
forse cash bedragen rondlopen en dit niet prettig vinden. Er zal aan beide oevers een kaartautomaat worden
geplaatst zodat mensen gestimuleerd worden digitaal te betalen. Daarnaast zal het mogelijk blijven om met
cash geld te betalen.
Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR Marrekrite: aangenomen
• Initiatiefvoorstel Parken: verworpen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,
Tjebbe (van der Meer), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra), Niels (Jacobi), Eeuwe (van der Velde) en
Sjouke (Rijpma)
Reacties welkom via [email protected]
Sjouke Rijpma 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.