26 juni 2019

Uit de raad van 25 juni 2019

Ronde TafelEr stonden 2 onderwerpen geagendeerd tijdens de Ronde Tafel. De verordening elektronische publicatie Smallingerland (het plan om te stoppen met de Breeduit en gemeentelijk nieuws digitaal te publiceren), waarbij de inspreekster van de bibliotheek Drachten pleitte om rekening te blijven houden voor die inwoners met weinig tot geen digitale kennis/internet toegang en de laaggeletterden.Gasten bij het onderwerp speelautomatenhallen Smallingerland waren een kansspeljurist en een vertegenwoordiger van Verslavingszorg Noord Nederland. Het college wil de mogelijkheid bieden voor een speelautomatenhal met 75 automaten. Het advies van de jurist was om een betere verordening op te stellen met een voorwaarden waaraan de exploitant moet voldoen. Als de verordening eenmaal is afgegeven, heeft de Raad namelijk geen invloed meer op die voorwaarden. Hij pleitte onder andere voor een langere vergunningsduur, 15 jaar ipv 10 jaar, dit om de exploitant ook een gerede kans te geven voor het rendabel laten zijn.Verslavingszorg Noord Nederland pleitte voor een leeftijdsgrens van 23 jaar en een goed beleid om verslaving te voorkomen. Ook de kansspeljurist acht een actief en preventief beleid noodzakelijk.

Beide onderwerpen worden binnenkort geagendeerd in de Raad.

Debat

 • Zienswijze programmabegroting Veiligheidsregio Fryslân:

Ondanks een positief resultaat over 2018, vraagt de VRF desondanks om een verhoging van haar budget van 1 miljoen euro. Voor Smallingerland betekent dit een verhoging van de bijdrage van 257.000 euro.Het vragen om meer geld is een trend aan het worden voor de VRF. De CDA fractie kwam derhalve met een motie (mede ingediend door ELP) en in debat gesteund door meerdere fracties) om bij de portefeuillehouder te pleiten voor geen uitbreiding van taken en begroting voor de VRF in de komende jaren.Portefeuillehouder Rijpstra verzekerde dat de 1 miljoen wordt ingezet voor goed beleid, waaronder de nieuwe kazerne in Oudega. Wel wil hij graag met de Raad in overleg hoe om te gaan met begrotingen van de diverse Gemeenschappelijke regelingen.

 • Zienswijze financiële stukken Bedrijvenpark Drachten:

Het voorstel van het college is om geen zienswijze of opmerkingen te maken hierbij, echter de extern accountant vraagt al 2 jaar om een goed onderzoek naar de werkelijke waarde van de grond op het bedrijvenpark. Wethouder Bakker zei toe dat eind 2019 er een dergelijk onderzoek zal plaatsvinden. Omgevingsvergunning realisatie parkeervoorziening de Raai 1De eigenaar van de dierenspeciaalzaak op de Raai wil graag parkeerplaatsen naast het pand. Op dit moment wordt er voor het pand geparkeerd en wordt er ook geladen/gelost door vrachtauto’s en dit levert gevaarlijke situaties op m.b.t. schoolgaande jeugd en fietsers. Voor de extra parkeervoorziening dient een stuk grond/groenpassage ingeleverd te worden en dit stuit op bezwaren van omwonenden.Wethouder Bakker vond dat er constructief is gekeken naar de alternatieven die door omwonenden zijn aangeleverd, er geen bezwaar is om het stuk grond aan de eigenaar te verkopen en zegde toe dat het groen wat gaat verdwijnen te compenseren voor omwonenden.

 • Noodopvangregeling:

Het college is van plan om de noodopvangregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers per 1-1-2020 te stoppen en de huur van het opvangtehuis per 1 juli 2019 te stoppen. Hiervoor in de plaats ontvangen asielzoekers die aanspraak hebben op de noodopvangregeling een leefgeld van 30 euro per dag. De reden om het opvanghuis te sluiten is afname van huidige bewoners.In de Ronde Tafel 2 weken geleden riepen vrijwilligers van het opvangtehuis en diverse organisaties die zich inzetten voor deze asielzoekers op om het huis open te laten, totdat er afspraken zijn met de gemeente Groningen in het kader de nieuwe regeling Landelijke Vreemdelingen Voorziening.

Een motie, ingediend door de CU en gesteund door de gehele oppositie, riep het college op om het huis open te laten, dit in lijn met het gevoerde beleid in de afgelopen jaren in Smallingerland, de goede structurele begeleiding door vrijwilligers en het feit dat het huis open houden goedkoper is dan de leefgeld regeling. Het debat nam een compleet andere wending, toen de ELP refereerde aan een opmerking van een vrijwilliger van de Bethel kerk bij de Ronde Tafel, dat hij een terughoudende opstelling had tegenover praktiserende homoseksuele asielzoekers. Veel fracties waren gevallen over deze opmerking en er ontspon zich een debat, waarbij de scheiding tussen religie en politiek niet meer aanwezig was. Corrie probeerde het debat weer in goede banen te leiden, door op te merken dat deze opmerking niet goed was geweest, maar dat alle andere organisaties die zich inzetten duidelijk uitspreken dat er geen onderscheid gemaakt mag worden in geloof, ras etc. De opmerking van de vertegenwoordiger van de Bethelkerk mag niet de reden zijn om te stoppen met het opvanghuis, aldus Corrie. Wethouder de Ruiter was ook geschrokken van de opmerking van de vertegenwoordiger van de Bethelkerk en zegde toe deze uitgangspunten te willen opnemen. Verder zei hij toe dat er in Smallingerland niemand in onder de brug komt te slapen, en dat deze asielzoekers verzekerd blijven van (juridische) begeleiding door Vluchtelingenwerk.

 • Zonneplan Smallingerland:

Het zonneplan van de gemeente behelst een transitie naar duurzame energie, waaronder energie opwekking via zonnepanelen. Het Zonneplan geeft inzicht hoeveel zonnepanelen Smallingerland de komen jaren zou moeten aanleggen om de eigen duurzaamheidsdoelen te halen.Veel fracties hebben moeite met dit Zonneplan, mede om de bijlage waarin potentiele locaties voor zonnevelden zijn aangegeven. Ook de CDA fractie had veel vragen; hoewel rentmeesterschap een uitgangspunt is voor het CDA en dat we een verantwoordelijkheid hebben om de wereld op een goed manier achter te laten voor kinderen, is het zonneplan volgens de CDA fractie te abstract en weinig concreet. Het plaatsen van zonnepanelen op daken is een goed begin, echter de hoeveelheid daken in Smallingerland zijn veel te weinig voor energieopbrengst via de zon. Het plaatsen van zonnevelden op agrarisch grond heeft als gevolg dat deze grond hierna niet meer goed te gebruiken is door verarming van de aarde.Het benoemen van potentiele locaties voor zonnevelden in het plan heeft veel onrust veroorzaakt bij omwonenden en daarom diende de CDA fractie samen met GL een amendement in om deze bijlage ook uit het zonneplan te halen. Daarnaast steunde de CDA fractie de motie van ELP om op de vervuilde geluidswal bij de Drachtster Vaart (beoogde locatie zonneveld) geen bebouwing mogelijk te maken.

Wethouder de Ruiter vond dat alle kritiek niet op zijn plaats was en dat draagvlak wel goed stond beschreven in het plan. Duidelijk is dat het plan terug moet naar de opstellers.

Het Besluit

In het vragenuur stelde de CDA fractie vragen over het besluit van het college om ondergrondse bekabeling van hoogspanningsdraden in Maartenswouden, De Drait en Drachtstervaart niet meer uit te voeren. Dit ondanks een unaniem aangenomen motie vorig jaar. De fracties waren ontstemd dat dit besluit niet eerder met de Raad is opgenomen.De reden van het college is dat uit onderzoek blijkt dat dit minimale gezondheidswinst oplevert en dat de kosten van 2,5 miljoen (voor rekening van de gemeente) te hoog zijn. Kosten en baten wegen niet tegen elkaar op, aldus wethouder de Ruiter.

 • Motie vreemd ELP/CDA begroting VRF: aangenomen
 • Zienswijze begroting VRF: aangenomen
 • Zienswijze Bedrijvenpark Drachten: aangenomen
 • Omgevingsvergunning parkeervoorziening de Raai 1 : aangenomen
 • Motie vreemd openhouden opvanghuis noodopvangregeling: verworpen
 • Noodopvangregeling: aangenomen
 • Amendement GL/CDA zonneplan: verworpen
 • Zonneplan: verworpen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,

Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com

Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.