11 april 2019

Uit de Raad van 26 maart

Uit de Raad 26 maart 2019

DebatIn een kort Debat werd er door de CU aandacht gevraagd over het opgestelde beleid van de gemeente over het privacy beleid. Bedrijven en overheid zijn verplicht om beleid op te stellen in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 is ingevoerd.In het opgestelde privacy beleid van de gemeente wordt de Raad jaarlijks geïnformeerd via een rapportage. Het amendement van de CU fractie pleitte voor een onafhankelijke externe partij die dit zou uitvoeren. Een aantal fracties was van mening dat de toetsing van datalekken/privacy schending bij de Autoriteit Persoonsgegevens ligt en toetsing door een extern bureau geen toegevoegde waarde heeft. Het amendement werd tijdens het Besluit door de CU fractie ingetrokken.Motie vreemd VVD over Hospice (mede ingediend namens CDA fractie): In het Hospice Smelnehaven in Drachten wordt door gasten gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp via De WMO. Gasten komen niet alleen uit de gemeente Smallingerland, maar ook uit buurgemeenten. Het “bureaucratisch” probleem wat hierbij speelt, is dat het Hospice voor alle gasten bij de afzonderlijke gemeenten de WMO moet aanvragen. De motie riep op om de gemeente Smallingerland als portaal te laten fungeren voor deze WMO aanvraag en jaarlijks de daadwerkelijke kosten te verrekenen met buurgemeenten.Wethouder de Ruiter antwoordde dat de gemeente reeds een gesprek heeft gehad met het Hospice hierover en dat is afgesproken dit voortaan op deze manier uit te voeren.Gezien het positieve antwoord van de wethouder werd de motie ingetrokken.Motie vreemd SB over Lelylijn (mede ingediend door CDA fractie): de motie riep het college op om zich aan te sluiten bij het initiatief vanuit de gemeente Emmeloord/Heerenveen om vol in te zetten voor de lobby richting provincie en het Rijk voor de aanleg van de Lelylijn.Wethouder Bakker steunde de motie en vertelde dat er op korte termijn bestuurlijk overleg met relevante gemeenten en gezamenlijk met de Raad optrekken in dit dossier.Motie vreemd FNP over Friestalige website gemeente: de motie riep op om de nieuwe website van de gemeente tweetalig in te voeren.Wethouder Sijperda vond de motie sympathiek en erkent dat de website ook tweetalig moet zijn.Dit zal op termijn ook het geval zijn en zij zal de motie op onderdelen uitvoeren.

Of de website nu direct volledig Fries moet zijn, hangt af van de kosten. De kosten hiervan worden geraamd op ongeveer 200.000 euro. Gezien de financiële situatie van de gemeente, moet de Raad t.z.t. hier ook een besluit over nemen. De motie werd ingetrokken.

Het BesluitTijdens het vragenuur stelde Hans namens de CDA fractie Hans vragen over de Overheids BV Carins en de financiële situatie van de gemeente.Bij de Overheids BV is een directeur aangesteld en de CDA fractie vroeg zich af waarom de raad niet op de hoogte was gesteld, hoe het zit met de visie en beleid bij Carins en hoe het zit met de begroting.Wethouder de Ruiter antwoordde dat de visie en beleid met bijbehorende begroting bijna klaar is en binnenkort wordt geagendeerd in de Raad. Nogmaals benadrukte hij dat de gemeente enig aandeelhouder is en dat de Raad volledige zeggenschap heeft in de Overheids BV middels de opgestelde staturen. De huidige directeur is ad interim en bij het opstellen van een vacature profiel zal de Raad direct worden betrokken. Naar verwachting zal dit in april besproken worden in de Raad.De CDA fractie had vragen over de brief van het college over de zorgwekkende financiële situatie van de gemeente. Zij vroeg zich af waarom de Raad nu pas werd geïnformeerd en wat de tekorten dan daadwerkelijk zijn.Wethouder ter Keurs antwoordde dat de definitieve cijfers over met name de Jeugdzorg laat zijn aangeleverd door de zorgaanbieders en dat nu de definitieve cijfers nog niet bekend zijn. Met debrief wil het college wel alvast een “winst waarschuwing” afgeven. Duidelijk is wel dat met name de Jeugdzorg acute en structurele tekorten laten zien.Deze tekorten in het Sociaal Domein en de ambities van het college in het Raadsprogramma, dwingt ons om in de komende periode duidelijke keuzes te maken in beleid en financiële inzet.Met de Perspectief Nota in juni zal er meer duidelijkheid zijn in de financiële situatie.

 Vaststelling bestemmingsplan “De Peinder Mieden Herziening”: aangenomen

 Vaststelling bestemmingsplan “Iendrachtsingel 2 Opeinde”: aangenomen

 Onderzoek Rekenkamercommissie Quick Scan Privacy en Informatieveiligheid: aangenomen

 Privacybeleid gemeente Smallingerland: aangenomen

 Motie Lelylijn: aangenomen

Overig nieuwsOp 15 maart hebben CDA leden zich ingezet tijdens de landelijke NL Doet Dag.Het CDA is de winnaar van de Provinciale Staten verkiezingen in Fryslan.

Onze Smallingerlandse kandidaten Anton Meijerman en Niels Jacobi deden het ook uitstekend met respectievelijk 356 en 372 stemmen. Proficiat!

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,

Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com

Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.