31 mei 2020

Uit de Raad van 26 mei 2020

Ronde Tafel

Bij het onderwerp Friese Regionale Energiestrategie pleitte de stichting MienskipsEnergie voor het tijdig en goed meenemen van inwoners in de energietransitie. De gemeente moet bij wind- en zonne-energie opwekking vooral sturend en actief zijn en bij de warmtetransitie heeft de gemeente een regie rol. De potentie van duurzame energie opwekking is in potentie veel hoger dan de ambitie die nu is verwoord in de RES.

Omdat een meerderheid van de fracties op 12 mei vond dat het dossier het vliegveld nog niet rijp was voor het debat, stond dit dossier weer op de agenda. Er waren dus ook een groot aantal insprekers aanwezig, waaronder advocaten. Op initiatief van de SEVD (Stichting Exploitatie Vliegveld Drachten) heeft op 25 mei een bijeenkomst plaats gevonden met relevante betrokkenen, waarbij het doel was om overeenstemming te krijgen over samenwerking met alle partijen. Uit dit overleg is duidelijk geworden dat er 2 kampen zijn; De ondernemers die het vliegveld willen behouden met een GA status (vliegtuigen boven de 450 kg), nieuwe bedrijvigheid aantrekken (vliegtuig gerelateerd zoals ontwikkeling van duurzame vliegtuigen) en zij bieden volledige financiële verantwoordelijkheid voor opknappen vliegveld. De vliegvereniging Fryslân blijft bij haar standpunt dat het vliegveld een MLA status moet krijgen (vliegtuigen onder de 450 kg) en zal op eigen kosten een kunststof landingsbaan aanleggen. De CDA fractie vroeg aan de SEVD waarom zij een vliegveld bestemming wil hebben voor de duur van 50 jaar en of bij uitbreiding van vliegtuig gerelateerde bedrijven er meer overlast zou komen voor omwonenden. De reden voor de duur van 50 jaar is om de ondernemers de kans te geven ook hun investering terug te verdienen. Momenteel vinden er tussen de 4000-5000 vliegbewegingen plaats op Drachten, bij een uitbreiding zou dit ongeveer met 1/3 toenemen. Volgens de SEVD kan dit binnen geldende milieu- en geluidsnormen gebeuren. Verder werden veel technische en juridische zaken toegelegd en werd er niet afgeweken van de bekende standpunten van betrokkenen. Op 9 juni staat het onderwerp geagendeerd voor het debat.

Debat

De CDA fractie diende een amendement in bij financiële stukken van de Veiligheidsregio Fryslân (jaarstukken 2019, 1 e begrotingswijziging 2020 en programma begroting 2021). Ondanks het goede werk van de VRF (ook tijdens de corona crisis), ziet de fractie nog volop kansen om de bedrijfsvoering van de VRF verder te verbeteren. Het amendement hield in om bij de begrotingswijziging 2021 wel een zienswijze in te dienen om deelnemende gemeenten beter in overleg te laten gaan met de VRF over doelstellingen en behaalde resultaten, de informatievoorziening naar de deelnemers te verbeteren en een verbeterde planning- en control cyclus te hanteren. De CDA fractie wil vooral dat deelnemende gemeenten meer gezamenlijk optrekken en op 1 lijn komen. Portefeuillehouder Rijpstra beaamde dat de onderbouwing voor extra geld en de begroting van de VRF beter kan, maar dat dit in de afgelopen al verbeterd is. Hij kon zich vinden in de besluitpunten van het amendement, maar liet ook blijken dat Smallingerland vaak alleen staat in kritische zienswijzen.

Bij het vaststellen van het functieprofiel en raadsvisie 2020-2022 werden er 2 amendementen ingediend. D66 riep op om in de vacaturetekst ook specifieke kennis en ervaring toe te voegen op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke ordening en FNP riep op om passieve beheersing van de Friese taal op te nemen. Wat volgde was een bijzonder debat en stemming; het blijkt dat de vacature reeds is uitgezet en de sluitingsdatum 3 juni is. Volgens Rijpstra was dit niet goed gegaan, het was de bedoeling om alleen een melding uit te zetten dat Smallingerland nieuwe wethouders zoekt, maar de vacature was al compleet geplaatst. Bij de latere stemming (CDA fractie tegen amendementen) bleek de uitslag van het amendement van de FNP 15 voor en 15 tegen. De PvdA stelde voor om van standpunt te wijzingen en zodoende toch een meerderheid te krijgen voor het amendement van de FNP. De gemeentewet verbiedt dit echter en zodoende werden alle amendementen en het functieprofiel van de agenda gehaald en verplaatst naar 2 juni. Aangezien de deadline van de vacature 3 juni is, is het de vraag of de vacature tekst nog zal worden aangepast.

Besluit

Bij het vragenuur stelde de CDA fractie vragen over het van de agenda halen van de omgevingsvergunning van het van der Valk hotel. In de brief van het college staat dat de initiatiefnemer in overleg zal gaan met de omwonenden, echter in 2019 was de raad al akkoord gegaan met de uitbreiding. Wethouder Sijperda vertelde dat omwonenden zich onvoldoende gehoord voelen met de initiatiefnemer en deze heeft voorgesteld zelf in gesprek te willen en de dialoog aan te gaan. Dit zal zo snel mogelijk worden gedaan, zodat de tijdsduur qua uitbreiding ook niet in geding komt.

 Amendement CDA financiële stukken VRF: aangenomen

 Zienswijze Financiële stukken VRF: aangenomen

 FUMO lidmaatschap WSGO: aangenomen

 Functieprofiel wethouders en raadsvisie 2020-2022: nieuwe stemming op 2 juni

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via [email protected] Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.