29 november 2019

Uit de Raad van 26 november

Ronde Tafel

Actieagenda economie: de agenda beschrijft de plannen van de gemeente voor de komende jaren. De CDA fractie stelde vragen aan de gasten over de inzet van financiën per projecten en over de prioritering van de 9 thema’s in de actieagenda. Volgens de gasten wordt ingezet op veel sporen en thema’s en is een focus noodzakelijk in de agenda. Verder stelde de fractie over de halfjaarsrapportage Sociaal Domein 2019 aan de voorzitter van de WMO adviesraad of er nog tips zijn vanuit de WMO adviesraad. Suggestie is om meer in te zetten op preventie en kosten van Caparis ook mee te nemen in de rapportage. Bij het onderwerp vliegveld drachten waren veel insprekers aanwezig. Het college heeft het onderzoek afgerond over de verkenning hoe het vliegveld geëxploiteerd kan worden samen met stakeholders. Uit dit onderzoek komt dat mogelijke kopers voor het vliegveld geen interesse hebben in constructie waarbij de gemeente eigenaar blijft en andere partijen participeren in een samenwerkingsconstructie. De CDA fractie stelde vragen over hoe partijen aan tafel stonden in samenwerking en of eventueel nieuwe exploitanten van het vliegveld ook zorgden voor werkgelegenheid.

Tijdens de ronde tafel bleek dat alle partijen willen samenwerken om het vliegveld te behouden, exploitatie te vergroten en werkgelegenheid te bevorderen. 

Het Debat

Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES): bij het klimaatakkoord is Nederland in 30 regio’s verdeeld, waarbij Friesland een regio is. Gemeenten, provincie, waterschap, netbeheerders en andere stakeholders hebben de startnotitie opgesteld. In dit document wordt de regionale ambitie beschreven om te komen tot een energietransitie en duurzame energie opwekking. De CDA fractie vindt dat deze startnotitie een goed begin is, maar ervaart de beschreven processen wel als redelijk dichtgetimmerd. Ze vraagt zich af hoeveel energie de Friese regio wil opwekken (opwekken energie gelijk aan de behoefte of een plus bod), hoe gemeenteraden nog invloed kunnen hebben op het verdere proces en hoe de burger actief wordt betrokken bij concretere uitwerking. Daarnaast maakt de CDA fractie zich zorgen over een eventuele aantasting van het landschap door bijvoorbeeld plaatsen van zonnepanelenparken op (agrarische) grond. Ook andere fracties benoemen het actief betrekken van de burger bij de verdere uitwerking als een gemis in deze startnotitie. Wethouder de Ruiter antwoordde dat deze notitie een 1e conceptversie is en dat volgend jaar de definitieve notitie wordt aangeboden aan het Rijk. In de definitieve versie zal het Friese aanbod van energieopwekking staan, waarbij het standpunt is om niet meer energie op te wekken dan noodzakelijk is (geen plusbod). Bewoners zullen actief worden betrokken bij concretere uitwerking van lokale transitie. Hij zegde toe om de Raad een plan van aanpak te sturen hoe bewoners actief worden betrokken en riep de Raad op om ook actief mee te denken en input te leveren.

Verkabeling hoogspanningsleiding A7 – De Haven: er werden 2 amendementen ingediend, waarbij de ELP opriep om de verkabeling voorlopig uit te stellen tot 2023 en de financiering als PM post op te nemen en het amendement van de CDA fractie om wel over te gaan tot geheel of gedeeltelijke verkabeling. In het Debat werd gediscussieerd of het wonen bij een hoogspanningskabel nu wel of geen gezondheidsrisico optreedt. Wetenschappelijke studies hierover zijn hierover niet eensgezind of er een causaal verband kan worden aangetoond. De CDA fractie had als argumenten dat de Raad unaniem in een eerder stadium het college had opgeroepen om over te gaan tot verkabeling, de huizen later zijn gebouwd terwijl de hoogspanningsmast er al lag, er verwachtingen zijn gewekt bij de bewoners en de overheid ook als betrouwbare partner moet acteren. Daarnaast stelt het Rijk financiering beschikbaar om 80% van de kosten op zich te nemen. In de discussie werden argumenten als wetenschap en de slechte financiële positie van de gemeente gebruikt in voor- en tegens. Met name de ELP kreeg kritische vragen over haar amendement, waarbij zij subtiel werd gewezen op haar slogan “duidelijk doen, met elkaar”. Volgens veel fracties gaf het ELP amendement juist meer onzekerheid voor bewoners.

Conclusie aan het einde van het debat was dat de meeste fracties tegen de amendementen van CDA en ELP waren en voor het collegevoorstel (nu niet over te gaan met verkabeling). Met de kennis van nu is er geen directe noodzaak tot verkabelen. Bij eventueel nieuwe wetenschappelijke inzichten zou het onderwerp direct weer op de agenda kunnen komen. Ook gaven enkele fracties toe teveel uit emotie te hebben gehandeld bij het aannemen bij de eerdere motie tot verkabeling. Wethouder de Ruiter was tegen beide amendementen en riep op het collegevoorstel te steunen, dit gaf namelijk wel duidelijkheid aan de bewoners. Benoeming wethouder: in de discussie hierover vonden CDA en CU dat het college niet kritisch genoeg hadden gekeken naar de FTE invulling van de nieuwe wethouder. De tegemoetkoming van het college voor een aanstelling van 0,8 FTE is zeker in het licht van de slechte financiële positie van de gemeente een gemiste kans. Dat het college uit 5 wethouders bestaat is volgens beide partijen teveel van het goede. Volgens de ELP gaf de invulling van 0.8 FTE van de nieuwe wethouder juist wel een signaal af.

Het Besluit

Tijdens het vragenuur stelde de CDA fractie vragen over het eindrapport van de Lawei en de brief van het college hierop. In een eerder aangenomen motie is afgesproken dat de Raad een voorstel ontvangt van het college over een definitieve afrekening van subsidie van de verbouwing van de Lawei. De brief van het college loopt volgens de CDA fractie vooruit op de zaken. Ook de ELP heeft nog veel vragen over het eindrapport. Portefeuillehouder Rijpstra antwoordde dat het college de raad zsm wilde informeren over het eindrapport en heeft in haar brief aangegeven de resterende subsidie uit te keren. Het aanvragen van een debat stond de Raad vrij, aldus Rijpstra. Een debat over het eindrapport zal zo snel mogelijk worden ingepland. De PvdA had vragen over de intocht van Sinterklaas en de zwarte pieten discussie. Zowel de vraag als het antwoord van portefeuillehouder Rijpstra was in rijmvorm. De burgemeester heeft in een eerder stadium 3 brieven ontvangen van inwoners over het uiterlijk van zwarte piet en heeft een gesprek gehad met deze mensen. Hij had tijdens de intocht een ongedwongen, vriendelijke sfeer ervaren zonder anti zwarte piet geluiden. Medio december vindt er een evaluatie plaats met ondernemersvereniging H&I (verantwoordelijk voor de organisatie) en dit zal dan ook worden meegenomen. 

Besluit

 Startdocument Regionale Energie Strategie: aangenomen

 Wijziging welstandscriteria Burmania: aangenomen

 Zienswijze begroting 2019 GR SW Fryslan: aangenomen

 Amendement CDA: wel verkabelen hoogspanning A7 – De Haven: verworpen

 Amendement ELP: uitstel verkabelen hoogspanning A7 – De Haven: ingetrokken

 Collegevoorstel geen verkabelen hoogspanning A7 – De Haven: aangenomen (CDA tegen)

 Installatie van Sipke Hoekstra als wethouder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.