30 oktober 2021

Uit de Raad van 26 oktober 2021

Ronde tafel
• Oprichting coöperatie u.a. DataFryslan
Gast was manager dhr. Elferink die een toelichting gaf van de oprichting van de coöperatie DataFryslan.
DataFryslân is een organisatie die data van leden (waaronder gemeenten) analyseert en hiermee
maatschappelijke strategie en uitkomsten kan laten zien. Vragen die werden gesteld wat de toegevoegde
waarde is voor de gemeente Smallingerland, de kosten ad 55 K per jaar en waarom er specifiek gekozen is voor
een coöperatie vorm.


Debat
• Nota grond en vastgoed beleid
In de nota wordt beschreven hoe het college wanneer, hoe en met welke condities het college instrumenten
kan inzetten bij grondbeleid. De CDA fractie vroeg de wethouder nog naar de uitwerking van de CDA/VVD
motie uit juni 2021 over de concrete beschrijving van onroerend goed in bezit van de gemeente en de
mogelijkheid van verkoop.
Wethouder Hartogh-Heys wilde eerst deze nota voorleggen aan de raad en zei toe in april 2022 met een
accommodatie uitwerking te komen.
• CORAP-II (Concerrapportage)
In de CORAP-II wordt beschreven legt het college financiële verantwoording af van de afgelopen periode.
De CORAP-II sluit met een kleine plus van 24 K. Er werden een aantal vragen gesteld over enkele correcties,
status van corona gelden en accountantskosten.
Wethouder van Beek beaamde dat de CORAP enkele correcties bevat en dat de accountantskosten in de
volgende CORAP hoger zullen uitvallen dan nu is beschreven.
• Motie vreemd GL/D66/FNP
De motie hield in om een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid voor invoering van een ja/ja sticker en
een voorstel naar de raad voor de kadernota 2022 te doen komen. Ongeadresseerd drukwerk wordt door veel
inwoners direct weggegooid en dit leidt tot een forse papierverspilling. De motie houdt in dat met de ja/ja
sticker inwoners actief aangeven dat men wel ongeadresseerd drukwerk wil ontvangen. In enkele gemeenten is
de ja/ja sticker ingevoerd en hieruit blijkt dat dit leidt tot fors minder drukwerk en verspilling.
Alle fracties vonden de motie sympathiek, waarbij wel werd aangegeven vooral te kijken naar de onderzoeken
en ervaringen van gemeenten die dit reeds doen en niet een groot onderzoek uit te voeren.
Wethouder le Roi wil graag het advies van de VNG ook meenemen en een kosten-baten analyse is ook goed om
te doen. Inwoners dien ook goed te worden geïnformeerd indien wordt besloten om dit in de toekomst uit te
voeren. Het college ondersteunde de motie.

Besluit
• Bestemmingsplan De Steven 57 industrieterrein de Haven: aangenomen
• Nota grond- en vastgoed beleid: aangenomen
• CORAP-II: aangenomen
• Motie onderzoek ja/ja sticker: aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,
Karin (van der Velde-Ronda), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via [email protected]
Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.