10 oktober 2019

Uit de Raad van 26 september

Debat

Een extra raadsvergadering was gepland met als onderwerp het voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Tussendiepen en Noorderhogeweg, oftewel de verhuizing van Hart In Friesland naar het voormalige pand van de Gamma.

In de raadsvergadering van 17 september j.l. werd het onderwerp door wethouder ter Keurs van de agenda gehaald i.v.m. de vele vragen die er nog waren vanuit de raad.

Wethouder ter Keurs bood tijdens de vergadering zijn excuses aan voor de opmerking van 1 week geleden, waarin hij zijn ambtenaren kwalijk nam dat een dergelijk matig stuk op de agenda stond.

Zijn excuses eerder deze week aan de ambtenaren waren aanvaard, aldus wethouder ter Keurs, maar besefte dat zijn woorden tot onrust hadden gezorgd, terwijl juist nu rust is in precaire proces waarin het ambtelijk apparaat zich momenteel bevindt. Zijn woorden van vorige week hadden niet bijgedragen aan de situatie, aldus de wethouder.

Hij diende vervolgens zijn ontslag in.

Na een korte schorsing werd het onderwerp verder behandeld door wethouder Bakker. Met het voorbereidingsbesluit wil het college nieuwe ondernemers de kans ontnemen om een 2e kringloopwinkel te vestigen op het industrieterrein. Volgens het college laat het detailhandelsbeleid van de gemeente dit niet toe.

Alle fracties benadrukten de toegevoegde waarde van HIF, zowel in maatschappelijk verband als de mogelijkheid voor inwoners met een kleine portemonnee om spullen te kopen.

Ook de CDA fractie ondersteunt HIF van harte en vindt dat zij geen dupe mag worden van beleid.

Zij stelde voor om met grote spoed een omgevingsvergunning te regelen en op korte termijn een aangepast detailhandelsbeleid.

Wethouder Bakker bevestigde dat HIF voor 1 oktober open kan en mocht de vergunning niet klaar zijn voor 1 oktober, zij dan HIF zal gedogen. Ook zegde hij toe binnen redelijke termijn met een aangepast detailhandelsbeleid te komen.

Het voorbereidingsbesluit werd bij de stemming unaniem aangenomen.

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,

Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com  

Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.