28 november 2018

Uit de Raad van 27 november

Ronde TafelTijdens de Ronde Tafel stond de uitbreiding van de woonwagenplaatsen op de agenda. In dit al jarenlang slepende dossier, komt het definitief besluit van de gemeenteraad nu eindelijk in zicht. Een zeer volle publieke tribune en veel insprekers voor dit onderwerp was het gevolg.Vertegenwoordiging vanuit de woonwagen bewoners en wijkraden van de mogelijke locaties (Fennepark, Vrijburgh, Folgeren, Plaatselijk Belang Drachtster Compagnie).Duidelijk is dat er vanuit de wijkraden weerstand is tegen de mogelijke komst van woonwagens in hun wijk, de redenen variëren hierbij van niet passend in de in de opzet van de wijk, overlast, planmatige invulling in weide/natuurgebied, overlast en verkeersontsluiting. Plaatselijk Belang Dr. Compagnie had onder haar inwoners een enquête uitgezet, waarbij 2/3 van de inwoners positief staat tegen de komst en 1/3 negatief. Daar wordt de komst van de woonwagen bewoners vooral positief gezien, o.a. door meer leefbaarheid en het ten goede komen van meer kinderen op scholen en sportverenigingen.Op de vraag van de CDA fractie aan de vertegenwoordiging van de woonwagenbewoners, waar zij nu zelf het liefst een locatie willen hebben, blijkt dat 50% van de woonwagenbewoners aangeeft graag naar Dr. Compagnie wil. De overige 50% wil het liefst in Drachten blijven. Verder werd duidelijk dat er nog veel vooroordelen zijn naar de woonwagenbewoners en dat de woonwagenbewoners zelf graag in gesprek willen met wijkbewoners. De wijkvertegenwoordigers vonden dat op dit moment nog te vroeg, zij wachten liever eerst het definitieve besluit omtrent de locaties af. Alle woonwagenbewoners willen dit dossier graag afsluiten en wachten met smart op het besluit over de definitieve locatiekeuze. Op 11 december debatteert de Raad over dit onderwerp.Het DebatHet Debat stond in het teken van de overheids BV voor het Sociaal Domein, dit onderwerp was door de SP (en ondersteund door de CDA fractie) als spoed op de agenda gezet.Een avond vol met schorsingen, felle debatvoering en een ouderwetse oppositie-coalitie opstelling was het gevolg.Oorzaak van dit alles is dat het college en wethouder Haverkort een aantal weken geleden in de raadsvergadering heeft toegezegd dat de Raad volledig en maximale inspraak houdt in de overheids BV door dit vast te leggen in de statuten. Nu blijkt dat dit niet kan zoals de wethouder en de Raad dit zelf hadden voorgesteld. Feitelijk krijgt de Raad geen invloed door de scheiding van publiek en privaatrecht.Termen als teleurstelling, gebrek aan kennis en inzicht, ontbreken daadkracht en verkeerde informatie naar de Raad werden de wethouder toegeworpen.Ook de CDA fractie (woordvoerster Corrie)  is teleurgesteld over het hele proces tot nu toe en pleitte daarom voor het heroverwegen van het voorgenomen Besluit en op een creatieve manier te kijken hoe maximale inspraak dan toch te waarborgen, dit bijvoorbeeld door het toevoegen van bestuurlijke afspraken via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.Bijzonder was de opstelling van de ELP: bottom line van het betoog was dat zowel de werkgroep van de Raad (die de zienswijze heeft opgesteld), het college en de wethouder totaal geen kennis hebben van zaken en zich als leken hebben gedragen.De ELP was in de Raadsvergadering van 16 september een fel tegenstander van de overheids BV en diende zelfs een amendement in om alles met 1 jaar uit te stellen. Dit werd toen niet voldoende ondersteund en conclusie was: “had toen maar naar ons geluisterd”……Desalniettemin bleek dat de ELP wel door wil met de overheids BV, want dit was nu eenmaal door de meerderheid van de Raad in september besloten.Op de vraag van de CDA fractie waarom de ELP het besluit dan niet wil heroverwegen was het antwoord van de ELP: “als we elk raadsbesluit waar we niet over hebben nagedacht moetenterugdraaien, is de gemeente niet te besturen”.Dit was de CDA fractie te gemakkelijk en antwoordde “dat de Raad toch geen slaaf is van haar eigen besluiten”? Het antwoord van de ELP bleef echter uit.Wethouder Haverkort beaamd dat het proces tot nu toe moeilijk is geweest, met name het juridische deel, dat het college dit dossier niet op waarde heeft ingeschat (“maar gelukkig hebben we daar de ELP voor”) en zich onvoldoende heeft laten informeren. Meerdere excuses werden gemaakt in het betoog.In het debat werd langzaam duidelijk dat de oppositie er stevig in stond en bleef staan. D66 stelde dat ELP geen leiderschap durfde te tonen in dit dossier en de houding van de ELP wekte vooral irritatie op. Bij de coalitiepartijen was enige onrust het gevolg.Na een schorsing van bijna een uur, kwam onverwacht de FNP namens alle coalitiepartijen met een motie met de strekking:“de besluitvorming van dit college in dit dossier is ver onder de maat en voldoet niet aan de open bestuursstijl die dit college voorstaat”.De CDA fractie vroeg de FNP wat zij nu precies wilde bereiken met deze motie, moeten we dit nu zien als een motie van wantrouwen of treurnis? De FNP zag dit niet zo, maar wilde een signaal afgeven.Na een debat van 2,5 uur werd de vergadering gesloten en worden de voorliggende statuten van de overheids BV op 11 december geagendeerd.Duidelijk is dat dit dossier als een molensteen om de nek hangt van dit college, de wethouder zich niet veel meer kan permitteren en dat alle partijen zich niet senang voelen op welke wijze de gemeenteraad een maximale rol kan krijgen via de statuten.Het Besluit:Tijdens het vragenuur stelde de CDA fractie (Hans) vragen over de afwijzing van het college aan Dorcas (organisatie die zich inzet voor armen) voor een kringloopwinkel op het Industrieterrein De Haven en met name hoe het college dit verder oppakt met Dorcas.Volgens wethouder ter Keurs is hij in gesprek is met DORCAS voor een passende oplossing. Zowel Dorcas als de medewerker van de gemeente geven aan nergens vanaf te weten.Verder vroeg de ELP aandacht voor de onrust onder de GR over deelname aan Caparis, er zijn enkele gemeente die twijfelen of men verder wil. In de GR vergadering in december zal hier meer duidelijkheid moeten komen, vindt ook wethouder ter Keurs.•     Vaststelling van de besluitenlijst dd. 16 en 30 oktober•     Aanmeldingsnotitie vormvrije M.E.R. beoordeling kalveren export- en verzamelcentrum de Skieding in Houtigehage: aangenomen•     Motie SP heroverwegen oprichten overheids BV: verworpen•     Motie FNP dat proces overheids BV onder de maat is, geen recht doet aan Hoofdlijnenakkoord en de beoogde open bestuursstijl van dit college: aangenomen. De CDA fractie gaf een stemverklaring af dat zij deze motie als een motie van treurnis ziet.Media n.a.v. debat 27-11:Corrie Ponne op Omrop Fryslân:https://www.omropfryslan.nl/nijs/850390-noch-hieltyd-gjin-dudlikens-oer-lokaasje- wenweinplakken-smellingerlanOverig:Op vrijdag 23 november bezocht een delegatie van de CDA fractie het zonnepanelenpark in Noordwolde (Weststellingwerf). Dit om ons nader te laten informeren door de lokale CDA fractie en de parkbeheerder over een aantal zaken. Ook in Smallingerland is en wordt de energietransitie een onderwerp van gesprek in de gemeenteraad en het is goed om vooraf kennis te krijgen over het politieke proces, de totstandkoming, financiën, opbrengst etc.Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.comSjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.