01 oktober 2021

Uit de Raad van 28 september 2021

Ronde tafel
• Veenweide programma 2021-2030
De doelstellingen van het Veenweideprogramma zijn meerledig; het verminderen van veenoxidatie door
gedeeltelijk onder water brengen, verminderen van bodemdaling en CO2 uitstoot en een duurzaam landbouw
perspectief in het gebied. Het Veenweideprogramma is door vele betrokkenen tot stand gekomen en ook
gemeenten kunnen input leveren. Als gast was aanwezig een vertegenwoordiger van DLV advies (adviesbedrijf
voor de agrarische sector). Hij vertelde dat er zeker toekomstperspectief is voor boeren en dat men veel
onderzoek en innovatie pleegt. Wet- en regelgeving qua uitstoot moet nog worden vastgesteld, waarbij
opgemerkt werd dat er nog geen wetenschappelijke consensus is hoe en op welk moment je CO2 uitstoot moet
meten.
• Wijziging APV i.v.m. lachgas
Al eerder heeft de raad ingestemd met een plaatselijk lachgas verbod in Smallingerland, waarbij de huidige APV
is aangepast. Dit geeft de mogelijkheid om straks gebieden aan te wijzen waar een lachgas verbod van kracht
is. Gasten waren vertegenwoordiging van politie, horeca en GGD. Politie en GGD zien voordelen in een lachgas
verbod, waarbij de GGD vooral wil inzetten op preventie. De aangepaste APV zal de politie meer handvatten
geven om op te treden bij hinder van lachgasgebruik en handel.
Horeca Midden Friesland is geen voorstander van lachgas, maar ziet liever een landelijk verbod en geen eigen
gemeentelijk beleid hierin. Zo is lachgas in Smallingerland straks verboden, maar in omliggende gemeenten
(nog) niet.
Daarnaast is lachgas in de “natte” horeca ook een verdienmodel, bij het verbieden verplaatst dit zich naar de
illegaliteit en kan de horeca geen regulerende rol meer spelen.

Debat
Tijdens het vragenuur stelde ELP vragen over het zebrapad bij Bertilla (Burgemeester Wuiteweg) en de gang
van zaken van het kantorenpark Maartenswouden/park Suyderwijk.
Hoewel de ELP ook al schriftelijk antwoord had ontvangen van het college op haar vragen, vond zij het nodig
om aanvullende vragen te stellen.
Wethouder le Roy vertelde dat acties zijn uitgezet t.a.v. het zebrapad en dat de verwachting is dat dit begin
2022 aangelegd kan worden.
Wethouder Hartogh-Heys beaamde dat de ontwikkeling van het kantorenpark een zeer langlopend en
ingewikkeld dossier is, waarbij hij aangaf dat er gesprekken plaatsvinden met de ontwikkelaar. Hij was daarom
zeer summier en beperkt in zijn antwoorden, dit om het momenteel lopende proces niet te verstoren en geen
openbare informatie te verstrekken die de positie van de gemeente kan verzwakken.
Op vragen van de ELP of het waar was dat de grond ver onder de marktconforme prijs is aangeboden aan de
ontwikkelaar, wilde hij niet echt antwoord geven. Hij was bereidt om de raad te informeren wanneer de tijd
rijp is. Op de vraag van de CDA fractie of de grond niet aan een andere ontwikkelaar kan worden verkocht
tegen een marktconforme prijs, vertelde de wethouder dat dit nu niet kan.
De CDA fractie vroeg wethouder le Roy naar de stand van zaken omtrent beleid en aanvragen van kleine
windmolens bij agrarische bedrijven. De wethouder zegde toe een en ander uit te zoeken en de vragen
schriftelijk te beantwoorden.


Besluit
De jaarstukken 2020 werden van de agenda verwijderd, aangezien de goedkeuring van de accountant nog niet
gereed is. Naar verwachting is dit op korte termijn wel aanwezig en het onderwerp wordt geagendeerd voor 12
oktober.


Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,
Karin (van der Velde-Ronda), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via [email protected]
Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.