31 oktober 2019

Uit de Raad van 29 oktober 2019

Ronde Tafel

Het onderwerp bij de Ronde Tafel was de begroting 2020-2023. Er waren veel insprekers aanwezig die veel kritiek hadden op de voorliggende begroting en de herschikkingen die deze bevat. De WMO adviesraad vindt de teruggang in ambtelijke ondersteuning in uren niet gepast, vertegenwoordigers van de pontjes (de 8 van Grou en Grietman) hebben kritiek op het verhogen van het overzet tarief, omdat men vreest dat dit de oversteken fors zal verminderen. De Jeugdraad ziet naast positieve zaken (scholen worden duurzaam gebouwd en kinderen met taalachterstand krijgen hulp), ook negatieve zaken. De Jeugdraad vindt het aanpakken van overlast door jeugd een goede zaak, maar vindt tegelijkertijd dat de jeugd ook een plek moet worden geboden om dingen met elkaar te doen.

Debat

Aanwijzing gemeentelijk monument Geelgorsstraat/Noorderdwarsvaart: het college heeft de Raad advies gevraagd over haar opvatting over de toekenning van een monumentenstatus van deze woningen. De opties die voorliggen waren het toekennen van geen, gedeeltelijk of volledig monumentenstatus. Alle fracties namen in hun betoog het menselijke aspect mee; bewoners moeten duidelijkheid krijgen, de afweging tussen individueel en gezamenlijk belang en het woongenot. Minke maakte duidelijk dat de CDA fractie tegen het aanwijzen van een monumentenstatus is, ook in het licht van het geven van duidelijkheid aan bewoners en de huidige erbarmelijke staat van deze woningen. Tijdens het Debat werd duidelijk dat de meerderheid van de fracties tegen aanwijzing van een volledige monumentenstatus was en dat de Raad het College het advies mee gaf om een besluit te gaan nemen voor volledige nieuwbouw of nieuwbouw met behoud van 2 woningen in originele staat. Het college zal op korte termijn haar besluit kenbaar maken en hierna kan Accolade een start maken met haar plannen.

Uitkomsten evaluatie parkeren en nieuw parkeerbeleid: wethouder Bakker legde uit dat het college op basis van de evaluatie het parkeerbeleid heeft gebaseerd op 4 uitgangspunten. Hij maakte duidelijk dat niet iedereen tevreden gesteld kan worden met het parkeerbeleid, maar dat dit een afweging is tussen persoonlijk en gezamenlijk belang. Met het betaald parkeren op het Kyriat Ono plein wil men het oneigenlijke gebruik van deze plaatsen voorkomen (veel werkenden parkeren hier met de blauwe schijf) en met de verlenging van de eindtijd van betaald parkeren (van 18 naar 21 uur) wil men een uniform beleid hanteren. Namens de CDA fractie maakte Karin duidelijk dat het CDA voorstander is van zoveel mogelijk gratis parkeren en in haar amendement riep zij ook op tot handhaving van de eindtijd tot 18 uur en van de blauwe zone op het KO plein. In totaal werden er 5 amendementen ingediend door de fracties. Wethouder Bakker reageerde op alle amendementen en zei een aantal zaken toe; abonnementhouders van zwembad de Welle zullen de mogelijkheid krijgen om achter een slagboom te parkeren, waarbij deze mogelijkheid wel een investering vraagt van rond de 25K. Vergunninghouders centrumbewoners zullen bij hun vergunning een bezoekregeling krijgen van 300 uur parkeren per jaar voor bijvoorbeeld familie of anders. Deze 300 uur zijn gratis. Hij was geen voorstander van het amendement van de ELP om het tarief van de parkeergarage te verhogen naar 3,50 €, dit met de reden om parkeren in de garage zoveel mogelijk te bevorderen. Mocht dit amendement wel worden aangenomen, dan zal het dagtarief van het Raadhuisplein naar 7 € gaan. Daarnaast wil het College het parkeren op het maaiveld Raadhuisplein ontmoedigen door minimaal 50% parkeerplaatsen te verwijderen. Door een aantal toezeggingen van de wethouder werden er 2 amendementen (PvdA en CU) ingetrokken.

Zienswijze concept regionaal beleidsplan Noord Nederland Politie 2020-2023; namens de CDA fractie maakte Hans duidelijk dat het CDA blij is met de afstemming van het beleid van politie en gemeente Smallingerland, maar vroeg wel om aandacht bij ondermijning bij bijvoorbeeld zorgaanbieders. Het beleidsplan moet geen papieren tijger worden.

Het Besluit

In het vragenuur vroeg Hans namens de CDA fractie opheldering aan wethouder Trompetter over berichtgeving in de media dat Friese gemeenten willen schikken met 104 jeugdzorgaanbieders voor in totaal 8,5 miljoen € aan teveel gedeclareerde zorg. Vragen waren onder andere waarom het College de Raad niet heeft geïnformeerd, waarom het onderzoeksrapport nog niet is gedeeld met de Raad en op basis van welke regeling SDF wil schikken? Wethouder Trompetter zei dat het College het rapport nog niet formeel heeft ontvangen en hij dit zal delen met de Raad als dit komt. Hij kon de vragen dus nog niet beantwoorden. De CDA fractie is ontstemd hierover en nam geen genoegen met dit antwoord. Wethouder trompetter wilde echter niet op de zaken vooruit lopen en zal de vragen schriftelijk beantwoorden.

Daarnaast werden er vragen gesteld over de inclusie agenda van het VN panel die de Raad, ondanks toezegging van wethouder de Ruiter, nog steeds niet heeft ontvangen. Ook de CDA fractie maakt zich zorgen over de relatie van het VN panel en de gemeente. Wethouder de Ruiter gaf toe dat het VN panel een moeilijke start heeft gehad en dat de relatie met de gemeente op dit moment niet optimaal is. Hij is druk bezig om dit op te lossen.

 Aanwijzing monumentenstatus Geelgors/Noorderdwarsvaart: advies van Raad aan College om geen totale monumentstatus te verlenen

 Amendement parkeren CDA (handhaving eindtijd 18 uur en blauwe zone KO plein): verworpen

 Amendement parkeren CU (monitoring en evaluatie eind 2021): aangenomen

 Amendement parkeren ELP (verhogen dagtarief garage naar 3,50 €); aangenomen

 Uitkomsten evaluatie parkeren en voorstel College nieuwe maatregelen parkeerbeleid: aangenomen (CDA fractie tegen)

 Zienswijze concept regionaal beleidsplan Noord Nederland 2020-2023 politie: aangenomen

 Aanpassen legesverordening voor communicatie kabels en leidingen: aangenomen

 Beëdiging van dhr. Al Sari als raadslid voor de SP

 Beëdiging van Sjouke Rijpma als fractievertegenwoordiger van het CDA

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com

Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.