06 maart 2020

Uit de Raad van 3 maart 2020

Debat

In deze extra raadsvergadering stond het eindrapport van Ton Baas centraal, waarbij Baas aanwezig was om vragen te beantwoorden. De CDA fractie vroeg waarom Baas bij het kijken van eventuele oplossingen het absolute zetelaantal niet had meegewogen. Baas antwoordde dat hij het uitgangspunt had genomen om te analyseren hoe de ontstane problematiek het beste kon worden opgelost en hierbij niet is uitgegaan van zetelaantallen. Verder vroeg de CDA fractie of het huidige college kon blijven zitten of eventueel worden her geïnstalleerd, dit gezien de harde kritiek op het zittende college. Baas gaf aan dat dat zijn conclusie was gebaseerd uit alle gesprekken en dat het de fracties vrij stond om te bepalen wie en of het zittende college kon terugkeren bij een zakencollege. De CDA fractie gaf tijdens het debat aan dat ze was geschrokken van het eindrapport, maar herkende zich niet in een volledig wantrouwen tussen de fracties. De fractie is geen voorstander van het vormen van een zakencollege, omdat dit volgens het CDA niet de oplossing zal geven voor alle problemen. De CDA fractie diende een amendement in, waarin zij iedereen opriep om in de komende 2 weken uit alle macht op zoek te gaan naar het vormen van een meerderheidscollege. Dit doet ook recht aan de lokale democratie. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan zou het vormen van een zakencollege nodig zijn. Volgens de ELP lost een zakencollege ook niets op en zal bij een zakencollege precies hetzelfde gaan gebeuren en weinig veranderen aan de situatie. De ELP ziet meer heil in een meerderheidscoalitie. Ook de CU gaf intern te hebben geworsteld met de mogelijke oplossingen. Hoewel zij een voorstander is van een nieuwe meerderheidscoalitie, ga de CU aan dat zij toch tot de conclusie waren gekomen dat een zakencollege de beste weg is om te volgen. De conclusie van de meeste fracties was dat het vormen van een zakencollege voor nu het beste is voor de inwoners van Smallingerland, de mogelijke rust en stabiliteit kan geven, maar de constatering was tegelijkertijd dat dit geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. Het huidige hoofdlijnenakkoord zou gerespecteerd kunnen worden, maar wel met een kritische blik en herijking en actualisatie in politieke prioriteiten. Aangezien het amendement van de CDA fractie niet op een meerderheid kon rekenen, werd het amendement ingetrokken. “We kunnen elkaar grotendeels wel vinden op de inhoud, maar helaas niet in de samenwerking”. “Een gemiste kans”, was de conclusie van Karin. Een amendement van FNP/GL/VVD die Rijpstra en de griffier het mandaat gaf om uitvoering te geven aan het vervolgproces werd door de meerderheid van de fracties gesteund. De CDA fractie was van mening dat dit de raad nog meer buitenspel zou zetten. Ook binnen de CDA fractie is in de afgelopen weken veelvuldig een stevig inhoudelijk debat gevoerd over het wel of niet invoeren van een zakencollege. Voor- en tegenargumenten zijn gewisseld, maar een unaniem fractie standpunt bleek niet mogelijk. Bij de stemming stemde Hans voor het invoeren van een zakencollege, met als reden dat een krachtig nieuw bestuur de beste oplossing is voor Smallingerland.

Het Besluit:

 Amendement FNP (mandaat vervolgproces vorming zakencollege): aangenomen

 Raadsvoorstel kennisname eindrapportage en vorming van zakencollege: aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma) Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.