13 april 2023

Uit de raad van 4 april 2023

Uit de Raad 4 april 2023
Ronde Tafel
Aanleg extra kunstgrasveld Drachtster Boys
Voetbalvereniging Drachtster Boys heeft capaciteitsproblemen om iedereen te laten spelen en trainen.
Door veelvuldig gebruik van de velden, zijn sommige velden in slechte staat. Het verzoek is om een extra
kunstgrasveld aan te leggen. Het kunstgrasveld zal zoveel mogelijk duurzaam zijn. Drachtster Boys heeft eerder
aangegeven om 25% van de kosten op zich te nemen.
Door een omissie van de gemeente is er geen krediet is opgenomen in de begroting en zal de aanbesteding
opnieuw uitgevoerd moeten worden. Door de stijgende prijzen zal de aanleg mogelijk duurder worden.
De CDA fractie vroeg de voorzitter van de Drachtster Boys of deze extra kosten voor rekening komen in de 25%
die zij zelf betaalt. Hierin zitten zorgen, aldus de voorzitter. We moeten afwachten wat de daadwerkelijke
kosten worden, maar bij een overschrijding zal er kritisch gekeken worden naar bijvoorbeeld het type
afrastering en bestrating rondom het nieuwe veld.


Debat
Aanleg extra kunstgrasveld Drachtster Boys
De CDA fractie merkte op dat de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld mogelijk duurder zal uitvallen en vroeg
de wethouder of deze mogelijke extra kosten verrekend worden in de 25% eigen bijdrage door de Drachtster
Boys. Wethouder Hoekstra vertelde dat Drachtster Boys door de omissie van de gemeente geen nadelig gevolg
moet hebben en als blijkt dat de aanbesteding echt duurder uitvalt, dat de gemeente hier naar zal kijken.


• Kernbeleid Veiligheid 2023-2026
De gemeente is regisseur op het gebied van openbare orde en veiligheid en stelt 1x in de 4 jaar haar beleid
vast. In het nieuwe beleid zijn prioriteiten gesteld op de thema’s sociale overlast, jeugdoverlast en
jeugdgroepen en ondermijnende activiteiten.
SP en PvdA kwamen met een motie die inhield dat de gemeente meer beleid en een plan van aanpak moet
maken op het gebied van drugsoverlast op scholen. SB diende een amendement in met het verzoek om een
plan van aanpak te maken over videodeurbellen en burgers te stimuleren deze aan te schaffen en dat de
gemeente hierbij financiële ondersteuning geeft. Volgens SB kan een dergelijk beleid het gevoel van veiligheid
vergroten en de politie helpen bij het oplossen van criminaliteit.
De CDA fractie is voorstander van een deugdelijk veiligheidsbeleid en samenwerking tussen partijen op dit
gebied. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen gemeente, politie en burgers en behelst de
kernwaarde gespreide verantwoordelijkheid van het CDA. Het amendement van SB riep bij de CDA fractie
vragen op, o.a. of een gemeente een rol moet hebben bij particuliere initiatieven en financiële ondersteuning.
Daarnaast had de fractie nog vragen over de financiële aspecten bij enkele thema’s in het veiligheidsbeleid.
In het debat werd duidelijk dat de motie als sympathiek werd ervaren, maar volgens de meeste partijen was dit
onderdeel van het nieuwe veiligheidsbeleid. Het amendement van SB kon op weinig steun rekenen.
Er waren nog veel vragen van de fracties over het veiligheidsbeleid. Ook de recent ontvangen risicoanalyse in
het centrum van Drachten, zou onderdeel moeten worden van het beleid.
Portefeuillehouder Rijpstra vond het debat interessant, maar stelde wel dat enkele vragen vooraf gesteld
hadden kunnen worden. Gezien de veelheid van vragen en de opmerkingen stelde ij voor om het onderwerp
over 2 weken opnieuw te agenderen. Zodoende heeft het college ook de tijd om alles mee te nemen in het
beleid. Een meerderheid van de fracties stemden hiermee in.


Jaarplan 2023-2024 Werkgroep 8 maart
Al enkele jaren is de raadswerkgroep 8 maart actief. Deze werkgroep doet met enige
regelmaat verbetervoorstellen over het vergaderproces en andere werkzaamheden van de
gemeenteraad. Met dit jaarplan geeft de werkgroep aan wat de onderwerpen zijn en welke voorstellen zij doet
om het proces rondom vergaderingen te verbeteren voor de periode 2023-2024.
Reacties vanuit de fracties waren positief.

Besluit
In het vragenuur stelde de CU vragen over het beleid en handhaving van kantoren met een vloeroppervlakte
van meer dan 100 m2 die moeten beschikken over een energielabel C. Wethouder le Roy vertelde dat dit 219
kantoren betreft in Smallingerland, waarvan de helft een energielabel C heeft. Met de andere kantoren is er
overleg en zij zijn op de hoogte dat dat verduurzaming moeten toepassen. De gemeente is in gesprek en zal
eventueel in en later stadium gaan handhaven. De kantoren die in bezit zin van de gemeente (gemeentehuis en
Tussendiepen) hebben een energielabel C.


SLS vroeg de wethouder over de stand van zaken en het beleid over schoolmaaltijden. Wethouder van der
Zwan is in overleg met o.a. scholen hierover en er zin nu 3 scholen die participeren.


Aanleg extra kunstgrasveld Drachtster Boys: aangenomen
Jaarplan 2023-2024 Werkgroep 8 maart: aangenomen


Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,
Tjebbe (van der Meer), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra), Niels (Jacobi), Eeuwe (van der Velde) en
Sjouke (Rijpma)
Reacties welkom via [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.