10 februari 2020

Uit de Raad van 4 februari 2020

Ronde Tafel

Bij de Ronde Tafel waren er insprekers aanwezig voor het onderwerp de komst van een KFC vestiging aan de Omloop, naast de McDonalds. Het college is voornemens om een vergunning af te geven voor de bouw van de KFC vestiging. Vragen van de raadsleden betroffen vooral de verkeerssituatie en veiligheid op de omliggende toegangswegen.  

Debat

Het agendapunt afhandeling van de Lawei werd wederom doorgeschoven naar de vergadering van 25 februari op verzoek van de raad. Reden hiervoor is dat de raad heeft aangegeven meer tijd te willen hebben om de brief van het college over de beantwoording van de vragen uit de raad goed te beoordelen. 

Verordening duurzaamheidslening Smallingerland 2020: Met de duurzaamheidslening kunnen eigenaren geld lenen voor het verduurzamen van hun koopwoning. De CDA fractie vindt dit een prima initiatief en is voorstander. Op deze wijze worden mensen ook bewust van duurzaamheid en de energietransitie.  Wethouder de Ruiter gaf enkele toezeggingen n.a.v. een ingediende motie en amendement van D66.  Hij zal de raad actief informeren over de voortgang van de duurzaamheidslening.

Verordening speelautomatenhallen: De ELP diende 2 amendementen in, nl het schrappen van de 250 meter in de verordening (dit zou juist de locatie in het uitgaansgebied beperken) en de duur van de vergunning te verlengen van 10 naar 15 jaar.  Namens de CDA fractie zei Hans dat de verordening lijkt op knip- en plakwerk uit andere verordeningen, er is van alles bijgehaald. De CDA fractie is niet mordicus tegen een hal/casino en is niet roomser dan de Paus, (“we kopen allemaal wel eens een staatslot”) maar de argumenten dat mensen zelf goed verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag, gaat niet altijd op. De CDA fractie ziet liever een gedegen beleid in armoedebestrijding en schuldhulpverlening i.p.v mensen juist prikkels geven om hier mogelijk in te komen.  Portefeuillehouder Rijpstra stelde dat het proces om te komen tot deze verordening juist een goed voorbeeld was van samenwerking en input tijdens ronde tafel en gesprekken.  Het college ziet een toegevoegde waarde voor een speelautomatenhal en of je tegen of voor bent, is een politieke keuze. De vergunningstermijn van 10 jaar is gekozen door te kijken naar beleid in andere gemeenten.

Kaderbrief Veiligheidsregio 2012-2024: Het college heeft besloten om geen zienswijze in te dienen n.a.v. de kaderbrief van de VRF. Dit is een doorn in het oog van de CDA fractie en volgens Hans kost dit Smallingerland dit jaar 117 K extra en in 2021 zelfs het dubbelde bedrag. In zijn betoog gaf Hans enkele voorbeelden hoe de VRF tot de conclusie is gekomen om in totaal 1,2 miljoen euro extra te vragen voor de komende jaren. De CDA fractie diende daarom een motie in (breed mede ingediend), die opriep om niet automatisch extra geld toe te kennen bij een eventuele uitbreiding van taken. Ook enkele andere partijen gaven aan dat de VRF altijd om extra geld vraagt en dat begroting en dienstverlening niet altijd synchroon lijken te lopen.   Het betoog van Hans wekte irritatie op bij portefeuillehouder Rijpstra, hij maakte duidelijk dat de VRF belangrijk werk verricht voor alle gemeenten. Volgens Rijpstra heeft het bestuur van de VRF ook aangegeven dat er een betere inzage moet komen in uitgaven en de behaalde doelen.  Rijpstra zag dat de motie van het CDA op een meerderheid kon rekenen en zei toe (met frisse tegenzin) dit mee te nemen in een nieuwe zienswijze richting de VRF. 

Motie vreemd CDA zwembad nieuw zwembad: Mede n.a.v. berichten in de media over de druk vanuit de Provincie om voor 1 mei een definitieve subsidie aanvraag in te dienen voor een nieuw zwembad, diende de CDA fractie een motie in, waarin zij het college opriep om op 25 februari met een voorstel te komen van het nieuwe zwembad.  Het dossier duurt onderhand 3 jaar en duidelijk is dat de Provincie ongeduldig wordt; een heroverweging van de toegezegde 10 miljoen euro subsidie is hierbij mogelijk.  De motie kon op veel steun rekenen van de andere partijen, waarbij wel de discussie was of de datum van 25 februari niet heel erg kort was. Wethouder Hoekstra beantwoordde de vragen; in december is er overleg geweest met de toenmalig wethouder sport en de Provincie over dit dossier. Hoekstra melde dat er momenteel de laatste hand werd gelegd aan een voorstel van het zwembad, waarin locatie, duurzaamheid, kosten etc etc worden meegenomen. In maart zal er een informatieve bijeenkomst voor de raad worden georganiseerd en in april moet dan besluitvorming plaats vinden. Hoekstra garandeerde dat de definitieve subsidie indiening voor 1 mei bij de Provincie ligt.   Door deze toezegging besloot de CDA fractie haar motie in te trekken, maar Karin sloot wel af met de woorden; “Mocht de datum van 1 mei niet lukken, dan ligt er op 2 mei een andere motie bij het college”.  

Het Besluit

Tijdens het vragenuur stelde Karin vragen over verdwenen asielzoekers uit het AZC Drachten, dit n.a.v. berichten in o.a. de NRC. Wethouder de Ruiter wist te melden dat in de periode 2010-2019 er rond de 130 uitgeprocedeerde jongeren zijn vertrokken met onbekende bestemming. Dit zijn jongemannen rond de 18 jaar, die vooral uit veilige landen komen (Marokko en Algerije) en goed weten hoe asielprocedures werken.  De PvdA stelde vragen over de verkeersveiligheid bij voetbalveld ONB en de “ boete regen” bij parkeerders kortgeleden in het centrum. Wethouder Bakker gaf hierbij aan dat er goed is gecommuniceerd over het nieuwe parkeerbeleid.  

 Amendement D66 aanpassing in duurzaamheidslening: aangenomen

 Duurzaamheidslening Smallingerland: aangenomen

 Amendement ELP schrappen vestiging speelautomaten binnen 250 meter: aangenomen (CDA tegen)  Amendement ELP verlengen vergunning speelautomaten van 10 naar 15 jaar: verworpen (CDA tegen)

 Verordening speelautomatenhal: aangenomen (CDA tegen)

 Amendement CDA kaderbrief VRF: aangenomen 

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma) 

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com    Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.