20 september 2018

Uit de Raad van 4 september 2018

 Een volle agenda bij de 1e bijeenkomst van de gemeenteraad na het zomer reces.   

 

Tijdens de ronde tafel waren vertegenwoordigers van de WMO adviesraad en WMO consulenten aanwezig om vragen te beantwoorden van de raad over de mogelijke oprichting van een overheids BV in het sociale domein.   

Door een werkgroep van de gemeenteraad is een zienswijze opgesteld om te beoordelen of WMO organisatorisch anders kan worden ingedeeld, dit in de vorm van een overheids BV of anders.   

De WMO consulenten en WMO adviesraad hebben flinke bezwaren tegen een overheids BV.  

De grootste bezwaren zijn dat zij vinden dat zij niet genoeg mee zijn genomen in het ter tafel liggende rapport, er door de splitsing tussen WMO en Werk & Inkomen er geen integrale benadering meer mogelijk is en dat een overheids BV niet de knelpunten oplossen die nu worden ervaren.   

De fracties hadden veel vragen aan de genodigden en het is duidelijk dat in het debat van 18 september over dit onderwerp nog een stevige discussie zal plaatsvinden.   

 

Tijdens het debat werden er 4 moties ingediend:  

 

1. Motie (indiener Smallingerlands Belang) over regenboog gemeente met het verzoek aan het college om een actief en preventief antidiscriminatie programma op te stellen met bijbehorende kostenraming, specifiek voor de doelgroep LHBTI-ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen),   

2. Motie (indiener PvdA) over het aanleggen van een regenboog zebrapad met het verzoek aan het collega om actief een signaal af te geven dat Smallingerland de LHBTI gemeenschap ondersteund,  

3. Motie (indiener CU) om discriminatie zoveel mogelijk tegen te gaan met het verzoek aan het college om te onderzoeken hoe antidiscriminatie beleid in Smallingerland werkt (uitbesteed via organisatie Tumba), duidelijk te laten zien dat Smallingerland tegen welke vorm van discriminatie is en dit actief uit te dragen.   

4. Motie (indiener ELP) met het verzoek aan het college om de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) zodanig aan te passen, dat het mogelijk wordt om een casino en speelhallen te openen in Smallingerland.   

 

De CDA fractie vond zowel motie 1 en 2 sympathiek, maar vroeg zich wel af of de LHBTI gemeenschap in Smallingerland ook discriminatie ervaart, wat deze motie concreet zou oplossen en de directie noodzaak en reden ontbrak bij de indiener. Het regenboog zebrapad is tevens sympathiek, maar de fractie is van mening dat iedereen welkom is in Smallingerland, dat dit ook duidelijk moet zijn voor elke inwoner/bezoeker en dat hier geen regenboog zebrapad voor nodig is.   

Daarnaast staat in artikel 1 van de grondwet dat discriminatie op welke grond dan ook verboden is in Nederland.   

De fractie kon de motie van de CU wel steunen, met name om uit te zoeken hoe de gemeentelijke subsidie aan Tumba wordt besteedt en wat dit oplevert.   

De fractie steunde de motie van de ELP op dit moment niet, aangezien tijdens het debat duidelijk werd dat door het eventueel aannemen van de motie op voorhand, er reeds stappen kunnen worden ondernomen om de APV dusdanig aan te passen, dat de komst van een casino/speelhal de raad voor een voldongen feit plaatst.   

De CDA fractie is van mening dat er eerst een ronde tafel moet komen met betrokken instanties (waaronder verslavingszorg Friesland) om veel meer informatie op te halen over de consequenties van een casino/speelhal op bezoekers, schuld- en verslavingsproblematiek etc.   

  

Tijdens het vragenuur stelde de fractie vragen over het artikel met dhr. Bonnema van Caparis              ( www.lc.nl/friesland/Gebrek-aan-aanwas-vanuit-gemeenten-Caparis-vervult-vacatures-met-uitzendkrachten-23458401.html ) in hoeverre de wethouder bekend was met dit probleem, over hoeveel personen dit gaat in Smallingerland en welke stappen er zijn genomen onderhand.   

Verder stelde de fractie vragen over het invoeren van betaald parkeren op zondag en de achterliggende reden hiervan. Er is eerder afgesproken om pas na een gedegen parkeerbeleid evaluatie nieuw beleid te maken.    

De wethouder meldde dat door de koopzondagen het onvermijdelijk was om betaald parkeren in te gaan voeren.   

 

Tijdens het besluit (met een primeur met stemkastjes) is besloten:  

  • Motie regenboog gemeente: verworpen  

  • Motie regenboog zebrapad: ingetrokken door de indiener  

  • Motie algeheel discriminatieverbod: verworpen  

  • Motie aanpassing APV tbv casino/speelhal: aangenomen  

  • Proces notitiFrysk Taalbelied: aangenomen  

  • Burgerinitiatief Jeugdraad over plaatsen afdakjes en uitbreiden skatepark: aangenomen 

 

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, 

Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra),         Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma) 

 

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com    

Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 

06-470 56 678 

 

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.