13 februari 2019

Uit de Raad van 5 februari 2019

Uit de Raad 5 februari 2019

Ronde tafel

Tijdens de Ronde tafel verviel het onderwerp update gemeentelijk woningbouwprogramma 2018-2025. Gezien de vele vragen van diverse fracties hierover en de kritische opmerkingen van insprekers tijdens de Ronde Tafel dd. 22 januari, zal het college een aangepaste integrale woningvisie opstellen.

Herinrichting/renovatie van het Van Haersmapark te Drachten:

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herinrichting/renovatie van het Van Haersmapark te Drachten. Het doel van de herinrichting/renovatie is om het park opener en daardoor veiliger te maken. Daarnaast is één van de doelstellingen om een beter zicht op de state te realiseren vanaf de Stationsweg. Dit door het parkeren in het park door huidige werknemers/gasten te concentreren door de aanleg van 10 parkeerplaatsen aan de zijkant van het park.

Insprekers waren de eigenaar van Haersmapark en omwonenden. De omwonenden zijn het niet eens met de beoogde parkeerlocatie, met als reden dat het vrije zicht belemmerd op het park en de Stationsweg en dat er naar hun mening goede alternatieven beschikbaar zijn (bijvoorbeeld achter restaurant Kyoto). Ook de CDA fractie ziet alternatieven en vroeg de eigenaar of hij zelf vindt dat er recht is op parkeerplaatsen in het park zelf. Dit is namelijk wel zo vastgelegd bij de verkoop van Haersma State in een zogenaamd kettingbeding. Of de eigenaar zich hier op zal beroepen, werd in het midden gelaten. Volgens de eigenaar zijn de aangedragen alternatieven niet klantvriendelijk voor personeel en gasten. Over 2 weken is het onderwerp gepland in het Debat.

Het Debat

Eindejaarrapportage Sociaal Domein 2017 en halfjaarrapportage Sociaal Domein 2018:

Namens de CDA fractie was Corrie verheugd dat er nu eindelijk een terugkoppeling is van het Sociaal Domein, aangezien de CDA fractie hier voortdurend om heeft gevraagd. Maar ze voegde er aan toe dat de CDA fractie zich wel afvraagt, wat de Raad nu met deze terugkoppeling kan.

Het is een rapport op hoofdlijnen, vol met cijfers, data en grafieken en mist behaalde doelstellingen en benchmarks van eerdere periodes. Als voorbeelden  werden genoemd dat de opgestelde transformatie agenda uit 2017 en inzet van het kindpakket/kindpas niet worden benoemd in de halfjaarrapportage 2018.

Kortom; aan welk kader kan en moet de Raad dit stuk nu toetsen? De “mens/cliënt” achter het rapport wordt gemist en wat zijn nu behaalde doelstellingen?

Het betoog van de CDA fractie werd ondersteund door meerdere fracties. Daarnaast waren er door de fracties vragen gesteld over de oplopende kosten, jeugdzorg en inzet van de gebiedsteams.

Wethouder de Ruiter zei zich te schamen over het feit dat we nu praten over het jaar 2017 en 2018, terwijl het al 2019 is. Hij zegde toe dat op korte termijn de jaarrapportage 2018 beschikbaar komt en daarna snel de rapportage van het 1e kwartaal 2019.

Hij deelde de gevoelens van de CDA fractie dat het rapport alleen cijfers en grafieken bevatten, maar dat er met een nieuw systeem in de komende rapportages ook gekeken wordt naar doelstellingen en vergelijkingen met eerdere periodes.

Hij riep de Raad op om aan te geven welke kaders opgesteld kunnen worden om zodoende een meer integrale rapportage te generen in het vervolg.

Bij het vragenuur werden er vragen gesteld over de gasvelden in Smallingerland, over de bouw van een nieuw hotel bij Ie Sicht en de voortgang met glasvezel in Smallingerland.

Vermilion heeft een nieuw winningsplan gemaakt voor de gasvelden Opeinde Zuid en Middelburen (bij Nijega), omdat daar grotere gasvoorraden zitten dan eerder gedacht.

Uit nieuwe metingen van Vermilion blijkt dat er mogelijk tot 350 miljoen kuub in de grond zit bij Middelburen (eerder 36 miljoen kuub) en in het gasveld bij Opeinde Zuid mogelijk tot 62 miljoen kuub. Om daar bij te komen moeten mogelijk nieuwe gasputten worden aangelegd. Daar is een omgevingsvergunning voor nodig van de gemeente. Het bedrijf heeft bij de minister gevraagd de winningsperiode tot 2028 te verlengen.

Wethouder de Ruiter antwoordde dat Smallingerland tegen gaswinning is, maar dat zij alleen negatief kan adviseren. Bestaande winningsafspraken lopen via het ministerie van Economische Zaken, bij nieuwe putten of concessies ligt dit mogelijk anders.

Smallingerland zal dit proces echter zoveel mogelijk frustreren en vertragen, aldus de wethouder.

 Er werden vragen gesteld over Hotel Ie Sicht. Ie Sicht is verkocht en de nieuwe eigenaar wil het voormalige pand slopen en een nieuw hotel bouwen van 5 woonlagen hoog.

Wethouder ter Keurs beaamde dat de nieuwe ondernemer een verzoek heeft ingediend bij de gemeente en dat de gemeente heeft aangegeven dat er mogelijkheden zijn.

Het hele traject bevindt zich nog in de beginfase en er zijn nog geen vergunningen afgegeven. De bouw van een nieuwe hotel betreft een bestemmingswijziging en dit zal in de Raad worden geagendeerd. Het bestemmingsplan zal moeten voldoen aan het wettelijk kader, te weten omgevingsvisie, ecologie, hoogte etc.

Minke vroeg namens de CDA fractie aan de wethouder wat de concrete acties zijn om de benodigde 60% inschrijvingen te halen om glasvezel aan te leggen in het buitengebied.

Wethouder Bakker zei dat de informatie avonden zeer goed zijn bezocht en dat de gemeente via media hier ruchtbaarheid aan geeft. Het huidige percentage inschrijvingen was nog niet bekend, maar zei toe de Raad op de hoogte te houden. Verder riep hij de Raad op om als ambassadeur voor glasvezel op te treden.

Het Besluit:

·         Kaderbrief 2020-2023 Veiligheidsregio Fryslan: aangenomen

·         Eindejaarrapportage Sociaal Domein 2017 en halfjaarrapportage Sociaal Domein 2018: aangenomen

Als opvolger van wethouder Roel Haverkort werd Cor Trompetter geïnstalleerd als nieuwe wethouder namens de PvdA fractie.

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,

Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

 

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com  

Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.