09 mei 2020

Uit de Raad van 6 mei 2020

Ronde Tafel

Bij het onderwerp bestemmingsplan voor de bouw van 4 woningen op de Kletsterlaan in Drachten waren er via Zoom geen gasten aanwezig. Wel hadden zij een schriftelijke zienswijze ingediend met bezwaren, waarbij zij aangeven dat de voorkeur ligt om minder woningen te bouwen (2 ipv 4). Bij het onderwerp “verder met zonne-energie in Smallingerland” (raadsvoorstel om te beoordelen of plannen en ideeën voor zonnevelden wenselijk en haalbaar zijn) was er vertegenwoordiging van Stichting Mienskips energie, GRID consult, platform duurzaamheid Smallingerland, energie transitie commissie de Wilgen en omwonenden uit Opeinde, waar een projectontwikkelaar een zonneveld wil ontwikkelen. Insprekers pleitten voor draagvlak onder inwoners, aandacht te houden voor zonnepanelen op dak/windenergie en niet alleen op grond en afspraken over het opruimen van zonnevelden bij einde van de levensduur. Het beleidsplan focus op werk wil in de komende jaren inzetten op voorkomen en beperken van uitkeringsafhankelijkheid, verhogen van inwoners naar werk en participatie. Als insprekers waren MOS, Caparis, cliëntenraad Smallingerland en WMO advies aanwezig. Zij waren over het algemeen positief over het plan, aandachtspunten die werden aangegeven was het aanwezig zijn van voldoende financiën en meer aandacht voor de uitstroom van scholieren van voortgezet speciaal onderwijs. Alle onderwerpen worden behandeld in het debat op 26 mei.

Debat

Tijdens het vragenuur stelde de ELP vragen over de voortgang van herziening van het bestemmingsplan industrieterrein de Haven en de voortgang van de woonwagens. Wethouder Sijperda meldde dat het college onderzoek doet of er een flexibilisering kan komen van het bestemmingsplan op het industrieterrein. Wat betreft de woonwagens is Woon Friesland bereidt om het aantal huur woonwagens uit te breiden en zijn er 2 locaties (de Wetterwille en de oude woonwagen locatie in Drachtster Compagnie) waarbij er gesprekken worden gevoerd over inpassing met omwonenden. De intentie is er om voor de zomer verdere besluiten te nemen. De CU vroeg of de aanstelling van de onafhankelijke ombudsfunctie (bij motie aangenomen door de Raad in eerder stadium) al in gang was gezet. Wethouder Sijperda vertelde dat er sinds januari een onafhankelijke klachtencommissie is en dat het de bedoeling is om met ombudsbuddy’s te gaan werken. Dit ligt niet helemaal in de lijn van de aangenomen motie, dus zal ongetwijfeld worden vervolgd.

Er lagen 4 moties "vreemd aan de orde van de dag" op tafel, die allemaal hadden te maken met corona. De CDA fractie had een motie die aandacht vroeg voor ondernemers die tegen huidige bestemmingsregels aanlopen en vroeg het college in gesprek te gaan met ondernemers en soepelheid te betrachten. Daarnaast was de CDA fractie mede indiener van 2 andere moties. Alle moties riepen het college op om aandacht te hebben voor, in gesprek te gaan met en de regie te houden over maatregelen die inwoners en ondernemers in Smallingerland kunnen ondersteunen in effectieve maatregelen om zoveel mogelijk positieve (economische) aspecten te bevorderen. De discussie in de raad ging vooral hoe, wat en vooral de snelheid waarmee een op te richten regie groep vanuit de raad kan handelen. Er werd besloten om de motie verder uit te werken en alle andere moties hierin te betrekken. De moties werden daarom aangehouden en zullen volgende week weer op de agenda staan. Rijpstra ziet momenteel een actieve groep ondernemers in Smallingerland die in gesprek is met de gemeente hoe de 1,5 meter samenleving goed in te richten. In verband met de eerder uitgestelde raadsvergaderingen vinden er extra vergaderingen plaats op 12, 19 en 26 mei.

De agenda hiervoor is in te zien via de gemeente website en de vergaderingen zijn online te volgen.

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma) Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.